(0 голоса, среднее 0 из 5)

Список бухгалтерських операцій. Шпаргалка

1.
15/63
відображення купівельноїї вартості об’єктів;  відображення заборгованості підрядним орг-м за буд-монтажн.   Роботи капітального хар-ру.
641/63 відобр. суми податкового кредиту по ПДВ.
15/68 Заб-ть за конс., інф-ні, посеред., витрати, повязані з придбанням ОЗ
641/68 зменш-но податкові забов’язання перед бюдж. у результ. здійсн. розрахунків за інш. операціями.
10/15 зачислення введених в експлуатацію осн.  зас. по фактичній собівартості їх буд-ва.

2.
46/40 відобр. суми внесків учасників, що передбачена уставними документами.
10/46 погашення заборг-ті засновників підпр. за внесками до стаут. кап. підпр. шляхом передачі на баланс підпр. осн. зас.
15/685 відобр. видатків, повязаних з придбанням осн. Засобів.
644/685 зменшен-но податкові забов’язання перед бюжд. у результаті здійсн. розрах-в за інш. операціями (за податковим кредитом у результ. здійсн. розрах-в за інш. операціями, облік розрах-в за якими не передбач-ся на інш. субрах-х рах-ка 68).
10/15 зачислення введених в експлуатацію осн.  зас. по фактичній собівартості їх буд-ва.

3.
10/424
відобр. вартості безоплатно отриманих осн. Засобів
15/685 відобр. видатків по постачанню безоплатно отриманих осн. зас.
644/685 зменшен-но податкові забов’язання перед бюжд. у результаті здійсн. розрах-в за інш. операціями (за податковим кредитом у результ. здійсн. розрах-в за інш. операціями, облік розрах-в за якими не передбач-ся на інш. субрах-х рах-ка 68).
10/15 зачислення видатків по постачанню в вартість безоплатно отриманих осн.зас.

4.
15/23 відображає списання витрат в-ва, спрямованих на кап. Інвестиції(побудовано власними силами обєкт)
15/65 відобр. зборів на соц і пенс страх
15/66 відобр. суми зарплати і депонованої зарплати за виконані роботи
15/205 відобр.  вартості використаних будматер,  деталей, конструкцій, обладнання, що підляг. монтажу, і інших матеріалів.
10/15 зачислення введених в експлуатацію об’єктів осн.  зас.

5.
15/701
надходження обєктів осн. зас в обмін на неподібні обєкти.
10/15 зачислення в склад осн. зас отриманих об’єктів
90/26 списання собівартості готової продукції

6.
15/63
відобр-ся заборг-ть за одержані від підрядчиків, прийняті роботи, послуги. У цьому випадку на здійснення кап. інвест-й.
641/63 відображ-ся сплата податків(напр. ПДВ) та обов’язкових платежів за отриманими від постачал. товарами, продукцією, роботами або послугами
10/15 введення в експлуатацію о.з., придбаних в результаті здійснення кап. інвестицій.

13.
23(91)/131
нарахована амортизація взятих у фінансову оренду осн.зас
93/131 нарахована амортизація по осн зас, які використовуються у підрозділах, що зайняті збутом прод-ї.
941/131 нарахована амортизація по осн зас, які використовуються у підрозділах, що зайняті розробками і дослідж.
92/131 аморт обєктів загальногосподарського призначення.
949/131 аморт по осн. зас. обслуговуючих виробництв і господарств - обєктів житлово-комунального, соц-культ пнризн....)

14.
83/131
відображення суми аморт осн зас, якщо підприємствр використовує рахунки 8-го класу.
791/901 списання на фін.результат С/В-ть реалізованої продукції.
36/701 предявлений рахунок покупцям за відвант гот прод по відпускній вартості.
701/641 відобр сума ПДВ, нарахована по встановленій ставці к доходу від реалізації прод-ї.
901/26 списання фактичної виробничої собівартості (протягом місяця - по плановій собівартості з коректуванням у кінці місяця до фактичної собів на суму економіії або перевитрат_ відвантаженої готової прод.
791/701 відображ-ся сума наданих після дати реаліз-ї знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирах-ню з доходу.

15.
31/742
відобр дохід від реалізації необоротних активів
131/10
нарахована сума зносу за час експлуатації
972/10 списана залишкова вартість реалізованого іншому під-ву об’єкту
972/31 відображені витрати, повязані з реалізацією осн зас
742/64
відобр суму податків і платежів, що підлягає перерахуванню до бюджету, визначений за встановленою ставкою з виручки від реалізації осн вир фондів

16.  31/712 зараховані на р/р кошти за реалізацію інших необоротних активів
792/641 відобр.зобовязання по ПДВ
943/20(22) списання собів. реаліз-х вироб-чих запасів, у тому числі різниці між баланс-ю та справед. вартістю вироб-х запасів. (22)- списання собів. реалізов-х МШП, у тому числі різницю між їх баланс-ю і справд. вартістю при бартерних операціях.

17.
131/10
відображена сума уцінки зносу
976/10 відображена сума уцінки залишкової вартості
976/66 нарахована зарплата робітникам за демонтаж ліквідованого об’єкту
976/65 нараховані відрахування на соц страх і в пенс фонд на з/п роб-ів
20/746 оприбутковані мат цінності, отримані від ліквідації

18.
131/10
відображена сума уцінки зносу
976/10 відображена сума уцінки залишкової вартості
976/64 нараховано сумв ПДВ на залишк.варт-с-ть переданого обєкту.

19.
131/10
списання суми нарахованого зносу по об’екту о.з-в., що вибув, а також змен-ня зносу у зв’язку з уцінкою о.з-в.
14/10 внесли ОЗ в уст.фонд іншого підпр-ва.

20.
80/20(22)
списання вироб-х запасів на витрати операц. діяль.(22)-списання МШП на витрати операц. діяль.
15/20(22) відпущені зі складу вир запаси для кап буд-ва

21.
23/20(22)
відпущені зі складу вир запаси для виробничих потреб
91/20(22) відпущені зі складу вир.запаси для заг.виробн.потреб.
24/20(22) для виправлення браку
93/20(22) для забезп збуту
92/20(22) списання вироб-х запасів на витрати, пов’язані з управ-ням та обслуг-м підпр.(22)- списання вартості МШП на витрати, пов’язані з управ-ням та облуг-м підпр.
941/20(22) для дослідження і розробок
949/20(22) для утримання обєктів житлово-ком, соц-культ призначення
15/20(22) для кап буд-ва

22.
23/20 використані матеріали та інші вир запаси
23/25
використані напівфабрикати
23/66
нарахована зарплата за виготовлення прод-ї
23/65 зроблені відрахування на соц страх і пенс фонд у % доз)
23/91
списані загальновир витрати на вир-во (списання на кінець місяця)
23/24 списані втрати від остаточного браку

23.
209/23 повернуті зворотні відходи на склад, списані з витрат вир-ва і оприбутковані на складі зворотні відходи
26/23
випущена з вир-ва готова прод і оприбуткована на складі
25/23
оприб на складі випущені з вир-ва напівфадр власного вир-ва
903/23
прийняті замовником виконані роботи та послуги.

24.
23/80 списані мат витрати на вир-во прод
23/81
спис витрати на оплату праці
23/82
спис витрати на соц заходи
23/83
спис амортизація на витрати вир-ва
23/84 спис інші операційні витрати

26.
25/23 оприб на складі випущені з вир-ва напівфадр власного вир-ва
23/25
передані напівфабр у подальшу переробку
26/25
передані напівфабрикати на склад готової прод для подальшого продажу

27.
24/23
списана з витрат вир-ва соб-ть остаточного браку
24/20
витрачені на виправлення браку мат-ли
24/25
витрачені на виправлення браку напівфабрикати
24/66
нарахована з/п за виправлення браку
24/31 оплачені з р/р послуги сторонніх організацій по виправленню браку
24/63 прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій
20/24 оприбутковані на склад відходи від невиправного браку по ціні можливого використання
66/24
утримано із з/п винуватців відшкодування втрат від браку
375/24
утримано із з/п винуватців відшкодування втрат від браку.
374/24 пред’явлені претензії постачальникам неякісних мат за спричинений з їх вини брак 
23/24 списані витрати від браку на витрати поточного періоду

28.
26/23
оприбуткування готової проукції,випуск готової прод з вир-ва за фактичною виробничою С/В-тю виготовлення(оформлюється накладгною на здачу гот прод)

29.
20/63
оприбутковані запаси, що придбані за плату
641/63
відобр податковий кредит по мат-х, що надійшли
20/40(46)
оприб вир запаси, отримані як внесок до статутного капіталу
20/742 оприб вир запаси, отримані в обмін на необ активи
20/719
оприбутковані вир зап, отримані безоплатно; орпиб раніше не враховані  в балансі запаси

30.
131/10
списання суми нарахованого зносу по об’екту о.з-в., що вибув, а також змен-ня зносу у зв’язку з уцінкою о.з-в.
976/10
списано залишк.варт.ОЗ
375/746
отримано інший доход від розрахунків з особами за завдані збитки
643/641 операція зі збільшення суми податк. забов’язань у зв’зку з першою дією, що сталася: 1)одержання поперед. оплати, авансу від покупців і замовників 2)одереженням продукції, товарів робіт аб послуг при бартері.

31.
10/423
Відображення суми дооцінки первинної вартості об’єкту
423/131
Відображення суми дооцінки зносу
423/441 Відображення різниці перевищ попер дооцінок над сумою попередньої уцінки зал вартості об’єкту, що вибуває з експлуатації

32.  131/10 Відображення суми уцінки зносу
975/10
Відображення суми уцінки о.з-бів, яка здійсн-ся у разі якщо залишкова вартість об’єкта значно (> ніж на 10%) відріз-ся від справед. вартості на дату балансу

33.
23/471
Забезпечення сплати відпусток
91/471
нарахування забеспеч. виплат відпускних працівникам, пов’язаним з орг-ю в-ва та управ. цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та інш. підрозілами осн. і допом. в-ва.
92/471 забеспечення виплат відпускних працівникам адмін-управ-го персоналу.
93/471 забеспеч. виплат відпуских працівникам, зайнятих збутом продукції.
94/471 забеспеч. виплат відпуских працівникам, пов’язаним з дослідженнями та розробками, що здійсн. підпр.

34.
31/50
отримана довгострокова позика банку
31/60
отримана короткострокова позика банку
50/61
відображена поточна заборгованість за довгострок позиками банку
951/684 нараховані відсотки за позику

35.
60/31
перераховано банку в погашення заборгованості за кор позиками
61/31
погашено поточну заборгованість за довгостр кредитом ????
684/31
перераховано відсотки

36.
63/62
видані постачальникам короткострокові векселі
952/643
выдображ.податкове зобовязання.
62/31
здійснена оплата за пред’явленим векселем
641/31
здыйснено выдрахування до бюджету за податковим зобов-ям.

37.
104/531
отримано машини і устаткування на умовах фінансової оренди
531/61
відображ-ся поточні забов’яз-ня, перевелені зі складу довгосрокових з оренди, при настані строку погашення протягом 12 місяців з дати б-су.
952/644 відобр.заб-ть за податковим зобовязанням.
61/31 відображено погашення заборгованості орендодавцю
64/31
відображене погашення заб-ті перед бюджетом.

38.
31/685
отримання готівкових коштів за інш. операціями з: різними орг-ми за операціми некомерц. хар-ру; з наймачами квартир і особами, які проживають у гутожитках ЖКГ підпр., орг-ми; з орендарями нежитлових приміщень ЖКГ; за інш. опер.
31/733 отримана орендна плата від орендатора в погашення за майно
952/684 нарахована сума процентів за заборгованістю, пов’язаною з фінансовою орендою
685/31 перерахування орендодавцю належної суми орендної плати
684/31
перераховані відсотки за заборгованість, що пов’язана з фін орендою

39.
31/521
отримані грошові кошти в сумі, що дорівнює номінальній вартості проданих облігацій.
523/521 відобр-ся сума дисконту за випущеними облігаціями
952/684 розрах-ки за нарахов-ми % за викорс-ня коштів, отриманих к кредит (окрім банк-го)у зв’язку із здійсн-м підпр. фін та інвестю діяль.
952/523 нараховано дисконт за облігаціями.

40.
443/40
збільшено статутний капітал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій
40/672
зменшено статутний капітал за рахунок зменшення номінальної вартості
52/40
збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

41.
443/671
відображено використання прибутку на виплату по інших виплатах учасникам
443/43
відображено використання прибутку на створення резервного капіталу
441/443
списано в кінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку

42.
311/451
надход-ня на рах-и підпр. в банках грошових коштів внаслідок перепродажу акцій.
311/421відображено суму отриманого емісійного доходу. Відображ-ся сума грошових коштів, що надійшли на р-к підпр. в обмін на первісно розміщені акції, яка перевищує номінальну вартість таких акцій
311/361
надход-ня грош. коштів на поточ. р-к підпр. за продукцію, товари, роботи, послуги з вітчиз. покупцями в нац валюті.
311/46 погашення заборгов. заснов-в підпр. за внесками до статут. кап. підпр. шляхом перерах-ння грош. коштів на рах-к підпр.
311/601 надходження грош. коштів на поточ. рах-ки підпр.у вигляді у вигляді коротстроков. кредитів банку у нац. валюті.
671//301 використано грош. кошти з рах. підпр. на розрах-ки з учасниками та заснов-ми підпр на виплату дивідендів
311/641 повернення податків, у тому числі відшкодування ПДВ із бюджету
311/65 надходження на рах-ки підпр. грош. коштів від страхових орг-й у вигляді повернення зайво перерахованих коштів або відшкодування перевитрат коштів таких фондів, а також в наслідок страх-го випадку

43.
451/31
відобр-ся викор-ня грош. коштів з рах-в підпр. на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання тощо.
40/451 відоб-ся змен-ня стат. кап. за вилученими акціями
421/451 акумульвано викуплені акції на суму,що перевищує номінальну вартість.

44.
375/716
отримання іношого операцій. доходу у результаті здійснення операц з різними дебіторами
301/375 відображена сума відшкодування мат-но відпов-ними особами збитків по нестачі і порчі ОЗ.
716/641 підлягая перерахуванню в бюджет різниця між факт.вартістю і відшкодованою сумою збитків.
716/791 списана на фін.результати сума відшкодування – фактична варт-ть.

45.
661/301
виплачена з каси З\П робітникам.
661/66 зарахована на рахунок депонентів своєчасно не отримана З\П
333/311 Придбання чекової книжки на суму.
372/301 Віднесення суми нестачі гр.коштів на рахунок касира.

46.
23/661
нарах.З\П робітникам осн.і доп. В-в.
91/661 нарах.З\П робітникам цехів,зайнятих утриманням і експл-ією обл-ня.
92/661 нарах.З\П адміністрації.
661/65 утримано з зарплати суму на розрахунки по соціальному страхуванню
661/301 виплачена зарплата з каси робітникам

47.
46/40
здійснена підписка на акції за номінальною вартістю
31/46 отримані від акціонерів внески у вигляді грошових коштів
151/46
отримані від акціонерів внески у вигляді об’єктів кап буд-ва
14/46
отримані від акціонерів внески у вигляді цінних паперів інших під-в

25.
209\23
оприбуткування на склад підпр-ва виробн.відходів,отриманих від цехів осн.і доп.вир-в.
26\23 оприбуткування готової продукції,випущеною з в-ва за фактичн.виробн.соб-варт-тю виготовлення.
25\23 оприбутковані на склад напівфабрикати власного в-ва.
903\23 прийняті замовником виконані роботи і послуги(списання виробн.соб-варт-ті виконаних і зданих заказчику робіт.)Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?