(2 голоса, среднее 4.50 из 5)

Шпаргалка – конспект по бухгалтерському обліку

Предмет і метод Б.О.
Рахунки та подвійний запис
Документація
Реєстри та форми
Облік основних засобів
Облік запасів
Облік праці
Облік доходів та витрат
Облік валютних операцій
Вексель

Предмет і метод Б.О.

Бухгалтерський облік - охоплює склад і розміщення економічних ресурсів підприємства, характеризує джерела їх утворення, а також реєструє всі госп. процеси, що пов’язані з діяльністю підприємства.

Функції бухгалтерського обліку: податкова, статистична.

Предмет б.о. – склад і розміщення активів підприємства, фінансових джерел їх утворення, а також господарських процесів.

 

Метод б.о. – це сукупність прийомів, що застосовуються у певній послідовності та взаємозв’язку для відображення економічних ресурсів підприємства, джерел їх утворення, а також змін в результаті господарських. процесів. Методи: документація, інвентаризація, грошова оцінка та калькуляція, система рахунків, подвійний запис, баланс та фін звітність.

Рахунки та подвійний запис

Рахунки б.о. – це спосіб поточного обліку, контролю та групування по економічно однорідних видах господарських засобів, їх джерелах та операціях.

Рахунки бувають -  синтетичні та аналітичні.

Види рахунків: для обліку активів, для обліку господарських процесів, рахунки фінансових результатів (призначений для оцінки кінцевих фін. результатів).

Рахунки для обліку активів поділяються на:

- основні (контроль за наявністю та рухом активів)

- регулюючі (регулювання оцінки засобів, що облічуються на основних рахунках. П: знос основних засобів)

- забалансові (облік цінностей, що не належать підприємству).

Рахунки для обліку господарських. процесів:

-збірно-розподільні (використовуються для групування затрат з подальшим їх розподілом на інші рахунки. П: адміністративні витрати)

- калькуляційні (концентрують всі затрати, пов’язані з виробництвом тощо. П: виробництво)

Документація

Документ – це письмове свідоцтво про реальне здійснення господарської операції або право на її виконання.

Д. за призначенням:

- розпорядчі (вказівки, що до виконання господарських операцій)

- виконавчі (підтверджують факти здійснення господарської операції)

-бух. Оформлення

- комбіновані (містять різні ознаки наведені вище)

За ступенем узагальнення:

- первинні (безпосередньо реєструють господарські операції)

- зведені (узагальнюють показники первинних документів)

За кількістю первинно зареєстрованої інформації документи поділяються на разові та нагромаджувальні.

Інвентаризація – є способом перевірки фактичної наявності активів, розрахунків на певну дату.

Документація запасів:

Оформлення надходження мат. цінностей – безпосередньо на документі постачальника (якщо не виявлено розбіжностей) чи прибутковим ордером. Якщо розбіжності виявлені, то оформляється акт прийому матеріалів. Надходження цінностей автотранспортом регулюється товарно-транспортною накладною. Надходження з своїх цехів регулюється накладними типових форм М12 та М13. Відпуск мат. цінностей оформляється вимогами, лімітно-заборними картами та накладними.

Реєстри та форми

Облікові реєстри – таблиці в яких роблять записи по всім господарським операціям.

За призначенням реєстри поділяються: хронологічні (записи робляться по мірі виконання), систематичні (показують операції в узагальненому грошовому вигляді на синтетичних рахунках), комбіновані.

За формою реєстри поділяються на : картки, книги, вільні аркуші.

Методи виправлення помилок:

-коректурний (неправильний запис закреслюють тонкою рискою і зверху роблять правильний запис)

-сторнувальний (роблять дві проводки – перша повторює помилковий запис червоним чорнилом, інша – правильна проводка звичайним чорнилом)

-додаткова проводка.

Форма б.о. – це певна система реєстрів хронологічного і систематичного обліку з встановленим порядком облікових записів.

Облік основних засобів

Основні засоби – це матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва, або постачання товарів та послуг, надання в оренду іншим підприємствам, або для здійснення адміністративних функцій.

Існують такі види оцінок о. з.:

-первісна вартість (це історична собівартість о.з. у сумі грошових коштів або справедлива вартість активів сплачених на дату придбання о.з.)

-справедлива вартість

-залишкова вартість

Методи нарахування амортизації:

-прямолінійного списання (розраховується шляхом ділення вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання о.з.)

-прискорене зменшення залишкової вартості (річна сума амортизації розраховується як добуток залишкової вартості на початок звітного року та норми амортизації, що обчислюється виходячи з очікуваного періоду часу об’єкту о.з. яка подвоюється).

- кумулятивний (річна сума амортизації розраховується як добуток вартості, що амортизується на кумулятивний коефіцієнт.)

- виробничий (добуток обсягу виробленої продукції та виробничої ставки амортизації).

Проводки:

Реалізація:

1.Доход від реалізації д311 к742

2.Сума зносу д131 к10

3.Залишкова вартість реалізованих о.з. д972 к10

4.Витрати реалізації д972  к311

5.ПДВ д742  к643

Ліквідація:

1.Залишкова вартість о.з. д976 к10

2.Сума зносу о.з.  д131 к10

3.Витрати пов’язані з ліквідацією о.з. д976 к66

4.Доходи від ліквідації  д клас 2  к746

5.ПДВ: д976 к643

Безоплатна передача:

1.Залишкова вартість о.з. д976 к10

2.Знос о.з. д131 к10

3.ПДВ:  д976   к643

Облік запасів

Запаси - активи, які утримуються для  подальшого продажу   за   умов  звичайної господарської діяльності, перебувають у  процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для  споживання  під  час  виробництва продукції, виконання  робіт   та   надання   послуг,   а   також   управління підприємством.

При відпуску запасів  у  виробництво,  продаж  та  іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

- середньозваженої собівартості;

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

- собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

- нормативних затрат;

- ціни продажу.

1Запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

2. Оцінка проводиться  по кожній  одиниці  запасів  діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці  запасів  на  сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

3. Оцінка  запасів  за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси  використовуються  у  тій  послідовності,  у  якій  вони надходили  на підприємство, тобто запаси,  які першими відпускаються у виробництво, оцінюються  за  собівартістю  перших  за  часом надходження запасів.  При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного  місяця  визначається  за  собівартістю останніх за часом надходження запасів.

4. Оцінка  запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у послідовності,  що є  протилежною  їх надходженню   на   підприємство, тобто запаси,  які першими відпускаються  у  виробництво,  оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів.  При цьому вартість залишку запасів  на кінець  звітного  місяця  визначається  за  собівартістю перших за часом одержання запасів.

5. Оцінка полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції, які встановлені підприємством   з   урахуванням   нормальних  рівнів  використання запасів,  праці,  виробничих  потужностей  і   діючих   цін. 6. Оцінка  за  цінами  продажу  заснована  на   застосуванні підприємствами    роздрібної    торгівлі    середнього    проценту торговельної націнки товарів. Цей метод застосовують підприємства, що   мають  значну  і  змінну  номенклатуру  товарів  з  приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.

Облік праці

Використання робочого часу здійснюється за допомогою табельного обліку. Прийом на роботу здійснюється за допомогою наказу керівника. Табельний облік ведеться за допомогою таких методів:

- пропускна система (здається перепустка)

- жетонний спосіб (жетони з табельними номерами)

- картковий (з використанням контрольного годинника).

Форма оплати праці є відрядна та погодинна.

При відрядному способі для обліку праці використовується рапорт про виробіток, маршрутні листи, відомості обліку. Доплати оформлюються листками на доплату, а простої не з вини робітників – листками обліку простоїв.

Податки з зарплати робітника:

- прибутковий податок (від 10% до 40%). Праця за сумісництвом – 20%.

- відрахування до пенсійного фонду (1-2%)

- страхування по безробіттю 0,5%

- відрахування профспілкам 1%

- аліменти (25-50%)

Для підприємств податки:

- прибутковий податок 32% від фонду оплати праці (4% для інвалідів)

-соц. страхування (5,5% з них 1,5% на випадок безробіття)

Облік доходів та витрат

Класифікація доходів від звичайної діяльності:

1.дохід від реалізації продукції

2.інші операційні доходи

3.фінансові доходи

4. інші доходи

До виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати (їх умовно можна поділити на постійні та змінні).

Витрати операційної діяльності, які не включаються до собівартості поділяються на:

- адміністративні

- збутові

- та інші операційні витрати (дослідження та розробки)

Витрати операційної діяльності за економічними елементами:

- матеріальні затрати

- виплати на оплату праці

- відрахування на соц. заходи

- амортизація

- інші операційні витрати

Види калькуляції собівартості продукції:

- планова (здійснюється за статтями кредиту і складається перед початком планового періоду. Базується на технічно обгрунтованих нормах витрат ресурсів на всі види продукції).

- нормативна (розробляється за даними конструкторсько-технічної та іншої документації, складається поступово на деталі, вузли і виріб в цілому)

- фактична (складається на основі даних аналітичного обліку рахунку 23)

Основними методами калькулювання собівартості є:

-попередільний (застосовується на підприємствах де випуск продукції пов’язаний з використанням однорідних вихідних.)

- позамовний

- нормативний (застосовується при масовому та серійному виробництві різноманітної і складної продукції. При цьому методі щоденно виявляють розбіжності від діючих норм.основою цього методу є складання нормативної калькуляції).

Облік валютних операцій

І. Продаж продукції на умовах передоплати (експорт):

1.Отримано авансовий платіж від іноземного постачальника.Д 312  К 681

2.Списуємо суму відхилень за рахунок коливання курсу валюти (курс зріс): Д 945 К681

3.Відвантажуємо продукцію Д 681 К701

4.Списання собівартості реалізованої продукції Д 901 К 26

5.Нарахування і сплата митних зборів: Д 93 К 377; Д 377 К 311

6.Списання доходів на фін результат: Д 70 К 791

7.Списання собівартості продукції ….: Д 79 К 901

8.Списання курсової різниці: Д 791 К 945

9.Списання на фін результат витрат на збут: Д 791 К 93

ІІ. Продаж продукцій на умовах відсрочення платежів (експорт):

1.Відвантажена продукція іноземному партнеру: Д 362 К 701

2.Списання собівартості реалізовано продукції: Д 901 К 26.

3.Нараховані і сплачені митні збори: Д 93 К 377

4.Сплата збору: Д 377 К 311

5. Надійшла сума коштів за продукцію Д 312 К 362

ІІІ. Придбання імпортних товарів на умовах відсрочки платежів:

1.Перерахування авансу: Д 371 К 312

2.відображення курсової різниці (курс зріс): Д 371 К 714

3.Сплачено ввізне мито: Д377 К 311

4.Нарахована і сплачена сума ПДВ: Д 377 К 641; Д 641 К 311

5.Оприбутковані товари: Д 281 к 371;  Д 281 К 377

IV. Придбання імпортних товарів на умовах відсрочки платежу:

1.Оприбутковані імпортні товари за митною вартістю: Д 281 К 632

2.Сплачена сума ввізного мита і митних зборів Д 377 К 311

3. Нараховано і сплачено ПДВ: Д 377 К 641;  Д 641 К 311

4.Віднесена на вартість товарів сума сплаченого мита Д 281 К 377

5.Відображена курсова різниця (курс зріс): Д 945 К 63

6.Включений до податкового кредиту податок сплачений на митниці: Д 641 К 377

7.Перерахована іноземна валюта в рахунок погашення заборгованості: Д 632 К 312

V. Продаж валюти:

1.Списання валюти на продаж Д 334 К 312

2.Зарахована на поточний рахунок гривня: Д 311 К 711

3.Списання еквівалент проданої валюти: Д 942 К 334

4. Нарахування комісійних банку Д 334 К 711

5. Списання на реалізацію суми комісійної винагороди Д 685 К 711

VI. Купівля іноземної валюти:

1.Перераховано гроші банку Д 333 К 311

2.Перераховано збір до пенсійного фонду Д 651 К 311

3.Сума збору включена до адміністративних витрат Д 92 К 651

4.Включено до адміністративних витрат винагороду банку Д 92 К 377

5.Сплачено банку комісійні Д 377 К 333

6.Зарахована на поточний рахунок валюта: Д 312 К 333

VII. Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту.

1.Перерахування німецької марки Д 334 К 312

2.Зарахування доларів  Д 312 К 334

3. Нараховано комісійну винагороду  Д 92 К 377

4. Сплачено комісійні  Д 377 К 311

Вексель

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну повної суми грошей векселедержателю.

Облік %-х векселів:

Підприємство А відвантажило товар підприємству Б:

Облік у підприємства А:

1.Відвантажено продукцію  Д361   К 702

2.Відображені податкові зобов’язання: Д 702 К 641

3. Собівартість реалізованої продукції  Д 901 К 26

4.Отримано вексель від підприємства: Д 341 К 361

5.Нараховано % за місяць по векселю Д 373 К 732

Податкові зобов’язання  Д 373  К 641

6.Отримана оплата по векселю  Д 311  К 341

7.Отримані відсотки по векселю  Д 311 К 373

Облік підприємства Б:

1.Отримано товар:  Д281  К 631

2.Відображена сума податкового кредиту:  Д 641 К 631

3. Видано вексель  Д 631 К 62

4.Нараховані %- по векселю   Д 952 К 684

5. Податковий кредит по ПДВ: Д 684 К 641

6. Сплачено вексель Д 621  К 311

Облік безпроцентних векселів:

Підприємство А відвантажило товар підприємству Б:

Облік у підприємства А:

1.Отримано вексель від підприємства: Д 341 К 361

2.Нараховано % за місяць  Д 69 К 732

3.Відображено податкове зобов’язання з ПДВ:  Д 69  К 641

4.Отримана оплата по векселю  Д 311 К 341

Облік підприємства Б:

1. Видано вексель  Д 631 К 62

на суму відсотків Д 39  К 62

2.Відображені відсотки   Д 952 К 39

3.Відображено податковий кредит  Д 641  К  39

4.Сплачено по векселю  Д 621  К 311


Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?