(0 голоса, среднее 0 из 5)

Терміни фінансів підприємства

Акцептний кредит-позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої п-вом тратти(це передання п-вом тратти проти акцепту відносно трасата(акцептанта)) за умови,що до настання строку платежу за векселем п-во внесе в банк суму,необхідну для погашення тратти.

Аваль - доручення, гарантія, згідно з якою аваліст (поручившееся лицо) приймає на себе відповідальність за сплату векселя перед його власником.

Акцепт-підтвердження згоди платника сплатити у встановлений строк тратту, виставлений на оплату рахунокк,задовольнити інші вимоги до сплати.

Аллонж-прикреплений до векселя додатковий лист,на якому проводяться всі додаткові надписи,якщо на оборотній стороні векселю вони не поміщуються,на ньому теж м.б.скоєн аваль.

Авальний кредит-позика,коли банк бере на себе відповідальність за зобов’язаннями поручительства або гарантії. Підприємство отримує від банку-гаранта умовно-платіжне зобов’язання, якщо власник векселя вносить протест у зв’язку з несплатою векселя,банк погашає всю суму за платника.

Абсолютне вивільнення ОК - пряме скорочення потреби в ОК проти попереднього періоду за одночасного збільшення обсягу вир-ва.

Банк-й кредит-ек-ні відносини між кредитором та позич-ком з приводу надання  коштів банком п-ву на умовахтерміновості,платності,повернення і забезпечення.

Баланс вартостісті груп ОЗ на поч. періоду: Б=Бз+П-В-А, П-сума витрат на придбання ОЗ, В-вартість виведення з експлуатації ОЗ протягом періоду,що передував звітності, А-сума амортизаційних відрахувань.

Відносне вивільнення ОК - відносне скорочення їх суми,що має місце в разі перевищення темпів зростання обсягу виробництва над темпами зростання ОК.

Виробничий норматив, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво:сировина, допоміжні матеріали, незавершене виробництво, ГП, напівфабрикати.

Види кредитування: банківський; комерційний; державний; лізинговий.

Відновлювальна кредитна лінія - відкривається підприємство коли воно відчуває брак в ОК для відновлення виробництва в заданому обсязі.

Відновлювальна в-сть-в-сть відтворення ОЗ у суч умовах і лійсних цінах з урахув-м їх переоцінки на підставі фіз. та матер зносу.

В-сть,яка амортизується-первісна або переоцінена в-сть Оаза вирахуванням їхньої ЛВ.

Вексель-письмове безумовне зобов’язання,боргова розписка станд.форми,що дає право її власнику вимагати сплати зазначеної у векселі суми від особи,яка видала цей вексель у відповідний строк і у відповідному місці.

Вексель комерційний(товарний)-викор-ся для кредитування торговельних операцій.В.визначає умови погашення векселедавцем-боржником своїхзобовязаньперед постачальником-кредиторомза поставлену продукцію,надані послуги,виконані роботи.

Вексельна форма розрах-в-розрахунки з відстрочкою платежу між кредитором і боржником,які оформлюються векселем.

Гарантований(страховий) запас-нормаОК на страх.запас встановлюється у розмірі 50% поточного запасу.

ГП-гп на складі, відвантажена.

Групи ОЗ:1)будівлі,споруди,їх структ-ні компоненти,передавальні пристрої;2)авто-транспорт та вузли до нього,меблі,побут.електрон.оптичні прилади..,3)робочі машини та устаткування,вимір-ні та регулюючі прилади,4)електронно-обчислювальні машини,програмне забезпеч,інфо-ні с-ми,мікрофони….

Грошові надходження-кошти,які надходять на поточний й інші рах-ки п-ств у банках та в касу п-ств.

Ек-ний метод розрах-ку ОК-норматив ділять на  вир-чий і невир-чий норматив,який корегують в зал-сті від темпів зростання вир-ва.

Знос об’єкта-сума зпочатку його корисного викор-ня.М.б.:фізичні,матеріальні.

Кошти у розрах-х-кошти на рах-х у банках, кошти у касах п-ств, дебіторська заборгованість, кошти у розрах-ку.

Коефіцієнт оборотності-хар-зує наявність оборотів ОК за період,або ск.реалізованої продукції обслуговує 1грн реаліз продукції. Ко=Реаліз прод(Р)/Сер залишки Ок(С)

Коефіцієнт завантаження-хар-зує участь в кожній грн. реалізованої продукції.Кз=С\Р

Коефіцієнт прибутковості ОК: Кп=П\С

Коефіцієнт зрост витрат за рівномірного зростання витрат: К=(А+0,5Б)\(А+Б), А-витрати,які здійсн-ся одноразово на поч. вир циклу.Б-витрати,які здійсн-ся у наст періоді і вкл-ся у с\в продукції.

Коефіцієнт реальної в-сті ОЗ-визнач-ся як відношення Залишк.в-сті ОЗ до вартості майна п-ва.:К=Фз\М,Фз-залишкова в-сть ОЗ,М-в-сть майна п-ва.

Коефіцієнт зносу ОЗ-хар-зує частину в-сті ОЗ,яку списано на витрати вир-ва в попер.періоді і показує рівень зносу ОЗ.:К=Зо\Фк,Зо-сума зносу ОЗ,Фк-балансова в-сть ОЗ.

Коефіцієнт придатності ОЗ-показує яка частка ОЗ придатна для експлуатації.К=1-Кз,Кз-коефіцієнт зносу ОЗ.

Коефіцієнт оновлення ОЗ-показує частину введ.ОЗ за визначений період у заг.в-сть ОЗ на кінець звітного періоду.К=Фв\Фк,Фв-в-сть введ.ОЗ,Фк-балансова в-сть.

Коефіцієнт вибуття ОЗ-хар-зує інтенсивність вибуття ОЗ.К=Фу\Фк,Фу-в-стьвиведеного ОЗ.

Кредиторами м.б.:банки та спеціалізовані фін-кредитні інститути;п-ва;держава;між нар фін-кредитні установи.

Кредит-форма позичкового капіталу(грош або тов форма),що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим,хто надає кредит і тим,хто його отримує.

Комерц-й кредит-короткотерміновий кредит,який надається покупцем покупцеві у формі відстрочки оплати за продані товари.

Кредит державний-залучення державою тимчасово вільних коштів юр та фіз. Осіб у розпорядження відповідних органів держ влади для спрямування їх на фін-ня держ витрат.

Кредити довгострокові-капіт витрати на реконструкцію,модернізацію,розширення діючих осн фондів,нове буд-во..(>3 років)

Короткострокові кредити-виникають у разі фін-х труднощів,пов’язаних з витратами вир-ва та обороту.Термін не >1року.

Кредити середньострокові-надаються на поточні витрати,оплату обладнання,фін-ня кап-х вкладень.Від 1до 3років.

Кредит строковий-кредит,який надається повністю і негайно після укладання кредитної угоди.Погашається або періодичними внесками,або одноразовим платежем вкінці терміна.

Консорціальні кредити-кілька кредиторів об’єднується у консорціум і кожен з них надає частину заг-го кредиту.

Кредитна лінія-згода банку надати кредит протягом певного періоду часу в розмірах,які не перевищують заздалегідь обумовленої суми.

Кредитна лінія сезонна-відкривають за періодичного браку ОК,пов’язаних з сезонністю вир-ва.

Контокорентний кредит(Овердрафт)-короткострок кредит,який надається банком фін-стійкому п-ву понад залишок якого коштів на поточному рах-ку в межах заздалегідь обумовленої суми.

Кредит під облік векселів-короткострок кредит,який банк надає пред’явнику векселів,скуповуючи до настання строку виконання зобов’язань за ними і сплачуючи пред’явнику номінальну в-сть векселів за мінусом дисконту.

Комерційний кредит-кредитна угода між 2-ма п-вами(продавцем і покупцем). М.б.:із фіксованим терміном погашення,; із погашенням після фактичної реалізації позичальником одерж. товарів(консегнація); кредит-ня за відкритим рах-ком.

Капітальні вкладення-

Кредит Лізинговий-відношення між юр особами,які виникають у наслідок довго строк аренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди.

Кредит ломбардний- короткострок кредит,який надається під заставу високоліквідних активів(держ коротко строк облігації,векселі..)

Кредит іпотечний-довгострок кредит,під заставу ОЗ або майнового комплексу п-ва вцілому.

Індексація балансової звітності: Кі=(І-10%)\100%, К>1-індексація проводиться, К<1-не проводиться.,І-індекс інфляц.року,за яким проводиться індексація.

Кредит онкольний-короткострок кредит,який надається позичальнику як правило під заставу ТМЦ або цінних паперів без вказівки строку викор-ня із зобов’язанням останнього погасити його на першу вимогу кредитора(до 3 років)

Кредит револьверний-надається на певний строк,протягом якого дозволяється як поетапне вилучення кредитних ресурсів, так і поетапне погашення зобов’язань по ньому.

Кредит роловерний-один з видів довго строк кредит-ня, за яким процентна ставка періодично переглядається в зал-сті від зміни конюктури фін-го ринку.Відбув-ся раз в квартал або півріччя.

Кредити прямі-кред-ня відбувається одним кредитором.

Лізинг-кредит,який надається в тов формі лізингодавцем лізингоодержувачу.

Ліквідаційна в-сть-сума коштів,яку п-во очікує отримати від ліквідації НА після закінчення строку корисного викор-ня за витрати пов’язані з ліквідацією.

Метод прямого розрах-ку ОК-метод, який дає змогу визначити потребу ОК у вир-чих запасах(сировина, доп.матеріали,куповані напівфабрикати..)

Метод зменшення залишкової в-сті-річна сума А визнач-ся як добуток залишк в-сті об’єкта на поч. року та річної норми А: А=Вз×На, На=(1-√Вл\Вп)×100%,Вл-ЛВ,Вп-ПВ,n-к-сть років.

Метод прискорення зменшення в-сті-річна сума А визнач-ся як добуток залишк в-сті об’єкта та подвійної норми А: А=Вз×На×2, На=100%\Т.

Метод кумулятивний-річна сума А визнач-ся як добуток в-сті,що амортизується та кумулятивного коеф-ту. А=Ва×К,К=Тк\∑Т, Тк-сума показн.к-сті років.

Метод аморт-ї прямолінійний-метод,за яким річна сума амортизації визнач-ся діленням в-сті,що амортизується на очікуваний період часу викор-ня об’єкту ОЗ. А=Ва\Т, Ва-в-сть,що амортизується, Т-період.

Метод виробничий-місячна сума А визнач-ся як добуток фактичного місячного обсягу продукції та вир-чої ставки А. Вир-ча ставка А изнач-ся шляхом ділення в-сті,яка амортизується на обсяг продукції,який п-во очікує виробити.

Метод податковий-сума аморт-х відрахувань визнач-ся множенням норм А на балансову в-сть груп ОЗ на початок звітного періоду: А=(Б×На)\100%.

Моральний знос-знос ОЗ внаслідок створення більш прогресивних ат ефективних машин та устаткування.

Нормовані ОК-це ОК у вир-чих запасах;ОК вир-ва;ГП.

Норматив ОК для витрат майб періодів-вир-чі витрати, здійснені в плановому періоді,що їх буде віднесено на с\в продукції,котра буде випускатись в наст періоді.Н=Со+Вп-Вв,Со-∑коштів, які вкладені в ці витрати на поч. періоду.Вп-витрати,що проводяться в плановому році,передбачені кошторисом.Вв-витрати,які включаються в с\в продукції запланованого року та передбачені кошторисом вир-ва.

Норматив ОК для незав.вир-ва-Н=О×Д×К, О-одноденні витрати у плановому періоді, Д-тривалість вир-го циклу у днях, К-коефіцієнт зростання витрат.

Незав вир-во-виготовлення продукції на всіх стадіях вир-го процесу з моменту першої операції і до здачі ГП на склад.

Невир-чий норматив-ті статті,розмір яких не залежить від зміни витрат на вир-воф:запчастини,МШП,витрати май періодів…

Ненормовані ОК-кошти у розрахунках.

О-показник тривалості 1-го обороту-хар-зує час,за який ОК здійсн-ся в 1-му обороті.О=С×Т/Р,Т-період.

ОК-кошти,авансовані в обор.вир-чі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу вир-ва, реалізації продукції та отримання прибутку.

ОК-у вир-чих запасах-сировина, осн.матеріали,куповані напівфабрикати,допоміжні матеріали,тара,паливо,запчастини,МШП.

Одноразові витрати-витрати сировини, матер,напівфабрикатів,які надходять з самого поч. вир-го циклу.

ОК у вир-ві-незавершене вир-во,напівфабрикати власного вир-ва,витрати майб періодів.

Об’єкти Кред-х відносин-вир-чі запаси(сировина,осн і доп матеріали,запчастини,паливо..);ГП; витрати майб періодів;платіжні та розрах-ві операції з постач-ми і покупцями;капітальні вкладення,повяхані зреконст-єюта модернізацією п-ств…

об’єкти лізингу: машини та обладнання; засоби обчислюваної техніки;транспортні засоби;вир-чі будівлі та споруди…

ОЗ-матеріальні активи, очікуваний строк використання яких >1року і які п-во утримує з метою викор-ня їх у процесі вир-ва, постачання тощо.

ОЗ вир-чі-частина ОЗяка бере участь в процесі вир-ва тривалий час,зберігаючи натур форму,ї вартість переноситься на вир-во продукції поступово, у міру викор-ня,поновлення ОЗ.

ОЗ невир-чі-житлові буд-ва та інші об’єкти соц-культ-го та побутового обслуговування, які не викор-ся в госп д-сті і перебувають на балансі п-ва.

Підготовчі запаси- час для прийняття розвантаження, прийняття та складування матеріалів.

Просте відтворення ОЗ-

Позики участі-банки передають або переуступають частини позики іншим кредиторам.

ПВ-фактична в-сть об’єктів ОЗ,за якої їх було зараховано на баланс п-ва.Склад-ся з таких витрат:сума,яка сплач-ся постач-ком та підрядником за виконання буд-монтажних робіт;реєстрац.збори,держ мито,…,що здійсн-ся у зв’язку з придбанням прав на об’єкт ОЗ;сума ввізного мита;витрати зі страх.ризиків доставки ОЗ;витрати на транспортування,…

Показники ефективного стану викор-ня ОЗ м.б.:1)п-ки,що хар-ють забезпеч. П-ва ОЗ,2)п-ки,що хар-ють стан ОЗ,3)п-ки,що хар-ють ефективність викор-ня ОЗ.

Податки – це обовязкові платежі, що їх встановлює держава для юр і фіз осіб з метоб формування централіз фін ресурсів, які забезпеч фін-ня деерж витрат.

Підприємство – це субєкти господар, які повинні сплачувати заг держ, а також місцеві подат і збори.

Податок з продажу – у сфері опотової та роздрібної торогів, обєктом є реаліз товарів у заключному етапі, при цьому оподаткув здійсн-ся 1 раз.

Податок з обороту – стягується з обороту на всіх стадіях руху товарів, при цьому допуск-ся подвійне оподаткув, оск у вал оборот включ-ся податки, що були сплачені раніше.

ПДВ – сплач-ся на всіх етапах руху тов, роб і послуг, обєктом оподаткув є не вал оборот, а додана варт. Застос-ся уніфікована ставка, це полегшує обчислення податків і контроль за його надходжен. Обчисл і стягнення ПДВ потребує чіткого визнач обєкту опподаткув – додатков варт.

Рентабельність ОЗ: Р=(Пз\Фк)×100%,Пз-прибуток загальний.

Ризики,що виникають під час комерц-го кредит-ня: ризик неотримання покупцем строків оплати;р. банкрутства;р. можливої зміни ціни товарів..

Складський запас-з,який забезпечує потребу п-ва у сировині, матер,.. на період між 2-ма їх надходженнями.

Суб’єкти Кред-х відносин-кредитор, позичальник.

Справедлива в-сть-звич ринкова в-стьобєктів,що визнач-ся спеціалістами і фахівцями.

Система оподаткув – це сукупність подтків і зборів (обовязкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до держ цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідно д озаконів держ.

Термін обороту вир-чих запасів: О=Св.з.×Т/Р.

Транспортний запас-з,який визнач-ся як різниця між часом перебування вантажу у дорозі та часом опрацювання док-тів.

Трасант-особа,що переказує свій платіж на іншу особу

Фондовіддача-хар-зує ефективність викор ОЗ:Ф=Вп\Фк, Вп-вартість виробленої продукції,Фк-балансова в-сть ОЗ.

Фондомісткість-пок-к,що дає можливість визначити в-сть ОЗ на 1грн вир-ної продукції і хар-зує забезпеченість п-ва ОЗ-ми.:Ф=Фк\Вп,Фк-балансова в-сть ОЗ,Фп-в-сть вир-ної продукції.

Фондоозброєність-дає можливість визначити величину Оз на 1-го працівника і хар-зує забезпеч-сть п-ва ОЗ-ми.:Ф=Фк\Ч,Фк-балансова в-сть ОЗ,Ч-середньооблік.чисельність працівників.

Форми кредит-ня:товарна,грошова.

Форфейтування-різновид дисконтування векселів,купівля банком у вир-ка кеомерц-х векселів,акцептованих покупцем,строк оплати за яким щене настав,без права регресу на попередніх боржників.

Факторинг-с-ма фін-ня,за умовами якої п-во-постач-к переступає короткострокові вимоги за торгівельні операції комерц-му банку.

Факторингові операції вкл:кредит-ня у формі попередньої оплати боргових вимог;ведення б.о. клієнта;інкасація заборгованості клієнта;страх-ня відкред-го ризику.

Факторинг внутрішній-постачальник і його контрагент перебувають в одній країні.

Факторинг конвенційний-коли постачальник повідомляє дебітора про те, що права на одержання оплати переуступаються банку або факт-вій компанії.

Факторинг конфіденційний\закритий-коли ніхто зконтрагентів не знає про переуступку ним прав на одержання оплати.

Фізичний знос-поступова втрата ОЗ-ми спожив.в-стів процесі експлуатації.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?