(0 голоса, среднее 0 из 5)

Цілі та сфери державного регулювання економіки

Визначення цілей є одним з конструктивна елементів системи державного регулювання поряд з принципами, сферами, об’єктами, формами та засобами впливу держави.

Цілі державного регулювання на кожному історичному етапі залежать від багатьох чинників: ступеня загального розвитку економіки; структури економіки на сучасному етапі та бажаної в майбутньому; міри участі країни в міжнародному поділі праці.

Класичний "набір” цілей державного регулювання економічно розвинених країн такий:
• економічний розвиток;
• повна зайнятість;
• економічна ефективність;
• стабільний рівень цін;
• економічна свобода;
• справедливий розподіл доходів;
• економічна забезпеченість;
• збалансованість торговельного балансу.

Стосовно економіки України потрібно окреслити пріоритетні економічні цілі, які б відповідали новому ринковому механізму господарювання та відбивали національні інтереси. Основною метою державного регулювання економіки України має стати розвиток виробничих сил країни, який у кінцевому підсумку оцінюється через підвищення добробуту народу. Причому категорія “виробничі сили” має відбивати нову ситуацію в постіндустріальному світі.

До структури виробничих сил мають входити: інтелект, інформаційна база, науково-творчий потенціал; підприємницький ресурс; праця та її мотивація; техніка та технологія (засоби праці); енергетична праця; матеріально-сировинна база; територіально-просторовий розвиток; організаційно-структурні чинники; культурне середовище.

Виробничі шли, що розглядаються в такому розширеному розрізі, становлять каркас постійного розвитку системи господарювання держави. Розвиток виробничих сил — критеріальний параметр, що поєднує цілі реформ і засоби їх реалізації.

До цілей державного регулювання в умовах переходу України до ринкових відносин належать також конкретні цілі, що випливають з основної мети:
• забезпечити матеріально-вартісну збалансованість розвитку й узгодженої діяльності всіх галузей і сфер економіки, спрямованої на досягнення намічених соціально-економічних цілей;
• створити сприятливі зовнішні економічні умови для розширеного відтворення всередині країни;
• оздоровити фінансовий стан економіки;
• забезпечити стабілізацію і подальше збільшення обсягів виробництва;
• відновити місце України в міжнародному поділі праці;
• забезпечити соціальний захист населення;
• забезпечити раціональне природокористування та створити сприятливі економічні умови для життя населення.

Зазначені цілі можна деталізувати і далі. Так, з метою оздоровлення фінансового стану економіки слід застосовувати інструменти фінансово-бюджетного та грошово-кредитного регулювання, зокрема:
• зміцнювати фінансову базу місцевих органів влади за рахунок податкових відрахувань;
• посилювати податковий вплив на підприємства і підприємців, які зменшують обсяги виробництва важливої народногосподарської продукції;
• запобігати багаторазовому оподаткуванню однієї й тієї самої виробничо-господарської діяльності;
• сприяти оптимальному обмеженню суми податків, що стягуються з підприємств, без різкого зменшення доходної частини бюджету;
• за допомогою механізму податкової політики стимулювати матеріальну заінтересованість виробників у соціальному захисті громадян;
• забезпечити організацію оподаткування на стабільній законодавчій основі, простоту сприйняття та справедливість оподаткування;
• активізувати виробництво товарів народного споживання за допомогою заходів податкової політики.

До цілей кредитного регулювання на шляху переходу до ринку належать такі:
• удосконалити кредитні механізми;
• поширити практику довгострокового кредитування;
• посилити стимулюючу роль кредиту за рахунок диференціації відсоткових ставок;
• підвищити оперативність кредитування.

Важливою умовою гальмування та припинення спаду виробництва є структурна переорієнтація економіки, інструментом структурних перетворень — інвестиційна політика. До першочергових цілей структурної переорієнтації належать такі:
• стимулювати заінтересованість підприємств в інвестиційній діяльності;
• створити передумову розвитку науково-технічного прогресу;
• забезпечити підвищення раціонального рівня зайнятості;
• сприяти задоволенню першочергових потреб населення;
• стимулювати розвиток енерго- та ресурсозберігаючих виробництв.

Важливою сферою державного регулювання є зовнішньоекономічні зв'язки. У цій сфері слід розв’язати певні завдання, що сприятимуть підвищенню рівня розвитку економіки країни: оздоровити валютні відносини; захищати економічні інтереси України; забезпечити збалансованість економіки і рівновагу внутрішнього ринку України; стимулювати прогресивні структурні зміни в економіці, зокрема зовнішньоекономічні зв’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України; створити найсприятливіші умови для залучення економіки України до системи світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинених зарубіжних країн; заохочувати конкуренцію та ліквідацію монополізму в зовнішньоекономічній діяльності.

Процес розробки системи державного регулювання передбачає також послідовне розв’язання ще ряду завдань, зокрема:
• розробка методології та методів, а також створення системи засобів державного регулювання з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку;
• визначення найважливіших соціальних, економічних та інших цілей і завдань на перспективу, зокрема соціальних орієнтирів, основних пропорцій і структурних зрушень, а також найефективнішої соціально-економічної політики, що сприяє їх реалізації (економічні цілі треба визначити для країни загалом, окремих її регіонів, сфер економіки, територіально-виробничих формувань виходячи з нагальності задоволення потреб суспільства, наявних ресурсів і встановлених пріоритетів розвитку);
• визначення шляхів і конкретних засобів досягнення поставлених цілей, контроль за реалізацією затверджених завдань, програм та інших елементів;
• загальне сприяння окремим процесам переходу до ринкових відносин та їх організаційно-правове забезпечення.Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?