Экономический портал

Мотивирующие цитаты.

1.Препятствие – это то, во что упирается взгляд человека, когда он отрывает этот взгляд от своей цели. (Tom Krause)

2. Любое достижение начинается с решения попробовать. (Mikhail Baryshnikov)

3. Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты. (Douglas H. Everett)

Подробнее...

(2 голоса, среднее 3.50 из 5)

Досвід державного регулювання ринкової економіки в окремих країнах

Щодо використання в Україні зарубіжного досвіду соціально-економічного розвитку існують дещо полярні погляди. Дехто вважає, що нашій країні немає потреби переймати досвід інших, оскільки ми самі здатні розв’язати свої економічні проблеми. Існує також протилежний погляд. Пропонується взяти модель будь-якої розвиненої країни і “пересадити” ії на вітчизняний грунт. Очевидно, у процесі переходу до нової економічної моделі потрібно насамперед зважати на умови й особливості існування країни, керуватись опрацьованою програмою суспільного розвитку. Орієнтація суспільного розвитку на регульовану планово-ринкову економіку висуває необхідність максимально використовувати прогресивний зарубіжний досвід.

Подробнее...

Економічні інтереси в системі державного регулювання економіки

Об’ємне бачення проблеми співвідношення макроекономічного регулювання і ринку дає змогу ефективно поєднати ринкові та державно-планові способи господарювання.

Ключ підходу полягає в пошуку форм задоволення різних інтересів суспільства. Саме реальні інтереси певних соціальних верств і груп, що відповідають рівню використання потенціалу продуктивна сил, мають становити основу моделі соціально-економічного розвитку. Вони лежать в основі визначення суб’єкта державної політики соціально-економічного розвитку.

Подробнее...

Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки

Ринкова економіка це система прав і обов’язків. Без дійових правових механізмів, економічної відповідальності за прийняті рішення і зобов’язання вона не зможе функціонувати. Ринок — одне з визначних досягнень людської цивілізації. Він пройшов випробування часом і довів велику життєву силу. Це підтверджено світовим досвідом і зафіксовано сучасною наукою. Маємо підстави стверджувати, що сучасна історія не знає жодного прикладу високорозвиненої, гнучкої економіки, яка могла б ефективно функціонувати без ринку.

Подробнее...

Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання

Розвиток сучасної макроекономічної теорії часто-густо пов’язують, з одного боку, з іменем Дж. М. Кейнса, а з іншого — з періодом великої депресії, що вразила економіку ряду європейських країн і США в повоєнні роки.

Осмислення уроків великої депресії зумовило появу кейнсіанства та макроекономічної теорії активного втручання держави в економіку через реалізацію фіскальної (казенної) та монетарної політики, що мала забезпечувати порівняно рівномірний розвиток з мінімальним відхиленням від лінії тренда. Тому таку політику називають ще антициклічною, оскільки вона скерована на подолання циклічності у функціонуванні економіки. До появи кейнсіанства макроекономічні проблеми звичайно трактувались у термінах “класичної школи”, що формувала переважно доктрину вільної конкуренції. Відповідно урядові відводилася пасивна роль у формуванні макроекономічного стану економіки, що зводилась до виконання передусім фіскальних та емісійних функцій.

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення

Реформи, що здійснюються у країні, покликані змінити характер участі держави в господарській діяльності, зменшити частку державної власності, створити економічні умови для забезпечення високої ділової активності. Будь-яка масштабна акція потребує скрупульозної підготовки та виваженості. Мета державного регулювання економіки — створити таку господарську систему, яка б орієнтувалась на вибір найефективніших варіантів використання наявних факторів виробництва та забезпечення сприятливих соціально-економічних умов життєдіяльності.

Подробнее...

Державне регулювання економіки

Державне регулювання економіки покликане забезпечувати її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду.

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні організації з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінилися.

Подробнее...

Краткое опровержение «Капитала» Маркса. Новая теория труда.

1. Экономический парадокс токаря.
2. Нетрудовая стоимость.
3. Новая теория труда.
4. Марксисты, - вперед.
5. Полезность товара.
6. Новая теория денег.
7. Производительность труда.
8. Реабилитация плановой, государственной экономики СССР.
9. Заключение.

К. Маркс писал свой «Капитал», создавал экономическую теорию, для рабочих, которых он хотел осчастливить, которым обещал светлое будущее.

Я имею право ответить Марксу от имени рабочих, от имени инженеров, имею право сказать, что он, Маркс полностью, и во всем ошибся.

Я пришел на ЛТЗ, Людиновский тепловозостроительный завод, в тепловозосборочный цех, в августе 68 года, после десятилетки, учеником слесаря-трубника, мне было 16 лет. На этом заводе с 16 века, с крепостных времен работали мои предки мастеровыми.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?