Экономический портал - Международная экономика

1.Транснаціональні компанії (ТНК) у глобальній економіці

ТНК - це міжнародні фірми, що мають свої господарські підрозділи у 2х або більше країнах, управління якими здійснюєтьсяся з одного або декількох центрів. В основі такого управління - механізм прийняття рішень, який дає змогу здійснювати узгоджену політику і загальною стратегію, розподіляючи ресурси, технології та відповідальність для досягнення результату-отримання прибутку. ТНК - це мережа взаємопов'язаних підприємств, які походять з однієї країни і мають складові частини та філії в інших країнах. ТНК володіють або контролюють комплекси виробництва та/або обслуговування, що знаходяться за межами країни базування. Вони є лідерами у виробництві та реалізації певного товару. На відміну від звичайної корпорації, яка функціонує на світових ринках, ТНК переносить за кордон не товар, а сам процес вкладання капіталу, поєднуючи його із закордонною робочою силою в межах міжнародного виробництва. Наприкінці XX - на поч. XXI ст. спостерігалося інтенсивне зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій ТНК виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. На початку 3-го тисячоліття міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках ТНК становило 7% світового ВВП. ТНК займають передові позиції у світовому  виробництві в галузях електроніки, автомобілебудування, хімічній і фармацевтичній промисловості. З діяльністю ТНК пов'язані сподівання й розчарування більшості країн світу, оскільки ці корпорації створили розвинуту мережу виробничої, науково-технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємозалежності країн і заклали підвалини глобальної економіки. З огляду на це знання закономірностей виникнення і тенденцій розвитку транснаціональних форм капіталу є передумовою розуміння сучасних процесів розвитку світової економіки і глобального ринкового середовища, формує методологічні основи опанування складними процесами міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Без усвідомлення ролі ТНК у сучасному світі неможлива достовірна оцінка його реалій, економічних, політичних, культурних та інших відносин.

Подробнее...

Терміни міжнародної економіки

Автоматичні ліцензії – це ліцензія, що видається на запит експортера/імпортера автоматично, тобто у всіх випадках, що не суперечать чинному законодавству, а процес отримання ліцензії максимально спрощено.

Агентська фірма - виступають від імені і за рахунок принципала. Залежно від умов договору фірма сама здійснює операції від його імені і за його рахунок або лише виступає посередником при здійсненні операцій.

Подробнее...

(6 голоса, среднее 2.83 из 5)

Узбекский Daewoo возвращается на украинский авторынок

Ранее в статье "Квоты и лицензии" был приведен пример квотирования. Эта история имеет продолжение. 22 февраля Кабинет Министров Украины постановлением №147 отменил введенный с 15 ноября 2011 г. сроком на три года режим лицензирования и квоты на импорт легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан в размере трех автомобилей в год. Фактически, Daewoo вновь пустили на украинский рынок, притом поставки этих автомобилей могут вестись без пошлины.

За время вынужденного перерыва в поставках с ноября 2011 года Daewoo не утратила свою дилерскую сеть, однако уже в январе начала сдавать свои позиции из-за дефицита автомобилей. Поставки новых партий узбекских авто начнутся уже скоро.

Подробнее...

(6 голоса, среднее 3.33 из 5)

Формы и методы организации международной торговли. Прямой, косвенный, кооперативный методы

Международные экспортные/импортные сделки купли-продажи товаров составляют основу традиционных форм международной торговли.

При раскрытии прямого метода международной торговли, следует отметить, что сказанное равным образом относится к косвенному методу торговли, поскольку схема такой торговли повторяется, но только силами, средствами и рисками торгово-посреднического звена. По условиям такой сделки продавец (резидент одной страны) обязуется передать товар в собственность покупателя (резидента другой страны) в обусловленные контрактом сроки и на определенных там же условиях, а покупатель в свою очередь, обязуется принять этот товар и уплатить за него согласованную в контракте денежную сумму. Сделка купли-продажи (как и любая другая коммерческая операция) приобретает характер международный торговой сделки, если формализующий ее контракт (соглашение) совершается между двумя или несколькими сторонами (юридическими/физическими лицами), являющимися резидентами иных стран. Формальным признаком международного характера сделки является различная национальная принадлежность юридических адресов сторон по сделке.

Подробнее...

(8 голоса, среднее 3.25 из 5)

Формы и методы международной торговли

Под методом следует понимать принципиально обособленный способ достижения цели международной торговли, в которую вовлекается ее участник.

Метод международной торговли — это способ осуществления торгового обмена (товарной операции или торговой сделки) между ее участниками, являющимися резидентами как разных (прямой метод), так и одной (косвенный и кооперативный методы) страны. Несмотря на то, что обычно в международной торговой практике, классическую основу которой составляют экспорт и импорт, выделяют два метода торговли, мы предлагаем рассматривать шесть методов.

Существует два так называемых основных метода торговли:

Подробнее...

Теории международной торговли. Теория конкурентных преимуществ М. Портера

Во второй половине XX в. в международной торговле произошли серьезные изменения в условиях конкуренции, ее товарной и географической структурах. Динамичное развитие комплекса обрабатывающих отраслей промышленности, составляющего основу экономического прогресса, обусловило относительное снижение роли стран, располагающих большими запасами природных ресурсов, и закрепление лидирующего положения за промышленно развитыми странами. В товарной структуре мировой торговли стала преобладать торговля готовой продукцией. Прежде преимущество в международной торговле было связано в первую очередь с обстоятельствами, унаследованными страной (соответственно компаниями данной страны) предыдущих этапов развития национальной экономики. Страны, располагавшие богатыми залежами полезных ископаемых, плодородными землями, дешевой рабочей силой, накопленным капиталом, получали безусловные преимущества в торговле со странами, которые были этим обделены. Теперь же резко возросло значение “рукотворных” факторов конкурентоспособности, т.е. тех, которые связаны с непосредственной деятельностью компаний, стремящихся максимально учесть изменяющиеся требования рынка, разработать и осуществить стратегию по завоеванию прочных позиций на конкретных токарных рынках. Существенно изменились место и роль хозяйственной единицы, отдельной компании. В результате концентрации и централизации собственности возникли ТНК. Именно они в решающей мере обеспечивают динамизм международных, в т.ч. внешнеторговых, отношений, обеспечивают быстрый перевод конкурентных преимуществ из одной страны в другую; на их долю приходится значительная часть международной торговли.

Подробнее...

(7 голоса, среднее 3.57 из 5)

Теории международной торговли. Современные теории международной торговли

Изменения, произошедшие в развитии мировой экономики и международной торговли во второй половине XX в., не опровергли основных положений классической теории. Между тем ряд фактов, которые сложились в последние десятилетия, обусловили возникновение новых теорий, отражающих реалии современного этапа экономического и технологического развития мирового сообщества. Дополнительный импульс в развитие современных теорий международной торговли внесли достижения таких ведущих экономических наук XX в., как менеджмент и маркетинг.

1. Теория жизненного цикла продукта.

Подробнее...

(8 голоса, среднее 2.75 из 5)

Теории международной торговли. Классические теории международной торговли

Международная торговля представляет собой куплю-продажу товаров, услуг, произведенных в одной стране, покупателями других стран, возникает и развивается на основе международного разделения труда, специализации отдельных стран на производстве определенной номенклатуры продукции. Международный товарообмен позволяет участвующим в нем странам повышать продуктивность своего производства, поскольку устраняет необходимость самостоятельно производить все потребляемые в них товары и услуги. Благодаря международной торговле страна может специализироваться в тех отраслях производства и сегментах рынка, где ее фирмы относительно более конкурентноспосо6ны, чем иностранные, и ввозить в страну те товары и услуги, по которым ее фирмы уступают зарубежным.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?