(0 голоса, среднее 0 из 5)

Терміни міжнародної економіки

Автоматичні ліцензії – це ліцензія, що видається на запит експортера/імпортера автоматично, тобто у всіх випадках, що не суперечать чинному законодавству, а процес отримання ліцензії максимально спрощено.

Агентська фірма - виступають від імені і за рахунок принципала. Залежно від умов договору фірма сама здійснює операції від його імені і за його рахунок або лише виступає посередником при здійсненні операцій.

Адвалорне мито – податок, який розраховується як процент від вартості товару, що підлягає експорту/імпорту.

Акредитив – доручення імпортера його банку (банку-емітента) сплатити певну суму коштів експортеру (бенефіціару), на користь якого відкрито акредити, за умови виконання експортером умов, викладених у контракті.

Акцепно-рамбурсний кредит - короткотермінове кредитування зовнішньоторговельних операцій, які здійснюються при посередництві перевідного векселя, виставленого експортером на іноземний банк, вказаний імпортером.

Акцептний кредит - один з видів кредитів комерційних банків, пов'язаний з вексельним обігом. На відміну від облікового кредиту,що надається векселедержателю, акцептний кредит надається векселедавцеві і є гарантійною послугою.

Альтернативна ціна – це робочих час, потрібний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.

Альтернативні витрати, або витрати заміщення — це кількість інших продуктів, від якої слід відмовитись або якою слід пожертвувати, щоб отримати певну кількість будь-якого певного продукту.

Антидемпінгове мито мита, які застосовуються у випадку ввезення на територію країни товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна ціна в країні експорту, якщо такий імпорт завдає шкоди місцевим виробникам подібних товарів або заважає організації і розширенню національного виробництва таких товарів;

Брокерські фірми – є особливим видом посередницьких фірм, в обов’язки яких входить функція зведення контрагентів, вони джерелами достовірної фахової інформації про ринки, розмір і характер попиту, ціни на біржові товари.

Вартість товару - ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети, які підлягають митному обкладенню, на момент перетину митного кордону України. Споживна вартість, тобто здатність товару задовольняти ті чи інші потреби – це якісна сторона товару. (Митна вартість товару — ціна товару, яка нормально встановлюється на відкритому ринку між незалежним продавцем і покупцем, за якою він може бути проданий у країні призначення в момент пред'явлення митної декларації.

Взаємний демпінг— зустрічна торгівля двох країн одним і тим самим товаром за заниженими цінами Полягає у тому, що фірми, які розміщені у різних країнах і конкурують між собою, можуть встановлювати високі ціни на продукцію на ринках і водночас низькі ціни для проникнення на внутрішній ринок одна до одної. Тим самим стимулюється конкуренція в обох країнах.

Виграш від міжнародної торгівлі - економічний ефект, який отримує кожна з країн, що бере участь у міжнародній торгівлі, якщо вона спеціалізується на торгівлі тим товаром, у виробництві якого має відносну перевагу.

Вимога про вміст місцевих компонентів - прихований метод торгової політики держав, який законодавче встановлює частку кінцевого продукту, яку мають продукувати національні виробники, якщо такий продукт призначається для продажу на внутрішньому ринку

Відкритий факторинг - це тип факторингу, коли підприємство-постачальник повідомляє підприємство-покупця (дебітора) про те, що права на одержання оплати переуступлено банку або факторинговій компанії (дебіторам надсилається повідомлення про укладання угоди і пропонується здійснити платежі безпосередньо фактору).

Відношення цін при торгівлі — ціна імпортного товару, що визначається через ціну товару, який необхідно експортувати, щоб сплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визначається внутрішнім попитом на товари в кожній з торгуючих країн.

Вільна оферта - пропозиція без зобов’язань, які пов’язують продавця. Оферта вільна робиться на одну і ту саму партію товарів кільком покупцям.

Внутрішні податки та збори - це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах визначених законодавчими актами країни; приховані методи торгової політики, спрямовані на збільшення внутрішньої ціни імпортного товару і скорочення тим самим його конкурентоспроможності на внутрішньому ринку.

Внутрішньогалузева торгівля - торгівля товарами однієї галузі (Коли ж розпочинається рух факторів виробництва, то обидві країни починають виробляти схожі товари, і між ними виникає внутрішньогалузева торгівля)

Глобальна квота - квоти, що встановлюються відносно товару без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар експортується або з яких він імпортується

Групова квота - квоти, що встановлюються відносно товару з визначенням групи країн, куди товар експортується або з яких він імпортується в межах глобальної квоти

Державні закупки - прихований метод торгової політики, який вимагає від державних органів і підприємств купувати певні товари тільки у національних фірм, навіть незважаючи на те, що ці товари можуть бути дорожче імпортних.

Детермінанти національної конкурентоспроможності - це: Факторні умови, тобто ті конкретні фактори (наприклад, кваліфікована робоча сила певного профілю або інфраструктура), які необхідні для успішної конкуренції в даній галузі. Умови попиту, тобто який на внутрішньому ринку попит на продукцію чи послуги, що пропонуються певною галуззю. Споріднені та підтримуючі галузі, тобто наявність чи відсутність у країні споріднених або підтримуючих галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку. Стратегія фірми, її структура та конкуренти, тобто які умови у країні, що визначають те, як утворюються та управляються фірми, й характер конкуренції на внутрішньому ринку.

Добровільне обмеження експорту – кількісне обмеження експорту, яке базується на зобов'язанні одного з партнерів по торгівлі обмежити або не розширювати обсяг експорту, прийнятий у рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.

Документарне інкасо – інкасо , яке передбачає надсилання разом із фінансовими комерційних (транспортних) документів, види і кількість примірників, яких мають визначатись вимогами країни-імпортера.

Експортна субсидія – фінансовий нетарифний метод торговельної політики, який передбачає бюджетні виплати вітчизняним експортерам, що дає змогу експортувати товар за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку і стимулює тим самим експорт.

Експортне кредитування – метод фінансової нетарифної зовнішньоторговельної політики, який передбачає фінансове стимулювання державою розвитку експорту вітчизняними виробниками.

Ефективний митний тариф – реальний рівень мита на кінцеві товари, розрахований з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів

Закритий факторинг - передбачає, що ніхто з контрагентів постачальника не знає про переуступку ним прав на одержання оплати банку чи факторинговій компанії.

Інкасо – (як форма платежу) передача експортером доручення своєму банку на отримання від імпортера певної суми платежу проти пред’явлення йому відповідних товарних документів;може здійснюватись за принципом «платіж проти документів» або «акцепт проти документів»

Імпортне мито – нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію країни.

Квота – допустимий розмір обсягів експорту/імпорту товарів (робіт, послуг) і транзиту товарів певної номенклатури в натуральному або вартісному вигляді, що визначаються державами на певний період.

Кластер - об’єднання національних конкурентоспроможних галузей.

Комбіноване мито – мито (податок) на товар, що підлягає експорту/імпорту, в якому поєднані принципи нарахування адвалорного та специфічного мита.

Комісійні фірми - один із видів торговельно-посередницьких фірм.

комісійні експортні фірми - представники продавця або покупця. Відповідають за: 1) своєчасність поставки товарів; 2) транспортування; 3) документальне оформлення угоди; 4) страхування; 5) технічне обслуговування (іноді). Можуть виконувати й обов'язки типу індента. Різновид таких фірм - конфірмаційні доми (confirming hauses), що беруть на себе ризик щодо кредитів, які вони від імені виробника надають покупцю;

комісійні імпортні фірми - представники покупців своєї країни. Вони розміщують замовлення за кордоном від свого імені, але за рахунок вітчизняних комітентів. Крім того, можуть надавати й інші послуги - досліджувати кон'юнктуру ринку (огляди), стежити за відвантаженням товару тощо.

Компенсаційне мито – мита, які накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких прямо або непрямо використовувалися субсидії, якщо їх імпорт завдає шкоди національним виробникам таких товарів;.

Конвенційне мито – розраховується, обгрунтовується, погоджується в процесі укладання договору та остаточно фіксується після його підписання сторонами, може бути результатом як двосторонніх, так і багатосторонніх угод

Кредитування по відкритому рахунку - як форма кредитування експортно-імпортних операцій може надаватися як у розрізі міжбанківських, так і міжурядових відносин.
У міжбанківських відносинах такий рахунок відкривається в комерційному банку, що обслуговує експортера. По цьому рахунку встановлюється ліміт кредитування або кредитна лінія, в межах яких здійснюються платежі експортеру. На цей же рахунок надходять платежі від імпортера. Дозволяється наявність дебетового сальдо по відкритому рахунку в межах ліміту і протягом певного періоду. При використанні ліміту оплата експортно-імпортних операцій не проводиться (подібно до контокорентного рахунку).

Критерій ефективності Парето – кожна зміна, внаслідок якої поліпшується добробут хоча б одного індивіда, причому становище будь-якого члена суспільства при цьому не погіршується, веде до збільшення добробуту в цілому

Ліцензія (патентна) відкрита – дозвіл, виданий власником патенту(ліцензіаром) іншій особі(ліцензіату) на промислове і комерційне використання винаходу, що користується захистом протягом визначеного терміну (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія (патентна) повна – надання власником (ліцензіаром) юридичній особі ( ліцензіату) прав на використання певних видів(об’єктів) промислової власності без будь-яких обмежень на весь термін дії охоронного документа.

митні збори – додаткові платежі (крім мита), які стягують митні органи за виконання покладених на митницю обов’язків : митне оформлення транспортних засобів, товарів, спадщини, інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, а також перебування їх під митним контролем.

мито - податок (грошовий збір), стягнутий при перетинанні товаром митного кордону. Зовнішне мито– грош.збір, що стягується митницею при переміщенні через митний кордон держави товарів та ін предметів.

навмисний демпінг – тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і наступного встановлення монопольних цін. На практиці це може означати експорт товару за цінами нижче цін свого внутрішнього ринку або навіть нижче витрат виробництва

непрямі субсидії – допомога держави у грошовій або натуральній формі місцевим бюджетам, юридичним і фізичним особам, іншим державам. Непрямі субсидії надаються через здійснення амортизаційної, податкової, грошово-кредитної політики та здійснюються й у процесі закупівлі державою товарів і послуг.

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі - Квотування (контингентування) – це обмеження щодо вартості або кількості, які вводяться на імпорт або експорт певних товарів на певний період. “Добровільне” обмеження експорту – це кількісне обмеження експорту, що базується на зобов’язанні одного з партнерів по торгівлі добровільно обмежити або не збільшити обсяг експорту товару, що прийнятий в рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.

Демпінг (dumping) – засіб фінансової нетарифної торговельної політики, що полягає в просуванні товару на зовнішній ринок за рахунок зниження експортних цін нижче нормального рівня цін, існуючого в цих країнах.

оптимальний митний тариф – ставка мита, що максимізує нетто-виграш в результаті покращення умов торгівлі даної країни проти її негативного впливу на обсяги торгівлі.

оферта - пропозиція певній особі укласти угоду з урахуванням викладених умов. Може мати письмову або усну форму. Оферта вважається прийнятою після її акцепту (згода на оплату або гарантування оплати документів)

Парадокс Леонтьєва: теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера— Оліна не підтверджується на практиці: трудонасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені — трудомістку;

патент - документ, який видається компетентною державною установою і який засвідчує: визнання заявленого об'єкта винаходом, пріоритет даного винаходу, авторство та виключне право на винахід. Патент діє на території тієї держави, яка його видала. Патент може бути виданий на ім'я автора або іншої фізичної чи юридичної особи (за умови їх згоди).

паушальний платіж - це твердо фіксована сума винагороди, виплачена одночасно. Він може проводитися як одноразово, так і в розстрочку. Паушальний платіж в чистому вигляді зустрічається рідко. Як правило, він використовується в тих випадках, коли вартість ліцензії відносно мала в порівнянні з вартістю обладнання або коли важко контролювати за показниками діяльності ліцензіата.

Політика вільної торгівлі - політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції. Така політика базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення та вивезення іноземних та вітчизняних товарів. Митні органи виконують лише реєстраційні функції. Цю політику проводять країни з високим рівнем розвитку продуктивних сил, що дає змогу місцевим підприємцям витримувати конкуренцію.

постійне мито - мита, ставки яких одночасно встановлені органами державної влади і не можуть змінюватися залежно від обставин;

постійний демпінг - постійний експорт товарів за цінами нижче справедливої

преференційне мито - мита, які мають нижчі ставки порівняно зі звичайно діючими митами, які накладаються на підставі багатосторонніх угод на товари, виготовлені в країнах, що розвиваються

принцип нотифікації – інформування про систему регулювання зацікавленими сторонами в рамках багатосторонніх угод, яке здійснюється, як правило, шляхом офіційного повідомлення органів, які здійснюють контроль за застосуванням багатосторонніх угод;

принцип преференційного режиму – особливого пільгового режиму для здійснення зовнішньо економічних зв’язків, економічного співробітництва, що надається однією державою іншій без поширення на треті країни.

принцип свободи транзиту - кожна Сторона забезпечує необмежений транзит через свою територію товарів, які походять з митної території або призначені для митної території другої Сторони. За цим принципом кожна Поштова адміністрація зобов'язана доставляти завжди найбільш швидкими шляхами та з використанням найнадійніших засобів, які вона застосовує для своїх власних відправлень, закриті депеші і відправлення відкритої письмової кореспонденції, які направляються їй іншою Адміністрацією.

принцип транспарентності, або принцип гласності зовніш­ньоторговельного законодавства - є одним із принципів сумлінного співробітництва держав у сфері міжнародних інвестицій, що дає змогу країнам-партнерам отримувати своєчасну інформацію про дії іншої сторони і досягати домовленості до початку конфлікту.

прихований протекціонізм - здійснюється заходами внутрішньої економічної політики

прямі субсидії - безпосередні виплати експортеру після здійснення ним експортної операції на суму різниці його витрат та отриманого ним доходу.

разова ліцензія - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період,не менший ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

розрахунковий чек - безумовна пропозиція власника рахунку (чекодавця) банку здійснити платіж зазначеної у чекові грошової суми певній особі або пред’явникові (чекоотримувачу) готівкою чи перерахуванням грошей на рахунок у банку.

роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності; а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Тарифна ескалація – збільшення рівня митного обкладання товарів пропорційно росту ступеня їх обробки.

теорія абсолютних переваг – країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), та імпортують ті товари, які продукуються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких абсолютна перевага належить їх торговим партнерам);

теорія конкурентних переваг – країна досягає міжнародного успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах (властивостях країни): факторних умовах; умовах попиту; споріднених та обслуговуючих галузях; стратегії фірми,її структурі та конкуренції, — з'єднаних у динамічну систему, так званий ромб.

теорія міжнародного життєвого циклу товару – деякі види продукції проходять цикл, що складається із чотирьох етапів — впровадження, зростання, зрілість та занепад; виробництво цієї продукції переміщується з країни в країну залежно від етапу циклу

Теорія міжнародної торгівлі неомеркантилізму – Останнім часом застосовується термін неомеркантилізм. Його використовують стосовно тих країн, які намагаються мати активне сальдо торгового балансу для досягнення якої-небудь соціальної або політичної мети.

теорія попиту, що перетинається (перехресного попиту) – розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним як найбільш подібні до ринків його країни;

теорія розміру країни - у зв'язку з тим, що країни з більшою територією зазвичай мають більш різноманітні кліматичні умови та природні ресурси, вони в цілому ближчі до економічної самодостатності, ніж малі за розміром країни

технічні обмеженнятехнічні бар’єри – приховані методи торговельної політики, які виникають тому, що національні технічні, адміністративні та інші норми і правила, побудовані таким чином, щоб перешкоджати ввезенню товарів з-за кордону. Наприклад, вимоги про дотримання національних стандартів, спеціальне упакування і маркування тощо;

торговельні фірми –здійснюють операції за свій рахунок і від свого імені. Вони, як правило, підтримують тривалі відносини з постачальниками. Види: торговельні; експортні фірми; імпортні фірми

торгово-посередницькі операції - операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, що здійснюються за дорученням експортера чи імпортера незалежним посередником на основі спеціальних угод чи окремих доручень.

Транзитне мито – встановлюється за товари інших держав, що перетинають митну територію даної країни.

Умови торгівлі (коефіцієнт міжнародного обміну)- співвідношення експортних й імпортних цін певного товару, країни в цілому, групи країн.

фактор – компанія, що займається посередництвом в проведенні фін розрахунків між учасниками комерц угод.

Франчайзинг - підприємницька діяльність, за якою на договірній основі одна сторона (франчайзер) зобов’язується передати іншій стороні (франчайзі) за винагороду на визначений строк комплекс виключних прав на використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування , послуг, технологічного процесу і спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерційної інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених договором об’єктів виключних прав (франшизу)


Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?