(10 голоса, среднее 4.40 из 5)

Фінанси – тести з відповідями

Авальний кредит — це: кредит, який надається банками у вигляді гарантійної   послуги; авальний кредит;

Акредитив — це…розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

Акредитив відзивний — це такий, що його...можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

Акредитив безвідзивний — це такий, що...може бути анульований чи змінений, але тільки після згоди продавця, для якого його було відкрито;

Амортизація — це ... Процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Балансовий метод — це ... Економіко-математичне моделювання. Розрахунково-аналітичний метод. Нормативний метод.

Безготівкові розрахунки — це…розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.

Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи із заявою щодо порушення справи про своє банкрутство в таких випадках: Якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами. Якщо за ліквідації підприємства-боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства боржник не матиме можливості задов ольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі.За наявності ефективної концепції санації та браком часу для її реалізації.

Вексель — це…письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін.

Вексельна форма розрахунків — це… Розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу на підставі спеціального документа.

Види кредиту, що оформлюються векселем: комерційний; банківський;

Вимоги до умов переведення боргу за реорганізації підприємства полягають у такому: Переведення боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора. Новий боржник є правомочним висувати проти вимог кредитора всі заперечення, що випливають з відносин між кредитором і первісним боржником. Порука і встановлена третьою особою застава припиняються з переведенням боргу, якщо поручитель або заставодавець не дав згоди відповідати за нового боржника. Уступка вимоги і переведення боргу ґрунтуються на угоді, укладеній у простій письмовій формі.

Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?. До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби.  До бізнес-плану.

Відтворення основних засобів — це ...Процес безперервного поновлення основних виробничих засобів.

Грошовий оборот — це виявлення сутності грошей у русі.

Для діагностики сильних та слабких місць на підприємстві, потенційних ризиків та додаткових шансів використовуються такі методи: СОФТ-аналіз. СВОТ-аналіз.

До видів банківського кредиту належать:  овердрафт; контокорентний кредит; обліковий кредит; акцептний кредит;

До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі: Дефіцити в організаційній структурі. Низький рівень контролювання якості.

До заходів щодо фінансової реструктуризації можна віднести такі: Реструктуризація заборгованості перед кредиторами. Збільшення статутного фонду. Заморожування інвестиційних вкладень.

До моделей фінансового аналізу належать… Дескриптивна. Предикативна. Нормативна.

До неформалізованих методів фінансового аналізу належать: Метод побудови системи показників. Метод побудови системи аналітичних таблиць.

До формалізовних методів фінансового аналізу належать: Метод ланцюговних підстановок. Метод відсоткових чисел.

До функціональних завдань менеджменту санації відносять такі: Організація реалізації проекту санації. Пошук альтернатив. Організація контролю за виконанням проекту санації.

До яких наслідків веде прискорення обертання оборотних коштів? 1. До абсолютного їх вивільнення з обороту.  До відносного їх вивільнення з обороту.

До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу? Фінансової стійкості.

Доміцильований вексель — це вексель,… в якому вказано конкретне місце платежу;

З моменту визнання боржника банкрутом ... Припиняється підприємницька діяльність банкрута. Вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зобов’язань банкрута. Припиняється нарахування пені та відсотків на всі види боргових зобов’язань банкрута.

З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом? з моменту надходження кредиту на рахунок позичальника;

За використання якого джерела сплати податків найбільше виявляється їх регулююча функція?  Собівартість продукції. Виручка від реалізації продукції. Прибуток від реалізації продукції.

За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?Тривалість виробничого циклу. Одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом IV кв. за виробничою собівартістю. Коефіцієнт зростання витрат.

За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах? Одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, розрахованих за виробничою собівартістю IV кв. планового року.  Норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів.

За рахунок якого джерела має сплачуватися фіксований сільськогосподарський податок (при використанні грошової форми сплати)? Валовий дохід підприємства.

За яких умов підприємства мають право застосовувати щорічну індексацію основних засобів? Щорічна індексація основних засобів провадиться підприємствами самостійно за умови, коли застосовується прискорена амортизація основних засобів.

Загальний прибуток підприємства». Прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій, іншої зви­чайної діяльності та від надзвичайних подій., Прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути: Позикодавець (наприклад, банківський консорціум), — якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту. Підприємство-боржник — якщо воно виходить з пропозицією про укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження справи про банкрутство. Потенційний санатор, якщо вирішується питання про санацію підприємства через його реорганізацію (злиття, приєднання).

Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту: кредит — це економічні відносини, що виникають між кредитодавцем і кредитоодержувачем; кредит — це позичка в грошовій або товарній формах на умовах повернення.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності. Рівень дохідності підприємства. Прибутковість реалізації продукції.

Знайдіть правильне визначення кредитних відносин:  грошові відносини, що пов’язані з процесом розподілу та перерозподілу капіталу; відносини, що пов’язані із заборгованістю одного з учасників економічної чи фінансової операції;

Знайдіть правильне визначення поняття «податкова система». Сукупність обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в установленому законами порядку.

Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприєм­ства. Прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток.

Знос основних засобів — це ... Втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації.

Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості: Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна      відкритість результатів аналізу. Різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу та множинність об’єктів-користувачів.

Індосат — це …останній власник векселя;

Капітальні вкладення — це ... Витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів.

Коефіцієнт  автономії (незалежності) визначається як відношення: власних оборотних коштів до майна підприємства.

Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між: підприємствами;

Консорціумний кредит — це: кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності;

Кредитна лінія — це: угода, за якою банк зобов’язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

Кредитні кошти ЄБРР спрямовані на: придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання; придбання імпортної продукції з метою дальшого її використання в процесі виробництва;

Лізинговий кредит — це: стосунки між юридичними особами, що виникають внаслідок оренди майна і супроводжується укладанням лізингової угоди.

Ломбардний кредит — це:  кредит, який надається під заставу майна;

Методи фінансового аналізу — це… Комплекс науково-методичних інструментів та принципів досліджен­ня фінансового стану підприємства.

Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство — це ... Угода між боржником і кредиторами щодо відстрочення сплати належних кредиторам боргів.

Мирову угоду, укладену в ході провадження справи про банкрутство, може бути розірвано в таких випадках: Невиконання умов мирової угоди боржником.

Модель проведення санації підприємства включає... Причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи. Формування санаційної стратегії. Рішення арбітражного суду про проведення санації.

На що впливає прискорена амортизація основних засобів? Скорочує тривалість експлуатації основних засобів. Збільшує валові витрати та зменшує податок на прибуток.

На які цілі забороняється видача кредитів? на покриття поточних витрат підприємств; на покриття збитків від господарської діяльності;

На які цілі надається банківський кредит? Фінансування оборотного капіталу. Викуп приватизованого підприємства.

Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету. Амортизаційні відрахування.

Назвіть джерела сплати місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання. Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).

Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень. Прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кредити банку, іноземні інвестиції. Власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого бюджетів, довгострокові кредити банку. Власні фінансові ресурси; залучені фінансові ресурси; фінансові кошти від продажу цінних паперів, кошти державного та місцевого бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві. ПДВ, отриманий від реалізації продукції. Кошти державного бюджету.

Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку. Виплата дивідендів. Створення резервного фонду.

Назвіть можливі наслідки негативного впливу сплати вхідного ПДВ на фінансову діяльність підприємства — платника податку (вхідний ПДВ відшкодовується підприємству). Іммобілізація оборотних коштів підприємства.

Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток. Дохід від операції лізингу (оренди).

Назвіть найсуттєвіший недолік чинної системи оподаткування підприємств в Україні. Високі ставки податків. Нестабільність законодавства з питань оподаткування.

Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення акцизного збору за використання відсоткової ставки. Ціна виробника + акцизний збір. Ціна виробника + акцизний збір + ПДВ.

Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення ПДВ. Відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір.

Назвіть об’єкт, який використовується для обчислення відрахувань до інноваційного фонду. Загальна сума прибутку підприємства. Обсяг товарної продукції.

Назвіть об’єкти оподаткування, що використовуються за обчислення єдиного податку для суб’єктів господарювання (юридичних осіб). Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Назвіть основні причини, що пояснюють недоліки системи оподаткування підприємств. Брак затвердженої податкової концепції в державі.

Назвіть переваги оренди основних засобів у порівнянні з придбанням їх у власність. Збільшує суму прибутку без придбання основних засобів у власність.

Назвіть податки і збори, які заміняє фіксований сільськогосподарський податок. Податок на транспортні засоби. Збір на обов’язкове соціальне страхування. Комунальний податок. Податок на землю.

Назвіть податок, якого не сплачують комерційні банки і страхові компанії. Акцизний збір.

Назвіть показники, що використовуються для обчислення плати за землю сільськогосподарського призначення? Прибуток, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції.

Назвіть показники, яких буде достатньо для обчислення чистого прибутку підприємства. Прибуток підприємства. Сплачений податок на прибуток.

Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми податку на прибуток. Сума валових витрат. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань. Скоригований валовий дохід.

Назвіть показники, які враховуються за обчислення валового прибутку підприємства. Дохід (виручка) від реалізації продукції. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Собівартість реалізованої продукції.

Назвіть показники, які враховуються за обчислення прибутку від операційної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рен­табельності підприємства в цілому.  Прибуток від реалізації продукції. Прибуток підприємства (загальний прибуток).

Назвіть принцип побудови системи оподаткування, з яким безпосередньо пов’язана регулююча функція податків. Соціальна справедливість. Рівномірність сплати податків. Обов’язковість сплати податків. Стимулювання підприємницької діяльності.

Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності.: Прибуток від реалізації фінансових інвестицій., Прибуток від ліквідації необоротних активів., Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів.

Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності. дохід від операційних курсових різниць, Прибуток від реалізації іноземної валюти., Одержані пені, штрафи, неустойки., Дохід від списання кредиторської заборгованості.

Назвіть складові прибутку від фінансових операцій.: Дохід від спільної діяльності., Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства., Відсотки, одержані за облігаціями.

Назвіть суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб), які не можуть бути переведені на сплату єдиного податку. Фінансово-кредитні на небанківські фінансові установи. Підприємства, у статутному фонді яких частка, що належить юридичним особам — учасникам та засновникам даних підприємств (які не є суб’єктами малого підприємництва), перевищує 25%. Страхова компанія., Довірчі товариства.

Назвіть фактори, котрі впливають на абсолютну суму податку на транспортні засоби, що його сплачує підприємство. Кількість транспортних засобів, які є у власності підприємства. Кількість транспортних засобів, узятих в оренду. Потужність двигуна транспортних засобів.

Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю, яка використовується для сільськогоспо­дарського виробництва (ставка з одиниці земельної площі). Призначення ділянки для певного виду виробничої сільськогосподарської діяльності. Родючість грунту.

Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі). Кількість населення в місті. Призначення земельної ділянки (її використання). Розміщення земельної ділянки в межах міста.

Назвіть фактори, що впливають на розмір фіксованого сільськогосподарського податку за сплати його у формі поставок сільськогосподарської продукції. Кількість виробленої, переробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції. Площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику. Сума валового доходу підприємства. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь.

Назвіть фактори, що впливають на суму фіксованого сільськогосподарського податку за грошової форми його сплати. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь.

Назвіть, що входить до митної вартості товарів. Контрактна вартість товару. Транспортні витрати до перетину митного кордону.

Назвіть, який з указаних суб’єктів господарювання може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку. Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.

Непокритий акредитив — це акредитив…за яким платежі постачальнику гарантує банк.

Непряме кредитування — це:  надання кредиту позичальникам через посередників;

Об’єктами кредитування можуть бути: грошові кошти; товарно-матеріальні цінності; виконані роботи чи надані послуги;

Об’єктом для визначення відрахувань на обов’язкове державне пенсійне страхування є ... Витрати на оплату праці (загальна сума).

Об’єктом лізингу можуть бути: машини та обладнання; транспортні засоби;  засоби обчислювальної техніки; виробничі будівлі та споруди;

Оборотні виробничі фонди — це...оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

Оборотні кошти підприємства — це...кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу.

Оперативний фінансовий план? Баланс грошових надходжень. Платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їхнього обліку й проведення розрахунків позичальниками покладається на: Національний банк України;

Основне призначення фіксованого сільськогосподарського податку. Спрощення оподаткування сільськогосподарських виробників. Зменшення податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників.

Основний зміст реорганізації полягає в ... Повній або частковій зміні власника статутного фонду — юридичної особи. Зміні організаційно-правової форми організації бізнесу.

Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є: Аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства. Оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства.

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є: Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна та капіталу. Економічна діагностика фінансового стану підприємства.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є... Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства.

Основні засоби — це ... матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом понад одного календарного року із дня введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання).

Основною метою санаційного аудиту є: Оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції.

Переказний акредитив — це…  коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

Переказний вексель — це…письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель (трасант), сплатити вказану у векселі суму третій особі.

Перспективний фінансовий план? Прогноз звіту про прибутки та збитки., Прогноз балансу активів та пасивів., Визначення цілей фінансової стратегії.

Під час аналізу виробничо-господарської діяльності аудитор проводить таку роботу: Аналізує склад витрат на виробництво.  Аналізує рух основних фондів та амортизаційних відрахувань. Оцінює показники праці.

Підприємство вважатиметься неплатоспроможним ... Якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, пред’явлених до підприємства кредиторами.

Платіжне доручення — це…письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

Погашення кредиту частинами, що зменшуються, називається: регресивним погашенням.

Показник Cash-Flow характеризує .. Величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства.

Показники ефективності використання оборотних коштів — це.... Коефіцієнт обертання., . Коефіцієнт ефективності., Коефіцієнт завантаження.

Поточний фінансовий план? Баланс доходів і видатків.

Предметом фінансового аналізу підприємства є… Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

Приватизовані підприємства кредитуються: Фондом державного майна України.

Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це… Аналіз відносних показників. Факторний аналіз. Порівняльний аналіз.

Принципи організації оборотних коштів — це...Самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами. Визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за окремими елементами й підрозділами. Коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням вимог господарювання, що постійно змінюються. Наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів. Контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.

Прискорена амортизація — це… Метод визначення амортизації основних засобів за нормами, що перевищують офіційно затверджені норми амортизаційних відрахувань.

Ремітент — це особа, яка…є власником переказного векселя.

Розрахунки за товарними операціями : платежі за виконані роботи, послуги;  платежі за відвантажену  рподукцію

Розрахунки за нетоварними операціями: обов’язкові відрахування в державні цільові фонди; розрахунки з кредитними установами; .продукціюрозрахунки підприємства з бюджетом;

Санація підприємства — це : Сукупність усіх заходів, які здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства.

Складові прибутку від операційної діяльності. Прибуток від реалізації іноземної валюти. Прибуток від реалізації продукції. Одержані гранти, субсидії.

Справу про банкрутство підприємства може бути порушено, якщо: Надійшла спільна заява кредиторів боржника. Надійшла письмова заява боржника щодо його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності.

Трасант — це особа, яка… переказує свій платіж на іншу особу;

Трасат — це особа, яка… зобов’язана сплатити за переказним векселем;

У проекті мирової угоди даються пропозиції боржника за такими позиціями: Форма платіжних поступок кредиторів. Бажаний період пролонгації заборгованості. Бажана сума списання заборгованості за платежами до бюджету. Обсяг початкового погашення заборгованості.

У ході провадження справи про банкрутство арбітражний суд може застосувати до боржника такі процедури: Ліквідаційні. Мирову угоду.

У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків? Установлення величини ставок податків. Надання податкових пільг.

Факторинг — це: купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

Фінансове планування? Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та інвестиційної діяльності.

Фінансовий cтан підприємства характеризується... Системою показників, що відображають наявність, розміщення й викристання фінансових ресурсів.

Фінансовий аналіз є складовою частиною… Аналізу господарської діяльності підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від... Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства.

Хто встановлює відсоткову ставку за користування бюджетними позиками? Національний банк України. Міністерство фінансів України.

Хто встановлює розміри відсоткових ставок за видачі кредиту комерційними банками? Національний банк України.

Хто приймає рішення про форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку? Платник податку.

Що таке кредитоспроможність? здатність позичальника в повному обсязі і в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов’язаннями;

Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?  Коли запаси та витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

Що таке фінансовий стан підприємства?  Система показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінресурсів.

Як визначається балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду? Як балансова вартість груп основних засобів на початок періоду, що передував звітному, збільшена на суму уведених основних засобів та витрат, понесених на придбання і поліпшення основних засобів, і зменшена на суму виведених з експлуатації основних засобів відповідної групи та суму амортизаційних відрахувань, нарахованої в кварталі, що передував звітному кварталу.

Як визначається капітальний дохід? Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних засобів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю цієї групи основних засобів до такої індексації.

Як визначається сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів? Як скорочення потреби в оборотних активах на плановий період та приросту стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді.

Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду? Множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на норму амортизаційних відрахувань.

Як впливають місцеві податки і збори на показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання? Збільшують собівартість продукції.

Як може вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників звільнення їхньої продукції від акцизного збору? Збільшить прибуток від реалізації. Збільшить обсяг виробництва і реалізації підакцизних товарів.

Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів? (Позикові кошти) / (Власні кошти).

Яка основна мета здійснених змін щодо оподаткування малого підприємництва? Сприяння розвитку малого підприємництва.

Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?Кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість. Готова продукція, що відвантажена., але не оплачена

Яке головне призначення місцевих податків і зборів? Розвиток місцевої інфраструктури.

Яке джерело сплати єдиного податку із суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб)? Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).

Яке основне призначення податку з власників транспортних засобів? Забезпечити фінансування автомобільних доріг. Підвищити ефективність використання автомобільного транспорту. Забезпечити екологічний захист навколишнього середовища.

Яке призначення оперативного фінансовго планування? Контроль за своєчасністю грошових надходжень

Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів? Індекс ліквідності.

Яким чином визначається стан оборотних коштів? Наявністю оборотних коштів на певну дату. Порівнянням фактичної наявності оборотних коштів з нормативом.

Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них? Сума статутного капіталу. Сума сталих пасивів.

Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань? Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду, норма амортизаційних відрахувань, структура основних засобів, строки експлуатації основних засобів.

Які із названих обов’язкових платежів належать до місцевих податків і зборів? Комунальний податок. Збір за використання місцевої символіки. Плата за використання місцевої символіки.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів? Цінні папери. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних активів? Матеріальні оборотні засоби.

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньоліквідних активів? 1. Товари відвантажені.  Дебіторська заборгованість.

Які оборотні фонди слід віднести до нормованих? Оборотні виробничі фонди й готову продукцію.

Які показники відносять до групи показників ліквідності та платоспроможності? Маневреність власних оборотних коштів. Частка виробничих запасів у активах. Коефіцієнт покриття запасів.

Які показники можна вважати найприйнятнішими для визначення впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства? Коефіцієнт автономії (забезпечення власними коштами). Коефіцієнт покриття. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції? Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції. Одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за виробничою собівартістю.

Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом? Зміни в обсязі виробництва продукції. Розмір «виробничого» нормативу на початок планового року. Розмір «невиробничого» нормативу на початок планового року.

Які показники характеризують майновий стан підприємства? Коефіцієнт зносу основних засобів. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

Які фактори впливають на величину єдиного податку із суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб)? Розмір ставки єдиного податку.

Які фактори впливають на розмір (суму) фіксованого сільськогосподарського податку? Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь. Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь. Розмір ставки фіксованого сільськогосподарського податку.

Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів (автомобілів)? Потужність двигуна автомобіля. Вантажопідйомність автомобіля.

Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати…покритим.



Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?