(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Фінансовий облік – тести з відповідями (40 питань)

1. Можна віднести до категорії "мале підприємство" підприємство з чисельністю 5 чол., обсягом виручки від реалізації продукції за рік 1,2 млн. грн.

a) Так

b) Ні

2. Може бути джерелом фінансування малого підприємства кредиторська заборгованість

a) Так

b) Ні

3. Відносяться до фінансових ресурсів малих підприємств позичкові кошти?

a) Так

b) Ні

4. Перевіряється КБ забезпеченість кредиту, отриманого малим підприємством?

a) Так

b) Ні

5. Може взяти КБ в забезпечення кредиту особові речі підприємців?

a) Так

b) Ні

6. Можуть давати гарантію забезпечення повернення кредиту малим підприємствам місцеві органи влади?

a) Так

b) Ні

7. Встановлюється для малих підприємств мінімальний розмір статутного капіталу?

a) Так

b) Ні

8. Залучається іноземний капітал при створенні малих підприємств?

a) Так

b) Ні

 

9. Сплачується єдиний податок збитковими малими підприємствами?

a) Так

b) Ні

10. Застосовується дисконтування капіталу і доходу малого підприємства?

a) Так

b) Ні

11. Може КБ  фінансувати оборотний капітал малого підприємства через факторингові операції?

a) Так

b) Ні

12. Застосовується КБ дисконтування рахунків – фактур малих підприємств?

a) Так

b) Ні

13. Може мале підприємство з середньообліковою чисельністю 10 осіб; річною виручкою реалізації продукції 300 тис. грн. перейти на сплату єдиного податку?

a) Так

b) Ні

14. Сплачується малими підприємствами платниками єдиного податку акцизний збір на підакцизні товари?

a) Так

b) Ні

15. Може мале підприємство платник єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування?

a) Так

b) Ні

16. Дозволяється застосовувати фіксований податок при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами?

a) Так

b) Ні

17. Може придбати суб'єкт підприємницької діяльності патент за умови, якщо його річний дохід за минулий рік склав 110 тис.грн.?

a) Так

b) Ні

18. Застосовується фінансовий лізинг при фінансуванні основних засобів малих підприємств?

a) Так

b) Ні

19. Залежить розмір готівки малого підприємства від швидкості обертання грошових коштів?

a) Так

b) Ні

20. Застосовується малими підприємствами спонтанне фінансування дебіторської заборгованості?

a) Так

b) Ні

21. Фінансові ресурси малого підприємства - це :

a) грошові кошти, які формуються в результаті господарської діяльності

b) грошові нагромадження, з рахунок яких формуються фонди цільового призначення

c) прибуток, амортизаційні відрахування, які створюються в  процесі господарської діяльності

d) грошові кошти, які спрямовані на фінансування поточної діяльності малого підприємства

22. Які критерії застосовуються при створенні малого підприємства:

a) розмір статутного капіталу; чисельність працюючих

b)  обсяг реалізованої продукції; організаційно-правова форма господарювання

c) розмір виручки від реалізації продукції; розмір статутного фонду

d) середньо облікова чисельність працюючих; обсяг виручки від реалізації продукції

23. Назвіть основні показники малого підприємства, які впливають на оптимальний розмір готівки:

a) виручка від реалізації продукції; чисельність працюючих; оборотний капітал

b) собівартість реалізованої продукції; амортизаційні відрахування; кількість оборотів оборотних коштів

c) прибуток від реалізації продукції; виробничі запаси; дебіторська заборгованість

d) кредиторська заборгованість; готова продукція; статутний капітал

24. Які фінансові коефіцієнти і при яких оптимальних значеннях характеризують задовільну структуру балансового звіту малого підприємства:

a) коефіцієнт фінансової незалежності - оптимальне значення 0,5; коефіцієнт інвестування - ,01; проміжний коефіцієнт ліквідності - 0,6

b) загальний коефіцієнт ліквідності - оптимальне значення 2,0; коефіцієнт збереження власних оборотних коштів - 1,0; коефіцієнт заборгованості - 0,5

c) коефіцієнт абсолютної ліквідності - оптимальне значення 0,3; коефіцієнт фінансової стійкості - 0,5; коефіцієнт інвестування - 1,0

d) коефіцієнт поточної ліквідності - оптимальне значення 2,0; коефіцієнт абсолютної ліквідності - 0,3; коефіцієнт забезпечення власними коштами - 0,5

25. В яких умовах не сплачується ПДВ малими підприємствами - платниками єдиного податку:

a) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо їх продукція обмінюється на іншу продукцію

b) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо їх продукція реалізується КБ, як застава

c) ПДВ не справляється малими підприємствами, якщо ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% виручки від реалізації продукції

26. Назвіть найбільш прийнятні форми фінансування основних засобів малих підприємств:

a) Придбання О.З. в розстрочку; фінансування О.З. через фінансовий лізинг; оренда О.З. на контрактній основі

b) Придбання О.З. за власні кошти; фінансування О.З. при допомозі кредиту КБ; придбання О.З. за рахунок іноземного капіталу

c) Придбання О.З. за рахунок кредитів КБ; оренда О.З.

d) Фінансування О.З. через фінансовий лізинг; придбання О.З. за рахунок іноземного капіталу; оренда О.З.  на контрактній основі

27. Назвіть найбільш прийнятні форми фінансування оборотного капіталу малих підприємств:

a) Фінансування оборотного капіталу за рахунок кредиту КБ; придбання матеріальних цінностей за власні кошти; дисконтування рахунків-фактур малих підприємств

b) Придбання матеріальних цінностей за рахунок іноземного капіталу; фінансування оборотного капіталу при допомозі факторингових операцій; придбання матеріальних цінностей в розстрочку

c) Фінансування оборотного капіталу при допомозі факторингових операцій; дисконтування рахунків-фактур малих підприємств; придбання матеріальних ресурсів в розстрочку

d) Фінансування оборотного капіталу за рахунок запозичених коштів; придбання матеріальних цінностей за власні кошти; придбання матеріальних цінностей за рахунок іноземного капіталу

28. Назвіть порядок розподілу єдиного податку, сплаченого юридичними особами:

a) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету України - 20% загальної суми єдиного податку; До місцевого бюджету - 35%; до Пенсійного Фонду - 40%; на обов'язкове соціальне страхування - 5%

b) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 35% загальної суми  єдиного податку; до місцевого бюджету - 20%; до Пенсійного фонду - 40%; на соціальне страхування - 5%

c) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 20% загальної суми єдиного податку; до місцевого бюджету - 23%; до пенсійного фонду - 42%; на соціальне страхування - 15%

d) Єдиний податок, сплачений юридичними особами розподіляється у таких розмірах: до Державного бюджету - 35% загальної суми єдиного податку; до місцевого бюджету - 25%; до Пенсійного фонду - 25%; на соціальне страхування - 10%

29. Як визначається  сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності:

a) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами, які безпосередньо пов'язані з одержанням доходу;

b) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається, як різниця між виручкою від реалізації продукції і податком на додану вартість та акцизним збором;

c) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами, які використані при виготовлені продукції;

d) Сукупний чистий дохід суб'єкта підприємницької діяльності визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та заробітною платою, амортизаційними відрахуваннями і відрахуванням цільові державні фонди

30. Назвіть строки у які справляються авансові внески прибуткового податку з доходу суб'єктів підприємницької діяльності:

a) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 15 квітня, 15 червня; 15 вересня, 15 грудня

b) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 15  березня, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада

c) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 10 квітня, 10 червня, 10 вересня, 10 грудня

d) Авансові внески прибуткового податку з доходів суб'єктів підприємницької діяльності справляються в бюджет в такі строки: 1 квітня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня

31. Назвіть основні складові елементи фінансової стратегії малого підприємства:

a) Оптимізація основних засобів та оборотних коштів; оптимізація безготівкових розрахунків; оптимізація розподілу прибутку; оптимізація податкових платежів

b) Оптимізація грошових коштів; визначення оптимального співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю; визначення нормативу оборотних коштів; оптимізація виробничих запасів

c) Визначення оптимального співвідношення між основними засобами та оборотними активами; оптимальне співвідношення між виробничими запасами і запасами готової продукції; встановлення оптимального співвідношення між власним та залученим капіталами

d) Визначення нормативу оборотних коштів; встановлення оптимального співвідношення між прибутком, який сплачується в бюджет і прибутком, що залишається у розпорядженні малого підприємства; оптимізація податкових платежів

32. Назвіть основні шляхи прискорення надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок малого підприємства:

a) Прискорення виставлення рахунків покупцями; концентрація банківських операцій на одному спеціальному рахунку; своєчасне депонування розрахункових чеків; використання вексельної форми розрахунків

b) Раціональне використання тимчасово вільних коштів; своєчасний контроль за станом кредиторської заборгованості; використання в розрахунках з покупцями акредитивної форми розрахунків; резервування грошових коштів на розрахунковому рахунку

c) Скорочення залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку; прискорення оформлення платних документів на відвантажену продукцію; своєчасний контроль за станом виробничих запасів; скорочення залишків готової продукції

d) Надання покупцям знижки на відвантажену продукцію; використання в розрахунках з покупцями акредитивної форми розрахунків; раціональне використання тимчасово вільних грошових коштів; визначення простроченої дебіторської заборгованості

33. Назвіть основні умови одержання кредиту малими підприємствами:

a) Наявність оборотного капіталу ;мінімальний залишок кредиторської заборгованості; встановлення оптимального розміру статутного фонду

b) Встановлення оптимального співвідношення між власними і запозиченими коштами; наявність оптимальної структури дебіторської заборгованості; особова діяльність фінансового менеджера по одержанню кредитів КБ

c) Наявність задовільної структури балансу; здатність малого підприємства сплачувати проценти за користування кредитом; забезпечення одержаного кредиту матеріальними цінностями

d) Встановлення оптимального розміру статутного фонду; наявність оборотного капіталу; наявність оптимального залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку

34. Назвіть основні напрямки державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва:

a) Забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств; формування раціональної структури місцевих ринкових товарів: послуг, надання пільгових банківських кредитів; надання виробничо-технічної підтримки розвитку малого підприємництва

b) Застосування прискореної амортизації основних засобів; використання коштів місцевих бюджетів; формування нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; надання податкових пільг щодо оподаткування доходів малих підприємств

c) Надання дотацій для розвитку пріоритетних видів діяльності; надання пільгових кредитів за рахунок коштів державного бюджету; надання субсидій на фінансування капітальних вкладень малих підприємств; звільнення малих підприємств від податків на період до 2 років з дня їх створення

d) Надання знижок на науково - дослідні роботи; фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою кадрів для підприємницької діяльності; формування нормативно-правової бази розвитку малого підприємництва; застосування прискореної амортизації основних засобів

35. Назвіть основні потенційно доступні джерела отримання фінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва:

a) Кошти Державного бюджету України; перевищення доходів над видатками місцевих бюджетів; кредити КБ ; іноземний капітал

b) Залучення фінансових ресурсів Українського фонду підтримки малого підприємництва; кошти Державного інноваційного фонду; кошти Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

c) Кошти цільових державних фондів; добровільні внески юридичних та фізичних осіб; обов'язкових відрахувань суб'єктів господарювання

d) Кредити КБ; перевищення доходів над видатками місцевих бюджетів; добровільні внески юридичних та фізичних осіб

36. Назвіть основні умови одержання патенту громадянами, які здійснюють підприємницьку діяльність:

a) Кількість осію, які перебувають у трудових відносинах з такими громадянами не перевищує 5 осіб; валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 150 тис. грн.

b) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 10 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 250 тис. грн.

c) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 5 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 50 тис. грн.

d) Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином не перевищує 5 осіб і валовий дохід такого громадянина від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців не перевищує 119 тис. грн.

37. Дайте визначення ліквідності активів малого підприємства:

a) Ліквідність оборотних активів - це погашення кредитів банку

b) Ліквідність оборотних активів

c) Являє собою здатність фінансувати короткострокові зобов'язання

d) ліквідність оборотних активів - це погашення дебіторської заборгованості

e) ліквідність будь-якого активу малого підприємства характеризується трансформацією його в грошові кошти

38. Назвіть основні джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств:

a) кредити КБ; пайові внески, благодійні кошти; іноземні інвестиції

b) кошти засновників; позичкові кошти; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; акціонерний капітал

c) прибуток основної діяльності; амортизаційні відрахування; первісний капітал; добровільна фінансові допомога

d) пайові внески ; добровільні внески юридичних і фізичних осіб; позичкові кошти; іноземні інвестиції

39. Назвіть основні джерела формування первісного капіталу малого підприємства:

a) прибуток основної діяльності; амортизаційні відрахування;  кредиторська заборгованість

b) фінансова допомога інших підприємств; іноземні інвестиції; кредити КБ

c) кошти засновників малого підприємства; пайові внески; майно акціонерів підприємства

d) кредиторська заборгованість; кредити КБ; прибуток основної діяльності

40. Назвіть основні особливості організації фінансів малих підприємств:

a) оперативно реагує на попит і пропозиції продукції; забезпечує конкуренцію на ринку; прискорює процес впровадження НТП

b) забезпечує додаткові робочі місця; оперативно задовольняє потреби  в товарах і послугах; забезпечує швидку окупність капітальних вкладень

c) основним джерелом фінансування господарської діяльності малих підприємств є кредиторська заборгованість; найбільша питома вага готівкових коштів в структурі оборотних активів; значно нижчі витрати на виробництво продукції

d) швидко реагує на попит і пропозицію; оперативно задовольняє потреби споживача в товарах і послугах; не потребує великих накопичень грошових коштів

 Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?