(17 голоса, среднее 4.06 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями (теми 1-6)

Тема 1. Макроекономіка як наука.
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
Тема 3. Макроекономічна нестабільність.
Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція.
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції.
Тема 6. Сукупні видатки і ВВП.

Тема 1. Макроекономіка як наука.

1. Головним завданням макроекономіки є забезпечення суспільства знаннями, необхідними для:
А. Зростання обсягів виробництва.
Б. Збільшення обсягів виробництва.
В. Збільшення економічних ресурсів.
+Г. Підвищення ефективності економіки.

2. Об'єктом макроекономіки є:
А. Виробничі відносини.
Б. Продуктивні сили.
+В. Економічна система.
Г. Приватна економіка.

3. Предметом макроекономіки є:
А. Економічні закони і категорії.
+Б. Механізм функціонування економіки.
В. Економічна політика держави.
Г. Механізм функціонування підприємства.

4. Суб'єктами змішаної економіки є:
А. Домогосподарства, ринок, держава.
Б. Уряд, міністерства, підприємства.
+В. Домогосподарства, підприємства, держава.
Г. Нефінансові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи.

5. Економічні системи різняться:
А. Структурою виробництва.
Б. Рівнем життя населення.
+В. Формою власності на матеріальні ресурси.
Г. Продуктивністю ресурсів.

6. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:
+А. Фактичного стану економіки.
Б. Шляхів подолання спаду виробництва.
В. Шляхів забезпечення економічного зростання.
Г. Методів державного регулювання економіки.

7. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:
+А. Рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку.
Б. Причин спаду виробництва.
B. Наслідків економічної кризи.
+Г. Шляхів забезпечення економічного зростання.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

1. Із перелічених величин до складу ВВП за методом доходів входить:
+А. Змішаний дохід.
+Б. Чисті неприбуткові податки.
В. Рента.
Г. Всі відповіді правильні.

2. ВВП можна визначити за такою формулою:
А. ВВП=ВНДн-ЧПДз.
Б. ВВП = ВНД - ЧПДз - ЧПТз.
В. ВВП=ВНДн-ЧПТз.
+Г. ВВП = ВНД-ЧПДз.

3. Чисті неприбуткові податки використовуються для обчислення:
А. ВВП за виробничим методом.
+Б. ВВП за методом доходів.
В. Післяподаткового доходу.
Г. Всі відповіді помилкові.

4. Із перелічених величин елементом особистого доходу є:
+А. Чисті відсотки.
Б. Заощадження.
В. Соціальні трансферти зовнішні.
+Г. Рента.

Д. Всі відповіді правильні.
5. Валовий національний дохід — це:
+А. ВВП + ЧПДз.
Б. ВВП + ЧПТз.
В. ВНДн-ЧПДз.
Г. ВВП + ЧПДз + ЧПТз.
Д. Всі відповіді помилкові.

6. До методологічних принципів СНР відноситься таке положення:
А. Ринкова економіка є стабільною системою.
+Б. Видатки на виробництво ВВП = доходу від його реалізації.
В. Продуктивною є діяльність, яка виробляє матеріальні блага.
Г. Продуктивною є праця, яку застосовують в умовах ринку.

7. Валовий національний дохід наявний — це:
+А. ВНД + ЧПТз.
Б. ВНД-ЧПДз.
В. ВВП + ЧПДз.
Г. ВНД+ЧПДз+ЧПТз.
Д. Всі відповіді помилкові.

8. Із наведених визначень правильним є таке:
А. ВВП — це валовий випуск мінус амортизація.
Б. Післяподатковий дохід — це особистий дохід мінус податки.
+В. Амортизація є елементом валового корпоративного прибутку.
Г. ВНД обчислюється як сума внутрішніх первинних доходів.

9. В СНР зовнішньоекономічні зв'язки відображає такий рахунок:
+А. Фінансовий рахунок.
Б. Розподілу доходів.
+В. Поточних операцій.
Г. Всі відповіді помилкові.

10. Сектором СНР є:
А. Приватні підприємства.
Б. Державні підприємства.
+В. Фінансові установи.
Г. Змішані підприємства.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність.

1. Якщо людина втратила роботу у зв'язку із скороченням сукуп­ного попиту, то виникає безробіття:
А. Природне.
+Б. Циклічне.
В. Структурне.
Г. Фрикційне.

2. Повна зайнятість забезпечується в умовах:
А. Раціонального розподілу робочої сили.
Б. Використання робочої сили за її професією.
В. Відсутності безробіття.
+Г. Відсутності циклічного безробіття.

3. Природне безробіття включає такі види безробіття:
А. Циклічне + структурне.
+Б. Фрикційне + структурне.
В. Фрикційне + циклічне.
Г. Циклічне + фактичне.

4. Фактичний ВВП = потенційному ВВП за наявності лише:
А. Фрикційного й циклічного безробіття.
Б. Структурного безробіття.
+В. Структурного і фрикційного безробіття.
+Г. Природного безробіття.

5. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:
А. Структурне.
+Б. Фрикційне.
В. Циклічне.
Г. Природне.

6. Темп інфляції в аналізованому році визначається таким чином:
А. (Рt – Pt-1)*100
Б. (Рt-1 – Pt)*100
+B. ((Рt – Pt-1)/Pt-1)*100
Г. ((Рt-1 – Pt)/Pt)*100

7. Якщо людина втратила роботу у зв'язку зі зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:
+А. Структурне.
Б. Фрикційне.
В. Природне.
Г. Циклічне.

8. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:
А. Збільшуються сукупні видатки в економіці.
+Б. Зростають ціни на енергоресурси.
+В. Збільшуються середні витрати на виробництво продукції.
Г. Всі відповіді правильні.
Д. Всі відповіді помилкові.

9. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:
+А. Фактичне безробіття більше за природне.
Б. Циклічне безробіття більше фактичного.
В. Фактичне безробіття менше від природного.
Г. Фактичне безробіття дорівнює природному.

10. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:
+А. Циклічним.
Б. Природним.
В. Структурним.
Г. Фрикційним.

11. Інфляція викликає в економіці такі наслідки:
А. Підвищення інвестиційної активності.
+Б. Збільшення попиту на матеріальні активи.
В. Підвищення реальних доходів.
+Г. Зниження реальних доходів.

Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

1. У процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:
+А. Сплачують податки.
Б. Постачають ресурси.
+В. Купують ресурси.
Г. Купують споживчі товари.

2. У процесі економічного кругообігу домогосподарства вико­нують таку функцію:
А. Отримують податки.
+Б. Постачають ресурси.
В. Купують ресурси.
+Г. Отримують трансферти.

3. Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції супроводжується:
+А. Підвищенням зайнятості.
Б. Зменшенням зайнятості.
В. Зростанням цін.
Г. Зниженням цін.

4. До нецінових чинників сукупного попиту належать:
А. Зміни в продуктивності ресурсів.
Б. Ефект багатства.
+В. Зміни в економічній політиці.
Г. Ефект відсоткової ставки.

5. Ціни впливають на сукупний попит:
+А. Обернено.
Б. Прямо.
В. Безпосередньо.
+Г. Опосередковано.

6. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:
А. Зменшенням безробіття.
+Б. Збільшенням номінального ВВП.
В. Збільшенням реального ВВП.
Г. Зниженням цін.

7. До цінових чинників сукупної пропозиції належать:
+А. Зміна товарних цін.
Б. Ефект відсоткової ставки.
В. Зміна ресурсових цін.
Г. Ефект чистого експорту.

8. До нецінових чинників сукупного попиту належать:
А. Ефект відсоткової ставки.
Б. Ефект багатства.
+В. Зміни в світовій економіці.
+Г. Зміни в економічній політиці.

9. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння су­купного попиту спричинює:
А. Зменшення прибутковості.
Б. Зниження лише цін.
В. Збільшення прибутковості.
+Г. Зниження цін і зарплати.

10. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції падіння
сукупного попиту викликає:
А. Зниження лише зарплати.
+Б. Зниження цін за незмінної зарплати.
+В. Зменшення прибутковості.
Г. Збільшення прибутковості.

11. Якщо рівновага порушилася падінням сукупного попиту, то її відновлення в короткостроковому періоді здійснюється на умовах:
А. Зниження лише зарплати.
Б. Зниження цін і зарплати.
+В. Зниження цін за незмінної зарплати.
Г. Усі відповіді помилкові.

12. Якщо після падіння сукупного попиту ціни і зарплата знизилися пропорційно, то рівновага відновиться на умовах:
+А. Повної зайнятості.
Б. Неповної зайнятості.
+В. Досягнення ВВПп.
Г. Зменшення реальної зарплати.

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції.

1. Середня схильність до споживання — це:
А. Відношення споживання до заощадження.
+Б. Відношення споживання до післяподаткового доходу.
В. Відношення споживання до особистого доходу.
Г. Відношення приросту споживання до післяподаткового доходу.

2. Чистий прибуток, отриманий від інвестування, — це:
А. Валовий прибуток мінус податок на прибуток.
Б. Валовий прибуток мінус відсотки.
+В. Валовий прибуток мінус податок на прибуток мінус відсотки.
Г. Всі відповіді помилкові.

3. Простий мультиплікатор видатків перебуває в:
А. Оберненій залежності від с.
+Б. Оберненій залежності від s.
+В. Прямій залежності від с.
Г. Прямій залежності від s.

4. Гранична схильність до споживання — це:
А. Відношення приросту споживання до приросту особистого доходу.
Б. Відношення приросту споживання до післяподаткового доходу.
В. Відношення споживання до приросту післяподаткового доходу.
+Г. Всі відповіді помилкові.

5. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вправо внаслідок:
А. Зниження відсоткової ставки.
Б. Зростання відсоткової ставки.
В. Зростання податку на прибуток.
+Г. Зниження податку на прибуток.

6. Гранична схильність до заощадження більше нуля, якщо:
А. с=1,1;
Б. DС > DDI;
+В. DС < DDI;
Г. DС = DDI;

7. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:
А. Зростання післяподаткового доходу.
+Б. Зниження цін.
В. Зростання відсоткової ставки.
Г. Зменшення багатства.

8. Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни зроста­ють, то сукупний попит на інвестиції:
А. Зменшиться.
Б. Не зміниться.
+В. Збільшиться.

9. На інвестиційний попит не впливає:
+А. Багатство
Б. ВВП.
В. Очікування.
Г. Податок на прибуток.

Тема 6. Сукупні видатки і ВВП.

1. В умовах повної зайнятості та економічної рівноваги, коли Е = 120 грн., Ур = 110 грн., має місце:
+А. Інфляційний розрив.
Б. Дефіцит сукупних видатків.
В. Рецесійний розрив.
+Г. Надлишок сукупних видатків.

2. Якщо в економіці спостерігається нерівновага, то заощадження дорівнюють:
+А. Фактичним інвестиціям.
Б. Запланованим інвестиціям.
В. Незапланованим інвестиціям.
Г. Усі відповіді помилкові.

3. Рівноважний ВВП визначається методом:
А. Виробничим.
Б. Видатків.
В. Доходів
+Г. Усі відповіді помилкові.

4. Рівновага в економіці досягається, якщо:
А. І+I' = S.
+Б. І' = 0.
+В. /=S.
Г. У=Е+I'.

5. Ін'єкціями у сукупні видатки є:
А. Податки.
+Б. Експорт.
В. Заощадження.
І. Імпорт.

6. Вилученнями із доходу є:
+А.Імпорт.
Б. Державні закупівлі.
В. Експорт.
+Г. Трансферти.

7. Якщо заощадження менше запланованих інвестицій, то має місце таке:
+А. /' < 0.
Б. /' > 0.
B. /' = 0.
Г. /' = /.

8. В умовах рецесійного розриву:
+А.У<Уp.
Б.У>Уp,.
+B. Виникає дефіцит сукупних видатків.
Г. Виникає надлишок сукупних видатків.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?