(4 голоса, среднее 4.25 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями (теми 7-12)

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.
Тема 8. Фіскальна політика.
Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика.
Тема 10. Механізм зовнішньо економічної діяльності.
Тема 11. Ринок праці та соціальна політика.
Тема 12. Економічне зростання

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.

1. У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію:
+А. Купує продукти та ресурси.
+Б. Отримує податки.
В. Сплачує податки.
Г. Отримує трансферти.

2. Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:
+А. Зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді.
Б. Зарплата е абсолютно гнучкою.
В. Неповна зайнятість — це наслідок лише зовнішніх причин.
Г. Повна зайнятість — це норма ринкової економіки.

3. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:
А. Розподільчу.
+Б. Перерозподільчу.
+В. Стабілізаційну.

4. В умовах змішаної економіки закритого типу економічна рів­новага визначається за формулою:
А. У = С + /.
+Б. У=С+I+G.
+В.І=У-С-G.

5. За умов змішаної економіки закритого типу національні за­ощадження визначаються за формулою:
+А. S=У-С-G.
Б.S=У-С.
В.S=У-T-С.

6. Чисті податки визначаються за формулою:
+А. Т = ТА - ТR.
Б. Т = ТА + ТR.
+В. T=сУ(1-t).

7. В умовах змішаної економіки закритого типу приватні заощад­ження визначаються за формулою:
А.S=У-С.
+Б.S=У-T-С.
В.S=У-С-G.

8. За умов змішаної економіки закритого типу сукупні видатки визначаються за формулою:
А. Е = С + І.
+Б. Е=С+І+G.
B. Е=С+І+(Т-G).

9. В умовах змішаної економіки закритого типу функція спожи­вання має такий вигляд:
А. С = С + сУ.
+Б. С= С+с(У-T).
+В. С= С+сУ(1-t).

Тема 8. Фіскальна політика.

1. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:
А. Зменшення державних закупівель.
Б. Зменшення трансфертів.
+В. Державного запозичення.
Г. Всі відповіді правильні.

2. В основі кривої Лаффера лежить ідея:
А. Зниження t' завжди збільшує ТА.
Б. Зниження t' завжди зменшує ТА.
+В. Зниження t' збільшує ТА, якщо t' була надмірною.

3. Концепція функціональних фінансів віддає перевагу:
А. Зменшенню бюджетного дефіциту.
+Б. Економічній стабілізації.
В. Збалансуванню бюджету.
Г. Всі відповіді помилкові.

4. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за фор­мулою:
А. mb=DY/me.
Б. mb=DB/DY.
+В. mb=me- mt
Г. mb= mt –me
Д. mb=DGme-DTmt.

5. З метою забезпечення цільового приросту ВВП найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:
+А. Збільшення G.
Б. Зменшення T.
В. Одночасне збільшення G і зменшення Т.

6. Автоматична фіскальна політика забезпечує:
А. Зміну податкових ставок.
Б. Зміну рівня пенсій.
+В. Часткову економічну стабілізацію.
Г. Повну економічну стабілізацію.

7. Циклічне бюджетне сальдо обчислюється за формулою:
А. BSc=Yt’-G
Б. BSc=Yрt-G
В. BSc=BS - Yрt’
+Г. BSc=BS – BSp.

8. Складний мультиплікатор податків у закритій змішаній еконо­міці визначається за формулою:
А. mt =me-1.
+Б. mt =me*с.
В. mt =me*s.
Г. mt =me*t.

Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика.

1. Грошовий агрегат МІ визначається за формулою:
А. МО + поточні рахунки.
Б. МО + строкові депозити.
+В. М2 - строкові депозити.
Г. МО + розрахункові рахунки.

2. Грошовий мультиплікатор визначається за формулою:
А. mm=1+rr/cr+rr.
+Б. mm=1+cr/rr+cr
В. mm=1-cr/rr+cr

3. Якщо на грошовому ринку попит збільшився за сталої пропо­зиції, то:
А. Знизиться n.
Б. Зростуть ціни на облігації.
+В. Зросте п.
+Г. Знизяться ціни на облігації.

4. Якщо на грошовому ринку збільшилася пропозиція за незмін­ного попиту, то:
+А. Зростуть ціни на облігації.
Б. Зросте n.
В. Знизяться ціни на облігації.
+Г. Знизиться n.

5. Щоб збільшити грошову пропозицію Нацбанк повинен:
А. Продати державні облігації.
+Б. Купити державні облігації.
+В. Зменшити резервну норму.
Г. Підвищити резервну норму.

6. Яке із наведених положень є правильним?
А. n прямо впливає на грошову пропозицію.
Б. n прямо впливає на попит на гроші як активи.
+В. n обернено впливає на попит на гроші як активи.
+Г. n прямо впливає на попит на облігації.

7. Яке із наведених положень є помилковим?
+А. Банківські резерви = обов'язковим резервам.
+Б. Грошова база = депозитні гроші + готівкові гроші.
B. Чим вище n, тим більша альтернативна вартість грошей.
Г. Грошова база — це гроші високої ефективності.

8. Нацбанк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:
+А. Операцій з державними цінними паперами.
Б. Зміни коефіцієнта готівки.
B. Зміни норми додаткових резервів.
+Г. Зміни облікової ставки.

9. Яка з наведених формул є правильною?
+А. Мs =МВ+D.
Б. Мs =МВ+R.
В. DМs =. DD*mm
+Г. DМs =. DH*mm

Тема 10. Механізм зовнішньо економічної діяльності.

1. Дефіцит рахунка поточних операцій покривається за рахунок:
А. Чистого експорту товарів.
Б. Чистих поточних трансфертів.
+В. Резервних активів.
Г. Чистих доходів.

2. Рахунок поточних операцій включає:
+А. Чистий дохід від інвестицій.
Б. Чисті капітальні трансферти.
В. Чистий імпорт капіталу.
+Г. Чисті поточні трансферти.

3. Рахунок капітальних операцій не включає:
+А. Отримання дивідендів.
Б. Отримання іноземних кредитів.
В. Купівлю фінансових активів.
Г. Продаж матеріальних активів.

4. Реальний валютний курс відображає відношення між:
А. Кількістю валют, які обмінюються.
+Б. Кількістю товарів, які обмінюються.
В. Номінальними валютними курсами торгових партнерів.

5. Згідно з паритетом купівельної спроможності номінальний ва­лютний курс відображає відношення між:
А. Кількістю валют, які обмінюються.
+Б. Іноземними та національними цінами.
В. Кількістю товарів, які обмінюються.

6. Якщо в умовах відкритої економіки S > І, то:
+А. СА>0.
Б. СA<0.
В. КА>0.
+Г. КА<0.

7. Мультиплікатор видатків у відкритій економіці визначається за формулою:
А. me=1/1-c(1-t)
+Б. me=1/1-c(1-t)+q
В. me=1/1-c(1-t+q)
Г. me=1/1-c(1+t)-q

8. В основі Ямайської валютної системи лежить:
+А. Вільний плаваючий курс.
Б. Фіксований курс.
В. Золотий стандарт.
Г. Золотовалютний стандарт.

Тема 11. Ринок праці та соціальна політика.

1.Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:
А. Надмірна зарплата.
+Б. Недостатність сукупного попиту.
В. Негнучкість зарплати.
Г. Негнучкість ринку праці.

2. Добровільне безробіття є елементом:
А. Теорії гнучкого ринку праці.
Б. Кейнсіанської теорії.
+В. Класичної теорії.
Г. Теорії раціональних очікувань.

3. Крива Філіпса у короткостроковому періоді відображає:
+А. Обернену залежність між безробіттям та інфляцією.
Б. Пряму залежність між безробіттям і зарплатою.
В. Пряму залежність між безробіттям та інфляцією.
Г. Обернену залежність між безробіттям та зарплатою.

4. Крива Філіпса у довгостроковому періоді відображає:
А. Обернену залежність між безробіттям та інфляцією.
Б. Пряму залежність між безробіттям та зарплатою.
В. Обернену залежність між безробіттям та зарплатою.
+Г. Незалежність безробіття від інфляції.

5. Із кривої Філіпса у короткостроковому періоді випливає висновок:
А. Зниження безробіття сумісне зі зниженням інфляції.
+Б. Безробіття та інфляція змінюються в протилежних напрямах.
+В. Зростання інфляції є ціною зниження безробіття.

6. Нерівність у доходах зумовлюється наступною причиною:
А. Економічною нестабільністю.
+Б. Здібностями до праці.
+В. Спадщиною від попередніх поколінь.
Г. Економічним зростанням.

7. Крива Лоренця відображає:
+А. Фактичний розподіл доходів.
Б. Абсолютну рівність доходів.
B. Розподіл трансфертів.
Г. Розподіл мінімальних доходів

8. Яке із наведених положень є правильним?
+А. Соціальне страхування компенсує втрати доходу від безробіття,
Б. Пенсія за віком — це форма соціальної допомоги.
В. Програма суспільних робіт є елементом політики експансії.
+Г. Безкоштовна освіта є елементом системи соціальних

Тема 12. Економічне зростання

1. Виробнича функція спирається на такий показник:
+А. Гранична продуктивність капіталу.
Б. Норма заощаджень.
В. Гранична схильність до споживання.
Г. Норма амортизації.

2. Цільовою функцією моделі Солоу є:
А. Зростання обсягів продукту.
+Б. Зростання продуктивності праці.
В. Зростання капіталоозброєності.
Г. Зростання ефективності праці.

3. До факторів капіталоозброєності в моделі Солоу належать:
+А. Запас капіталу.
Б. Гранична продуктивність капіталу.
В. Продуктивність праці.
+Г. Технічний прогрес.

4. В основі моделі Солоу лежить така передумова:
+А. Інвестиції = заощадженням.
Б. Амортизація = 0.
В. Інвестиції = амортизації.
Г. Інвестиції = приросту населення.

5. Стійкий рівень капіталоозброєності досягається, якщо:
А. Норма заощаджень = нормі споживання.
+Б. Капітал, що інвестується, = капіталу, що вибуває.
В. Гранична продуктивність капіталу = нормі амортизації.

6. Критична величина інвестицій забезпечується за таких умов:
+А. s*f(k)=(d+n)k
Б. s*f(k)>(d+n)k
В. s*f(k)<(d+n)k

7. Стійкий рівень капіталоозброєності забезпечується за умов:
А.s*y>dk
+Б. s*y=dk
В. s*y<dkПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?