(5 голоса, среднее 2.40 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 5. Грошові системи

1. Грошова система – це:

1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах;

2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;

*3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

4)те ж саме, що й грошовий оборот;

5)грошові відносини між економічними суб’єктами ;

6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі;

7)центральний банк і комерційні банки.

2 . Які елементи включає грошова система у державі?

*1)назва грошової одиниці;

2)види податків;

3)фінансові установи, які діють в країні;

*4)маштаб цін;

*5)валютний курс;

6)види страхування, які передбачені законодавством країни;

7)облікова ставка процента;

*8)законні платіжні засоби;

*9)організація платіжного обороту;

10)норма обов’язкового резервування коштів;

11)операції з цінними паперами на відкритому ринку;

*12)органи, що регулюють грошовий обіг;

13)види кредитів;

14)процентні ставки комерційних банків.

3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:

1)казначейські векселі;

2)комерційні векселі;

*3)казначейські білети;

*4)банківські білети;

5)державні облігації;

6)акції корпорацій;

7)платіжні доручення;

*8)монета;

9)чеки;

10) акредитив.

4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:

*1)облікова відсоткова ставка;

2)податкова ставка;

3)відсоткові ставки комерційних банків;

*4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків;

5)дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів кредитів КБ клієнтам;

*6)операції на відкритому ринку;

7)страхування кредитів;

8)диверсифікація кредитів;

9)лімітування центральним банком кредитних операцій КБ;

*10) рефінансування центральним банком комерційних банків.

5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:

*1)центральний банк;

*2)міністерство фінансів;

3)ломбарди;

4)комерційні банки;

5)страхові компанії;

6)органи місцевої влади;

*7)міністерство економіки;

8)торгівельні заклади;

9)видовищні заклади;

10)податкові органи;

11)митниця.

6. Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.

7. Що таке грошово-кредитна політика?

1)регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи;

2) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;

*3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

4)сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних центральним банком у галузі валютних відносин;

5)система регулювання валютного курсу;

6)регулювання грошово-кредитних відносин між державами;

7)регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.

8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;

2)підпорядкування корпоративних інтересів окремих банків суспільним інтересам всієї банківської системи;

*3)зростання виробництва в країні;

4)розвиток машинобудування;

5)забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;

*6)підвищення зайнятості населення;

7)розвиток освіти та науки у державі;

*8)подолання інфляції;

*9)стабілізація цін;

10)ріст народонаселення в країні.

9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)стабілізація процентних ставок по кредитах комерційних банків;

2)прискорення платіжного обороту;

3)накопичення товарних запасів у країні;

4)зниження рівня цін і тарифів;

5)стабілізація рівня цін і тарифів;

*6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;

7)розвиток кредитної кооперації;

*8)стримування ринкової кон’юнктури;

9)розвиток мережі установ комерційних банків;

10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

1)зростання грошової маси у населення;

2)зростання грошової маси у юридичних осіб;

*3)прискорення росту грошової маси в обороті;

4)прискорення росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

5)стимулювання росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;

*6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;

*7)зростання процентів за кредит;

*8)зниження процентів за кредит;

9)стабілізація цін та тарифів;

10)ріст грошових доходів малого та середнього бізнесу.

11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:

1)прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;

2)стримує зростання грошової маси в обороті;

3)прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;

4)обмежує вкладення коштів у цінні папери;

*5)стимулює зростання грошової маси в обороті;

6)грошова маса в обороті залишається незмінною;

*7)стимулює зростання  банківського кредитування  економіки.

12. Сеньйораж – це:

1)процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб;

2)різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;

3)прибутковість банківської операції;

4)дохід, що його одержує чекодавець;

*5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);

6)дохід від транспортування грошей інкасаторами;

7)витрати на утримання каси банку;

8)доходи від касових операцій банку;

9)прибуток монетного двору;

10)процентний доход банку по трастових операціях.

13. Інфляція – це:

1)перевищення витрат бюджету над доходами;

2)ріст цін на товари та послуги;

3)економія  бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

4)знецінення золотих та срібних монет;

*5)знецінення паперових грошей;

6)зниження ринкової ціни облігації;

7)зниження відсоткових ставок за кредит.

14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.

1)Україна дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)"Інфляційний навіс" у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Україна не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:

1)прискорення розвитку виробництва;

2)зростання зайнятості;

*3)скорочення виробництва ВВП;

*4)збільшення бюджетного дефіциту;

5)зростання рівня життя населення;

*6)зниження реальних доходів населення;

7)скорочення бартеризації економіки.

17. Грошова реформа –це:

*1)часткова перебудова грошової системи держави;

*2)повна перебудова грошової системи держави;

3)емісія державою нових грошових знаків;

4)оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

5)викуп знецінених грошових знаків державою;

6)нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

7)припинення зростання грошової маси в обігу;

8)оздоровлення державних фінансів;

9)збалансування грошового ринку;

10)раціоналізація структури виробництва у державі.

18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:

1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна

2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінаційна

3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ

4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна

5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінаційна

6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР формальна, часткова

19. Деномінація грошових знаків – це:

1)зниження цін;

2)ріст тарифів;

3)зростання заробітної платні;

*4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

5)переоцінка  балансової вартості основних фондів;

6)переоцінка товарних запасів;

7)зниження чи зростання дивідендів;

8)падіння облікової процентної ставки;

9)зміна (ріст, зниження) норми обов’язкового резервування коштів комерційного банку.

20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соціального розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:

*1)підвищують;

2)знижують;

3)підтримують на стабільному рівні.

22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:

1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн. руб. старими; нуліфікація

2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація

3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація

4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація

5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація

6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація

7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальвація

23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:

*1)забезпечити економічну незалежність країни;

2)забезпечити бездефіцитність державного бюджету;

*3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей;

4)забезпечити кредитні ресурси комерційних банків;

*5)не допускати знецінення грошової одиниці;

6)забезпечити своєчасне надходження коштів до державного бюджету;

*7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;

8)забезпечити ліквідність та прибутковість комерційних банків;

9)забезпечити своєчасне погашення кредитів позичальниками;

10)забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу.

24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

Критична точка інфляційного процесу - дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих не вистачає. Настає криза неплатежів.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?