(7 голоса, среднее 4.14 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 6. Кредит у ринковій економіці

1. Необхідність в кредиті викликана:

а) наявністю товарно-грошових відносин в економіці;

б) роботою підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку;

*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на  засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю  коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

г) низькою ефективністю та збитковістю роботи окремих підприємств.

2. Кредит – це:

а)  перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з    виплатою процента;

в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у   коштах;

*г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах повернення, платності і добровільності.

3. Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):

а) розподільчу;

*б) перерозподільчу;

*в) емісійну;

г) контрольну;

*д) контрольно-стимулюючу;

е) заміщення дійсних грошей кредитними операціями;

є) створює передумови для ефективного регулювання грошового обороту;

*ж) капіталізації вільних грошових доходів.

4. Чим відрізняється кредит від грошей:

а) нічим не відрізняються;

*б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин;

в) рух грошей регулюється центральним банком, а рух кредиту – комерційними;

*г) різний характер руху вартості;

*д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

5. Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:

а) грошовий;Ф

б) державний;В

в) міжгосподарський;В

г) товарний;Ф

д) банківський;В

е) міжнародний;В

є) виробничий;В

ж) споживчий.В

6. Назвіть п’ять принципів кредитування.

1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

7. Назвіть п’ять етапів руху кредиту.

1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позички;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

8. Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:

а) зростання кредиту повинно постійно і істотно випереджати зростання ВВП;

*б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП;

*в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються;

г) кредит спрямовує переміщення ресурсів з високорентабельних підприємств і галузей у низькорентабельні;

*д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

9. Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:

а) лізинг, факторинг, овердрафт;

*б) потреба в основному і оборотному капіталі та  споживчі потреби;

в)  сукупна потреба підприємств в оборотних коштах;

г) загальна сума збитків, яку зазнало підприємство (галузь) за певний час.

10. За  укрупненими  об’єктами кредитування банківський кредит  класифікується на:

а) іпотечний,  довгостроковий, середньостроковий i короткостроковий;

б) плановий,  платіжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби,  вексельний;

*в) в основний капiтал, в оборотний капiтал,  на споживчi потреби;

г) плановий,  платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби,   лiзинговий, факторинговий.

11. Мiжгосподарський кредит включає:

а) комерцiйний  пiд вексель,  лiзинговий,  факторинговий,  тим часову фiнансову допомогу, аванси покупців;

*б) комерцiйний пiд вексель,  товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;

в) комерцiйний пiд вексель,  товарний без оформлення векселем,  натуральний,  лiзинговий  кредит,  дебiторсько  кредиторську   заборгованiсть, тимчасову фiнансову допомогу.

12. Товарний кредит погашається:

а) товарами;

б) грошима;

*в) товарами або грошима.

13. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.

Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

14. Державний кредит – це:

а) коли держава виступає кредитором;

*б) коли держава виступає позичальником;

в) коли держава виступає кредитором і позичальником;

г) коли одна держава надає кредит іншій державі.

15. Споживчий кредит надається:

а) на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі;

б) торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів у розстрочку;

в) населенню на придбання нерухомості;

*г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

16. Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.

Норма прибутку, міжнародні чинники, маштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

17. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту:

*а) зниження ефективності виробництва;

б) зростання рентабельності підприємств-клієнтів банків;

в) зростання прибутковості банків;

*г) погіршення ліквідності банків;

д) ніяких наслідків не матиме.

18. Потреби юридичних осіб в кредиті  викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:

а) сезонними;

б) постійними;

*в) сезонними та постійними.

19. Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:

а) тому, що працюють збитково чи з низькою рентабельністю;

б) тому, що не встигли накопичити власного капіталу;

*в) тому, що  мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

20. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).

1)Суб’єкти КВ повинні бути економічно самостійними; 2) КВ є  добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданих в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро - безперервними.

21. Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;

*б) рівень рентабельності позичальника;

в) рівень рентабельності банку;

*г) строк кредиту;

*д) рівень кредитного ризику;

*е) рівень попиту на позички на ринку.

22.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:

а) центральний банк;

*б) комерційні банки;

в) клієнти банка, які беруть позички;

г) Міністерство економіки;

д) Кабінет Міністрів України.

23. Маржа - це:

а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках.

*б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над  ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

в) вид кредиту, пов`язаний з операціями банку з цінними паперами.

24. Комерційний кредит надається:

*а) одними підприємством іншому у товарній формі;

б) комерційним банком юридичним та фізичним особам;

в) банками на здійснення його клієнтами комерційних   (торговельних) операцій.

25. Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.

Ширша сфера використання,  передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, не обмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, під час спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надається не тільки на короткий строк.

26. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.

Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

27. Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:

*а) збільшує масу грошей в обігу;

б) не має відношення до обсягу грошової маси;

в) завжди викликає інфляційні процеси в країні.

28. Необхідність  в кредиті викликають коливання:

а) потреби в коштах;

*б) потреби в коштах і джерелах їх формування;

в) рентабельності підприємства;

г) суми прибутку, яку одержує підприємство.

29. З допомогою кредиту перерозподіляються:

*а) вартість у всіх її формах;

б) тільки грошові кошти;

в) матеріальні цінності.

30. Базова (облікова)  ставка процента в Україні визначається:

а) грошовим ринком;

б) комерційними банками;

в) валютними біржами;

*г) центральним банком;

д) Міністерством фінансів.

31. На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:

а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий

б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний

в) забезпеченості позички. Забезпечений, незабезпечений.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?