(2 голоса, среднее 3.00 из 5)

Гроші та кредит – тести з відповідями. Тема 7. Кредитні системи

1. Дайте визначення кредитної системи.

Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

2. Дайте визначення банківської системи.

Банківська система - це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.

1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

5. Які ланки кредитної  системи приймають участь у створенні   грошей:

а) небанківські кредитні установи;

*б) центральні банки;

*в) комерційні банки.

6. Право монопольної емісії  банкнот належить:

1)спеціалізованим банкам;

2)комерційним  банкам;

3)страховим компаніям;

*4)центральним банкам;

5)пенсійним фондам.

7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпорядженні комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:

а) чим більше надлишкових резервів, тим менше потенціал банківської системи;

*б) чим більше надлишкових резервів тим більше потенціал банківської системи;

в) не існує взаємозв"язку.

8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:

*а) забезпечення сталості національних грошей

б) обслуговування комерційних банків

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку.

9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:

а) належать до парабанківської системи ;

*б) діяльність яких сконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;

в) займаються прийомом депозитів;

г) контролюються спеціальними державними органами.

10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:

а) прийом депозитів;

б) надання кредитів;

в) розрахунково-касове обслуговування;

*г) обов"язкові резерви у центральному банку.

11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає  облігації державної позики комерційним банкам;

*б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

*в) знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обов’язкового резервування.

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

*а) надавати ломбардні позики;

б) купувати валюту; продавати валюту;

*в) купувати облігації внутрішньої державної позики;

г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:

а) збільшення маси грошей;  з>ся

б) зменшення маси грошей;з<ся

в) зменшення значення грошового мультиплікатору. з<ся

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:

а) зниження обсягів кредитування комерційних банків; з<ся

б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних  банків; з>ся

в) зниження ставки облікового проценту; з>ся

г) продаж цінних паперів комерційним банкам. з<ся

15. Які з нижченаведених операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:

а) емісія акцій;П

б) розміщення акумульованих  вкладів;А

в) купівля векселів; А

г) отримання кредитів у центральному банку; П

д) відкриття поточного рахунку; П

е) надання споживного кредиту. А

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:

а) строковий  вклад компанії;З

б) кошти, отримані в іншому комерційному банку; П

в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій; З

г) кошти для поточного рахунку; З

д) кошти, позичені в центрального банку. П

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

а) позички у виробничу сферу;  5

б) державні цінні папери  3

в) кошти в центральному банку  2

г) гроші в касі  1

д) корпоративні цінні папери  4

ж) будівлі, споруди. 6

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:

а) універсальні банки

б) страхові та пенсійні товариства

в) ощадні банки

*г) кредитні спілки.

19. Банком вважається:

а) будь-який посередником на грошовому ринку;

б) фінансовим посередником на грошовому ринку, який здійснює кредитування клієнтів;

*в) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

20. Які операції банків вважаються базовими:

а) формування статутного капіталу;

*б) надання позичок клієнтам;

в) купівля цінних паперів;

*г) прийом депозитів;

*д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов"язання держави по ОВДП;

*б) здійснює касове обслуговуння бюджету;

в) надає кредити банкам;

*г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:

а) законодавчо закріплена сукупність елементів грошового обігу у їх єдності

б) сукупність кредитних відносин,форм, методів кредитування

*в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ

г) інституційна  форма організації грошово-кредитних відносин.

23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:

а) грошей

*б) банкнот

в) банківських грошей.

24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:

*а) збільшення маси грошей в обігу

*б) зниження ставки облікового проценту

в) стабілізація цін

г) зниження рівня валютного курсу - інструмент такт.цілі.

д) стримування кон"юнктури.

25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:

а) проміжні цілі; 2

б) стратегічні цілі 1

в) тактичні цілі. 3

26. Грошово-кредитна політика - це:

а) сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання попиту на гроші;

б) сукупність заходів уряду, спрямованих на регулювання грошового ринку

*в) сукупність заходів  монетарної влади,  спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:

*а) збільшити масу грошей в обігу

б) зменшити масу грошей в обігу

в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків

г) зменшити курс національної валюти.

28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних  установ:

*а) акумулювання довгострокових коштів

*б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі

в) одержання прибутку;

г) взаємне кредитування

д) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат.

29. Який небанківський інститут кредитної системи  спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:

а) трастова компанія

*б) фінансова компанія

в) ломбард

г) кредитна спілка

30. Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання  і постачання довгострокових    капіталів на фінансовому ринку:

а) комерційні банки

*б) пенсійні банки

в) емісійні банки

г) фінансові компанії

*д) страхові компанії

31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :

*а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств

б) розміщення мобілізованих коштів в довгострокові банківські депозити;

в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам;

*г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:

а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від парламенту;

б) повна незалежність від всіх гілок влади;

в) залежність від президента і незалежність від парламенту;

*г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність парламенту.

33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:

а) банки мають право приймати кошти на поточні рахунки, а небанківські установи – не мають;

б) банки мають право надавати клієнтам короткострокові позички, а небанківські установи – інвестувати кошти в цінні папери;

*в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

35. Які функції виконують банки в економіці:

а) кредиту;

б) розрахунково-касова;

*в) трансформаційна;

*г) емісійна.

36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.

37. Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків.

38. Назвіть функції, які виконує банківська система:

*а) емісійна;

б) інвестиційна;

в) депозитна;

*г) трансформаційна;

*д) стабілізація діяльності банків;

е) кредитна;

є) розрахунково-касова.

39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

40. Назвіть основні (не менше 4-х) риси побудови банківської системи, які визначають її самостійність серед інших економічних систем.

41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:

а) в обмеженні максимальних обсягів резервів, які може мати банк у своєму розпорядженні;

б) у встановленні мінімального обсягу статутного фонду банку;

*в) в зберіганні всіх резервів комерційних банків на їх коррахунках в центральному банку;

*г) у встановленні нормативів (лімітів) обов’язкових резервів банків;

д) в державному гарантуванні банківських депозитів фізичних осіб.

42. До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:

а) до зміцнення державних фінансів;

б) до оздоровлення національних грошей;

*в) до послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки;

*г) до посилення інфляції.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?