(7 голоса, среднее 3.57 из 5)

Фінансовий облік - задачі з розв'язками (13 задач)

1. Мале підприємство має капітал в розмірі 100тис.грн. Воно може вкласти в депозит строковий на рік при процентній ставці 50% річних, або вкладати кошти щоквартально при процентній ставці 48% річних. На основі приведених даних необхідно визначити розмір капіталу і доходу, які одержить мале підприємство через рік по двох варіантах. Установіть, який варіант вкладання коштів більш прийнятний для малого підприємства.

1 варіант

К-л=К(1+n)t=100000(1+0.5)1=150000

Доход МП = 150-100=50 тис. грн.

2 варіант

К-л=К(1+n)t=100000(1+0.12)4=157,4 тис. грн.

Доход МП = 157,4-100=57,4 тис. грн.

 

2. Малому підприємству через два роки треба мати 150 тис.грн. Комерційний банк, в який мале підприємство вирішило вкласти кошти на депозит, пропонує доход в розмірі 60% річних. На основі приведених даних необхідно визначити, який первісний капітал повинно вкласти в банк мале підприємство, щоб через два роки отримати 150 тис.грн.

К=Кt/(1+n)t

K=150/(1+0.6)2 = 58.6 тис. грн.

 

3. Мале підприємство вирішило вкласти в комерційний банк первісний капітал в розмірі 75 тис.грн., щоб через два роки одержати 200 тис.грн. На основі приведених даних необхідно визначити, під який процент повинно вкласти первісний капітал мале підприємство, щоб через два роки отримати 200 тис.грн.

К=Кt/(1+n)t

N= ÖKt/K – 1

N= Ö200/75 – 1= 63%

 

4. Підприємець Петров В.С. на протязі року займався підприємницькою діяльністю, інших джерел доходу не мав. Сума чистого річного доходу за мінусом матеріальних витрат, акцизного збору та ПДВ склала 18250 гни. На основі приведених даних необхідно розрахувати прибутковий податок з доходу підприємця Петрова В.С.

1.Cередньомісячний доход підприємця  Петрова

18250/12=1520 грн.

2.Прибутковий податок в місяць

189,55+(1520-1020)*0,3=639,55 грн.

3.Прибуртковий податок за рік

639,55*12 міс.=7674,6 грн.

 

5. Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа за 2 півріччя 1999 року має такі дані: обсяг виручки від реалізації продукції - 24500 гри. За звітний період, фактично сплачено податку на додану вартість - 3750 гри., виплачено заробітної плати найманому працівнику 1500 грн. Ставка єдиного податку встановлена в розмірі 150 грн. на місяць. На основі приведених даних необхідно визначити податок на додану вартість, суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, єдиний податок, а також суму прибуткового податку з доходів найманого працівника.

1.Визначаємо суму ПДВ за звітний період (за ІІ півріччя) 24500/6=4083грн

2. Визначаємо суму ПДВ, що сплачується до бюджету 4083,4-3750=333,3грн

3.Сума єдиного податку за звітний період (150+75)*6міс=1350 грн.

4.Визначаємо суму єдиного податку, що сплачено до бюджету 1350-1200=150грн.

5. Визначаємо середню зарплату найманого працівника 1500/6міс=250грн.

6. Прибутковий податок найманого працівника за шкалою від 170 до 1020 –20%

(19,55+(250-170)*0,2= 50,51 грн/міс за 6 міс=50,51*6міс=303,06грн.

7.Загальна сума, що сплачено в бюджет 333,3+150+303,06=786,36грн

 

6. Мале підприємство за звітний період мало середньооблікову чисельність працюючих 9 чоловік. Обсяг виручки від реалізації продукції склав 245тис.грн. Фактично сплачено податку на додану вартість -3878 грн., єдиного податку - 1100грн. На основі приведених даних необхідно визначити суму податку на додану вартість та єдиного податку і суму, яка підлягає сплаті до бюджету та розподілу єдиного податку згідно з чинним законодавством.

Розв’язок:

1) Визначимо суму єдиного податку за звітній період:

6 * (245тис.грн. / 100) = 14,7тис.грн.

2) Сума єдиного податку,яка підлягає сплаті до бюджету:

14 700грн. – 1100грн. = 13 600 грн.

3) Визначимо суму ПДВ за звітній період:

245тис.грн. / 6 = 40,83тис.грн.        ( або 245 * 16,67)

4) Визначимо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:

40,83тис.грн. – 3 878грн. = 36 952грн.

5) Розподіл єдиного податку:

до Державного бюджету: 14,7 * 20% = 2,94тис.грн

до місцевого бюджету:     14,7 * 23% = 3,38тис.грн.

до пенсійного фонду:        14,7 * 42% = 6,17тис.грн.

до обов’язкового соц. страх.: 14,7 * 15% = 2,2тис.грн.

6) Сума єдиного податку за звітній період:

2,94 + 3,38 + 6,17 + 2,2 = 14,7тис.грн.

 

7. Мале підприємство передбачає придбати основні фонди на суму 150 тис.грн. Для цього воно може використати два варіанти фінансування основних фондів: орендний через фінансовий лізинг, або кредитне фінансування. Орендна плата, яка сплачується орендодавцю, складається з двох джерел: амортизаційних відрахувань (норма амортизації складає 15% річних) і частини Прибутку 10% під суми одержаного прибутку. У відповідності з договором оренди основні фонди надаються в оренду на 3 роки з щорічного сплатою частини вартості основних фондів (сплата вартості основних фондів передбачається рівними частинами щорічно). Середня щорічна суми чистого прибутку прогнозується в сумі 95 тис.грн. Комерційний банк пропонує малому підприємству кредит па один рік під 74% річних. В кредитному договорі передбачається щоквартальне погашення кредиту рійними частинами. На основі приведених даних необхідно обгрунтувати, який варіант фінансування основних фондів є найбільш прийнятний для малого підприємства.

І-варіант-фінансовий лізинг:

  1. Щорічна сума амортизації 150тис.грн.*15%/100%=22,5тис.грн.
  2. Сума амортизації за 3 роки 22,5тис.грн.*3=67,5тис.грн.
  3. Розрахункову частину прибутку, яку буде сплачено орендодавцю за рік 95тис.грн.*5%/100%=4,75тис.грн.
  4. Розрахункову частину прибутку яку буде сплачено за 3 роки                      4,75 тис.грн.*3=14,25тис.грн.
  5. Щорічна сума погашення 150тис. грн./4,75тис.грн.=31,5тис.грн.
  6. Загальна сума сплати за рік 22,5+4,75+31,5=58,8тис. грн.
  7. Загальна сума за 3 роки 67,5+14,75+150=232,25тис.грн.

ІІ варіант-банківський кредит

1.Місячна процентна ставка 74%/12=6,1%

2.Сума % за І кв. 150 тис грн*(6,1*3)/100%=24,75тис.грн.

3.Сума яку повинно повернути МП за І кв. 150/4=37,5=24,75=62,25тис.грн.

4.Сума % за ІІ квартал (150-37,5)*(6,1*3%)/100%=20,5тис.грн

5.Сума повернення за ІІ квартал 20,5+37,5=58тис.грн.

6.Сума % за ІІІ квартал 75*(6,1*3%)/100%=13,72тис.грн.

7.Сума повернення за ІІІ квартал 37,5+13,75=51,2тис.грн.

8,Сума % за 4 кв. 37,5*(6,1*3%)/100%=6,86тис.грн

9.Сума повернення за 4 кв. 37,5+6,86=114,36тис.грн

10. Загальна сума 62,25+58+51,2+44,36=215,81тис.грн.

Відповідь:  ІІ варіант фінансування основних фондів є найбільш прийнятний для малого підприємства.

 

8. По даним балансу малого підприємства станом на початок року грошові кошти склали 72,5 тис.грн., обсяг реалізації продукції за минулий рік склав 820тис.грн. В плановому періоді передбачається довести обсяг реалізації продукції до 945 тис.грн. На основі приведених даних необхідно визначити суму грошових коштів, яка вивільнюється із обігу в результаті прискорення оборотності грошових коштів.

Розв’язок:

1) Визначимо швидкість оборотності у звітному періоді:

О = 820тис.грн. / 72,5тис.грн. = 11,31тис.грн.

2) Визначимо оборотність грошових коштів в плановому періоді при збереженні залишків на поточний рік6

О = 945тис.грн. / 72,5тис.грн. = 13,03тис.грн.

3) Визначимо суму грошових коштів в плановому періоді при оборотності грошових коштів в звітному періоді:

ГК = 945тис.грн. / 11,31тис.грн. = 83,5тис.грн.

4) Визначимо суму грошових коштів, яка вивільнюється з обігу в результаті прискорення оборотності грошових коштів:

ГК = 83,5 – 72,5 = 11,05тис.грн.

 

9. Необхідно визначити оптимальне співвідношення між змінними і постійними витратами за методом Мах-Міn. Найбільша сума витрат була здійснена у липні –4200грн. А мінімальна в лютому –3600грн. Максимальна сума доходу в липні 5200 , а мінімальна в лютому-4000грн.

1.  Виз різницю між Мах-Міn сумою витрат. (Маржинальні витрати)

4200-3600=600грн.

2.  Виз різницю між Мах-Міn сумою доходів. (Маржинальний дохід)

5200-4000=1200грн.

3.  Визначимо частину змінних витрат у сумарній величині доходу

600/1200=0,5

4.  Визначимо частину постійних  витрат у загальній сумі витрат

1-0,5=0,5

Відповідь. Оптимальне співвідношення змінних і постійних витрат 0,5-0,5 . При  тому , що постій витрат повинно бути менше.

 

10. На основі приведених даних необхідно визначити підприємство, на якому більш ефективніше використовували власний капітал ,а також норму чистого прибутку.

Два авто підприємства  ВК 100тис. грн. Купують двигуни у виробника по ціні 500грн.

І-продає 2000 двигунів по ціні 550грн.

ІІ- продає 1000 двигунів по 600грн.

Прибуток за рік :

І-(550-500)*2000=100000грн.

ІІ-(600-500)*1000=100000грн.

2.Ефективність використання власного капіталу:

І-550*2000/100000(ВК)=11 оборотів

ІІ-600*1000/100000=6 оборотів

3.Норма чистого прибутку:

І-(100000/550*2000)*100%=9,2

ІІ-(100000/600*1000)*100%=16,80

Відповідь: на першому підприємстві ефективніше використовувати ВК, але за рахунок високої рентабельності на другому прибуток однаковий на обох підприємствах.

 

11. На основі наведених даних визначити точку беззбитковості у грошовому та натуральному виразі. Мале підприємство виготовляє та реалізує 1 вид виробу, ціна якого становить 70 грн. Змінні витрати на один виріб 60 грн. Маржинальний дохід на один виріб складає 20 грн. Постійні витрати на один місяць 12 тис. грн. За місяць реалізують 1000 штук виробів.

1. Визначимо точку беззбитковості у натуральному виразі:

Х – кількість виробів

70х=50х+12000+0

70х-50х=12000

20х=12000

х=600 штук

2. Визначимо точку беззбитковості у грошовому виразі:

Коефіцієнт маржинального доходу = 20000/70000=0,286

Точка беззбитковості у грошовому виразі = 12000/0,286=42000грн.

 

12. Вартість лізингових основних засобів 100тис.грн.

Термін лізингу 8 років.

Процентна ставка з урахуванням комісії – 10%

Виплата платежів рівними сумами 2 рази на рік.

Визначити суму лізингових платежів за весь період лізингу.

Розв’язок:

В – вартість лізингових основних засобів

n – процентна ставка

t – к-ть виплат платежу

 

 

13. Мале підприємство розробило 2 інвестиційні проекти:

І – передбачає придбання пасажирського корабля на підводних крилах вартістю 2 млн.грн.  Строк експлуатації 5 років. Щорічний чистий прибуток 800 тис.грн.

ІІ – передбачає придбання катеру вартістю 1 млн.грн.  Строк експлуатації 5 років. Щорічний чистий прибуток 320 тис.грн.

Який варіант більш прийнятний?

Розв’язок:

1) Визначимо строк окупності інвестиційних проектів:

І – 2 млн.грн. / 800 тис.грн. = 2,5 роки

ІІ – 1 млн.грн. / 320 тис.грн. = 3,1 роки

2) Визначимо коефіцієнт ефективності інвестиційних проектів:

І – 800 тис.грн. * 5 років / 2 млн.грн. = 2

ІІ – 320 тис.грн. * 5 років / 1 млн.грн. = 1,6

3) Визначимо рівень рентабельності:

І – 800 тис.грн./ 2 млн.грн. * 100% = 40%

ІІ – 320 тис.грн. / 1 млн.грн. * 100% = 32%

Відповідь: Виходячи з вищенаведених розрахунків більш прийнятним є І варіант інвестиційного проекту.Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?