(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Фінанси – питання-тести з відповідями в алфавітному порядку.

Адміністративний метод установлення курсу валют полягає… в офіційному встановленні урядом чи центральним банком курсу національної валюти відносно (або до) іноземних валют.

Акцизи бувають таких видів… специфічний (у вигляді надбавки за окремими ставками для окремих видів товарів) та універсальний ( у вигляді надбавки до загального обороту реалізації товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками)

 

Акціонерні товариства дивіденди за рахунок-прибутку.

Акціонерні товариства форм резервний фонд в обов’язковому порядку.

Акція являє собою… документ, який засвідчує право на певну частину власності акціонерного товариства і дає право на отримання доходу від неї у вигляді  дивідендів.

Анулювання державного боргу виступає одним з методів управління державним боргом? Так.

Балансовий і чистий прибуток – це тотожні поняття? Ні

Балансовий прибуток утворюється в результаті - приб.від реал.+приб. від фінансових операцій.

Банківський кредит являє… собою форму взаємовідносин між позичальниками і спеціалізованими кредитними установами, сукупність яких становить кредитну систему.

Бюдж. позички, отримані місцевими органами влади, викор. для … - формув. доходної частини місц. бюдж. та  формув. спільних проектів територіальних громад.

Бюджет міста показує … - доходи і видатки міського бюджету та бюджетів районів, що до нього входять.

Бюджет як економічна категорія -цесук-ть економ.відносин між державою і юр.та фіз.особами з приводу розподілу і перерозп.ВВПз метою формування і використання ц.ф. грошових коштів,призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Бюджетна дотація – це…кошти,що безповоротно передаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищоого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня для збалансування їх доходів та витрат.

Бюджетна класифікація – це…єдине, систематизоване функціональне групування доходів і видатків бюджету усіх рівнів за однорідними ознаками, що забазпечує загальнодержавне і міжнародне зіставлення бюджетних даних Включає 4 розділи: доходи бюджету, видатки, фінансування бюджету, державний борг.

Бюджетна резолюція – це…спеціальна постанова, яка надсилається ВРУ до ПУ про основні напрями бюджетної політики на наступний рік.

Бюджетна система України базується на слідуючих принципах- єдності,повноти , достовірності,гласності,наочності,самостійності всіх бюджетів.

Бюджетна субвенція – це…кошти, які надаються місцевим бюджетам з бюджетів вищого рівня на фінансування цільових витрат і підлягають поверненю у випадку їх нецільового використання.

Бюджетна субсидія – це…кошти, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на фінансування цільових витрат.

Бюджетне асигнування – це…кошти державного та місцевих бюджетів, які виділені на розвиток народного господарства, фінансування соц-культ. Заходів, оборону держави, утримання органів державної влади та управління.

Бюджетне планування включає: складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження.

Бюджетне право – це…сукупність фін-правових норм, що регулюють бюджетні відносини. Сукупність юридичних норм, які визначають компетенцію центральних і місцевих органів державної влади і держ-управління із складання ,розгляду,затвердження та виконання бюджету.

Бюджетне регулювання – це…складова частина бюджетного процесу, що являє собою регламентований законом порядок складання, розгляду,  затвердження і виконання, державного і місцевого бюджетів, являє собою частковий перерозподіл фін. Рес-в між бюджетами різних рівнів.

Бюджетне фінансування – це…надання в безповоротному порядку грошового забезпечення на видатки, пов’язані зі здійсненням держ. замовлень, виконанням держ.програм, утриманням держ. та комунальних установ та організацій.

Бюджетний дефіцит-це перевищення видатків бюджету над його доходами.

Бюджетний процес вичерпується наступними стадіями - бюджетне планування,виконання бюджету.

Бюджетний рік - це час ( 12 міс. ) протя-гом якого відбувається виконання затвердженого бюджету.

Бюджетні видатки - це … - використання доходів держави на поточні і ін. потреби за галузевим, відомчим , цільовим і терит. признач.

Бюджетні видатки здійснюються в таких формах… державні дотації , субсидії і виплати допомоги. Непрямі методи. Інвестиції, бюд-жетні кредити, кошторисне фінансування.

Бюджетні доходи - це … - надходж. до відпов. бюдж. у вигляді податків і платежів, доходи від операцій з капіталом, офіц. трансфертів та доходів держ. цільових фондів, включ. до бюджету.

В основі побудови бюджетної системи лежить…бюджетний устрій, та принцип поєднання централізованих і децентралізованих ланок, що дає змогу враховувати як загальнодержавні, так і регіональні потреби.

В процесі вторинного розподілу ССП утворюються доходи у… загальнодерж. (бюджет і фінанси підприємств), выдомсчі (фонди,  що створюють міністерства і відомства), корпоративніфонди-доходи у фізичних осіб, що зайняті у бюджет. Сфері і ті, що не беруть участі у первинному.

В результаті первинного розподілу ССП утворюються фінансові ресурси у… У фіз. Осіб - зарплата. У юрид осіб -прибуток, у держави- прибуток державного сектора.

В Україні виділяють такі види місцевих бюджетів-централізовані(обласні, районні,міські) і бюджети базового рівня(сел,селищ,міст,міських районів).

Важелі грошово - кредитної політики:  - дисконтна політика, - операції на відкритому ринку, - держ. регулювання окремих видів кредитів, - зміна норм обов’язкових резрвів комерц. банків у НБУ.

Валютне регулювання… є вплив на валютний курс (Характеризує порядок визначення валютного курсу та його регламентування, здійснення валютних операцій суб’єктами валютного ринку, порядок ввезення та вивезення іноземної та національної валюти, порядок проведення міжнародних розрахунків).

Верхня межа заг. суми гарантій встановлюється:… урядом.

Видами управління фінансами є:… прогнозування, регулювання, стимулювання і контроль.

Видатки, які здійсн. органами місцевого самоврядув. на потреби теріторіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються … - місцевими бюджетами цих громад або район. та обл. бюдж.

Виділяють такі види оренди: оперативна, фінансова.

Визначте елементи валового прибутку: прибуток від пеалізації + прибуток від фінансової діяльності.      ВП = ЧГВ - виробнича собівартість продукції.

Визначте, які операції звільнені від оподаткування ПДВ: - операції з продажу (вітч. продукти дит. харч. мол. кухнями і спец. магазинами, товарів спец. признач. для інвал. , як засобів і виробів мед. признач. ), операції з надання послуг (перев. пас. міськ. транспорту, ремонт шкіл, обробка землі с/г виробн. багатод. сім'ям, ветеранам і т. д. , послуги освіти, дост. грош. допомоги насел. ), операції з викон. робіт (будівництво за рах. коштів інвесторів, будівн. житла, що здійсн. за рах. коштів фіз. осіб,  фудамент. дослідж. за рах. держ. бюдж. ), операції завезення на митну терит. У. продуктів морського промислу,  операції з передачі зем. ділянок під оренду нерухом.. без коштовної передачі рухомого складу одн. зем.  або підпр-вом

Визначте,які бюджети входять  до зведеного бюджету України-державний бюджет України та Республіканський бюджет Криму,склад місцевих бюджетів відобр територіальний поділ країни, місцеві дві групи:централізовані(обл,районні,міські) і бюджети базового рівня(села,селища,міст, міських районів).

Виконання Державного бюджету здійснює… Мін. Фін., Каб. Мін., Держ. казначейство.

Виробничі підприємства покривають свої втрати і збитки за рахунок прибутку.

Виходячи з методів спраляння, до бюджетних доходів належать … пря ме вилучення доходів із держ. тсектора, отримяння від держ. угідь, майна,послуг, перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків, залучення кредитів.

Вищестоящим бюджетом по відношенню до міського бюджету є-районний,обласний.

Вищестоящим бюджетом по відношенню до обласного бюджету є - Держбюджет.

Відмінності державного кредиту від банківського полягають у … - тому, що за банківського кредиторами є банки, а позичальниками - суб'єкти господарюв. і населення, а при державному - навпаки. Держ. кредит викор. для покриття деф. держ.

Відносини щодо сплати податків є добровільбними? НІ. регулюються державою, зокрема ДПА.

Відповідальність за виконанням бюджету несе…Мін. Фін.

Вкажіть від чого залежить розмір ставки податкуз власників транспортних засобів-обємів двигуна та довжини корпусу засобів водного транспорту.

Вкажіть обєкт опод.прбутковим податком з гром.-сукупний рентний дохід.

Вкажіть обєкт оподатк. акцизним збором-для вітчизняних товарів _оборот з реалізації та інші обороти,для імпортних товарів-митна вартість.

Вкажіть обєкт оподатк.ПДВ-обороти з реал. та інші обороти,які включають суму ПДВ, вар-тість  придбаних мат.реч.(робіт,послуг)зПДВ, які від-ся на соб-ть і варт-ть придб-ня і введення в еке.ОВФ і НА.

Власні доходи місцевих бюджетів - це … ті види доходів, які направляються до конкр. рівня місц. бюдж. в залежності від відомчої підпорядкованості господ. суб'єкта, з врахуванням терит. ознаки надходження коштів.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюють…кожний суб’єкт розподільчих відносин.

Всі доходи підприємства можна згрупувати в такі групи… - від виробничої діяльності ; - від реалізованого майна; - від фінансової діяльності.

Головна особливість фінансових відносин у сфері фінансів підприємств полягає в… формуванні фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва.

Граничний обсяг держ. зовн. запозичень не повинен перевищувати: Внутрішнього боргу.

Грошова допомога, яка надається вище сто-ячому бюджетом нижчестоячому з метою за-безпечення реалізації останнім конкретних заходів при умові повернення цих коштів при їх  нецільвому використанні.-Це субвенція.

Група Світового банку включає до свого складу такі фінансові інститути: МБРР, Міжнародну асоціацію розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію та Агенство з гарантування багатосторонніх інвестицій.

Держ. зовн. запозичення викор. для: - обслуговуваня держ. боргу та розширеного відтворення.

Держ. регулювання економіки відбув. за доп. економ. важелів, до яких відносяться податки, прибуток (мех. розподілу прибутку), аморт. відрахування, фонд оплати праці, проценти за кредит, валютне регулювання, ціноутворення, мито…

Держ. фінансовий контроль здійснюють. …Рах. палата, контрольно-ревізійна служба, казначейство, податкова.

Держава на фінансовому ринку може виступати в ролі… суб’єкта який має недостатньо або надлишок заощаджень.

Державне регулювання економіки відбувається за допомогою економічних важелів, до яких відносяться: Стимули і санкції.

Державний внутрішній борг є-поточний, капітальний,внутрішній і зовнішній.

Державний зовнішній борг включає- суму за-боргованостей держави своїм кредиторам.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Укр. здійснює - комітет з нагляду за страховою діяльністю.

Державні видатки і бюджетні видатки є тотожніми поняттями? - Ні.

Державні доходи і бюджетні доходи являються тотожніми поняттями?- Ні.

Державні фінанси як сфера фінансової системи включають в себе…бюджет держ., держ., кредит, фонди цільового призначення, фін. Держ. сектора.

Дефіцит Державного бюджету виникаєв тих випадках,коли…значні держ. інвест. на розвиток екон,-прир. катакелізми і непередбачені ситуації,- кризові явища в економіці і її розвалі.

Джерелами покриття бюджетного дефіциту  є - державний кредит та емісія грошей.

Джерелами формування статутного фонду підприємств є… вклади (внески) замовника або учасників та замови (гроші, будинки, спо-руди, обладнання, цінні папери, права корис-тування землею, водою, інші матеріальні цін-ності та природні ресурси, майнові права).

Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств невиробничої сфери є… спонсорські та інші надходження , насамперед від замовників.

Джерело сплати податків-цедохід платника.

Діяльність МВФ охоплює такі напрями: кредитування, регулювання міжнародних валютних відносин, постійний нагляд за світовою економікою.

До  власних фін. рес. віднос. - статутний капітал, приватний капітал, акціонерний капітал.

До  загальнодержавних податків належать:   - Прямі податки (под. на прибуток, под. на доходи фіз. осіб, под. з власників трансп. засобів, под. на нерухоме майно, плата за землю, под. на промисел);  -  Непрямі податки ( ПДВ, акцизний збір, мито),  -  Платежі за ресурси та інші обов’язкові платежі ( збір на спец. використання природних рес., збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, деорж. мито тощо) ,  - внески до цільових фондів ( збори на обов’язкове соц. страх., державне пенсійне страхування, на страхування на випадок безробіття, до держ. інноваційного фонду,  за забруднення навколишнього природного середовища).

До  закріплених доходів належать…ПДВ, акциз. Збір з імпортних товарів, податок на прибуток, ввізне мито, збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету. Збір на обов’зкове страхування у разі безробіття, збір до держ-іновац-фонду та надходження від гербового збору282.

До бюджетних доходів в залежності від дже-рел їх формування належать…податкові над-ходження, неподаткові, дефіц. Бюджету.

До бюджетних прав Верховної Ради України належать … затверження бюджету на поточний рік.

До бюджетних прав Каб. Міну. належить …розробляє і організовує виконання.

До важелів бюджетної політики відносяться:… формування структури доходів та видатків.

До видатків загального фонду держ. бюджету належать національна охорона, безпека країни, освіта…

До видатків спец. фонду Держ. бюдж. належать цільові відрахування на соціальний захист населення.

До видів майнового страхування відносяться - рухоме й нерухоме майно фізичних та юрид., осіб (буді- вель,домашнього майна,транспорту).

До видів особистого страхування відносяться - життя та здоров’я.

До видів фінансових планів відносяться: фін. плани пвдприємств, фін. план держави (бюджет), кошторис (фін. план установ і організацій).

До видів фінансового контролю належать… попередній, поточний (оперативний), наступний банківський, бюджетний, валютний.

До власних доходів місцевих бюджетів належать: - місцеві податки та збори, податок на промисел, плата за воду, плата за землю тощо.

До власних фінансових ресурсів підприємств включають: приватний чи акцизний капітал: амортизаційні відрахування, оборотні кошти, прибуток.

До галузей страхування належать - майнове, особове, соціальне, медичне, відповідальності і ризиків.

До джерел формув. доходів місцевих бюджетів відносяться … - податок на приб. підпр. і організ.(крім комунальних), приб. податок з громадян, плата за землю, податок на нерух. майно громадян, місц. податки і збори , частина доходу від приватиз. держ. майна , надходж. від  оренди цілісних майнов. компл., що належ. кол. власності, відрах., дотації, субвенції, отримані з бюджету вищого рівня, ін. надходж.

До доходів загального фонду Держ. бюджету. належать податкові надходження, неподаткові, доходи від операцій з з капіталом.

До доходів спец фонду Держ. бюджету належать фонди цільового призначення (соц. страх., інноваційний фонд, утримання доріг та інші).

До елементів системи опод. належать-суб ект і носій податку,об ект і одиниця оподаткування,джерело сплати,податкова ставка і квота.

До елементів фінансового механізму належать… фінансове планування, фінансові векселі, стимули, номативи, показники, управління фінансами, фінансовий контроль, фінансовий аудит, фінансове право.

До завдань місцевих органів влади відносяться… контроль за виконанням функцій держави, викон. фін. плану.

До загальнодержавних податків належать… загальнодержавний бюджет.

До залучених фінансових ресурсів підприємств включають: бюджетні асигнування, кредити, надходження з ЦФ.

До методів бюдж. регулювання  віднос.: - документальна перевірка, камеральна перевірка, обстеження, аналіз виконання доходної і видаткової частин бюджету.

До методів організації фінансової діяльності підприємств відноситься… - комерційний рахунок;  - неприбуткова діяльність; - кошторисне фінансування;

До методів фінансового контролю належать…  - фінансової перевірки, аналіз фінансово-господарської діяльності, звіти про фінансову звітність перед органами державної законодавчої та виконавчої владами, інвентаризації, ревізії.

До міжнар. фін. інститутів включ.: - ООН - МВФ, група МБРР, ВТО, ЮНКТАД, Економічна рада, ОЄЕС, паризький клуб кредиторів, лондонський клуб.

До місцевих податків належать: податок з реклами і комунальний податок. Також різні місцеві збори.

До напрямів фінансової політики належать… - сприяння розвиткові виробництва;- мобілізація і використання фінансових ресурсів; - вплив за допомогою фінансового механізму на суспільний розвиток.

До наукових принципів побудови  под.системи нал.-системність,встановлення визн.бази цієї системи,формування правової  основи,форм-ня вихідних принципів,метод "спроб і помилок".

До неподаткових доходів бюджету належать … - дох. від приватиз. майна  держпідпр, від реаліз. дорогоц. металів та каміння, реаліз. матер. Резервів.

До ознак фінансів належать…обмінно-розподільчий характер, рух вартості від одного суб'єкта до іншого, грошова форма відносин,  формування доходів і здійснення видітків. Еквівалент. Хар. Обміну та розподілу і нееквівалент. Перерозподіл.

До основних шляхів скорочення бюджетного дефіциту відносять: беземісійний (зовнішній -кредити міжнародних фінансових об’єднань та держав, безоплатно та безповоротна фін-допомога для здійснення програм міжнар.значення; внутрішні кредити нац банку і доходи від операцій з цінними паперами) емісійний( використання грошово-кредитної емісії ) а також формування бюджетної політики : перегляд напрямків інвестування бюджетних коштів і спрямування на галузі, що визначають рівень економічної могутності держави, скорочнення сфери держ-економіки, зменшення видатків на оборону та управління, скорочення фінансування держ-програм, які не мають держ-значення.

До принципів комерційного розрахунку належать… - повна господарська і юридична відокремленість; - самоокупність;  - прибутковість; - самофінансування; - фінансова відповідальність;

До реальних податків належать - прямі податки, що передбачають оподаткування майна за зовнішніми ознаками. Відправною точкою оподаткування є його об’єкт.

До регулюючих доходів належать … - процентні відрахув. від заг-держ податків, зборів і обов'язкових платежів, дотацій, субвенцій.

До системи показників, що лежать в основі кошторисних витрат, відносяться… оперативно сітьові і норми витрат,- виробничі (похідні і вихідні),- загальні.

До складу бюджету району в області входять … - сільські, селищні і районні.

До учасників фінансового ринку належать… домашні господарства, компанії, уряд, іноземці, банки, трастові компанії, кредитні спілки, інші дилери, біржі. емітенти, інвестори, фінансові посередники, фінансова біржа.

До фінансових відносин на рівні підприємств відносяться… внутрішні (розподіл доходів підприємств і функціонування прибутку, розподіл іншого прибутку та його використання, утворення та використання фондів підприємств), зовнішні (взаємозалежність між суб’єктом господарювання, з бюджетом, з фондами спеціального призначення, збільшення стахування компаніями, з банками, з механізмом фінансового ринку, внески у ЦФ і надходження з них).

До форм фінансового забезпечення належать: Самозабезпечення, кредит, акцизний капітал, державне асигнування.

До централізованих фондів фінансових ресурсів відносяться - фонд споживання (фонд оплати праці, ф., соц. захисту) та фонд накопичення (статутний та пайовий), страховий фонд, валютний фонд.

До централізованих фондів фінансових ресурсів відносяться… бюджет і спеціальні фонди (ПФ, соціального стахування, фонд сприяння зайнятості населення, інноваційний).

Економічний зміст страхування проявляється в…тому, що страхувальник сплачує страхові векселі страховикові, який поновлює і ефективно розміщує страхові резерви, інвестує в економіку.

Емітент–це той хто випускає цінні папери.

Етапи аудиторської перевірки включають в себе: попереднє обстеження діяльності клієнта, складання плану і програми аудиту, перевірка стану внутрішньогосподарського контролю і систем бухгалтерського обліку, одержання аудиторських доказів або свідчень, підготовка аудиторського звіту.

Є такі види податкових ставок-пропорційні,прогресивні,регресивні.

З республіканського бюджету Автоном. Респ. Крим та місц. бюдж. здійсн. такі видатки … - фінансув. установ і організ. освіти, культ., науки, охор. здор., фіз-ри, молод. політики, соц. забезп. і соц. захисту насел.; утрим. орган влади ПРК, місц. органів держ. влади і самоврядув.; формув. підпр. і госп. організ, що входять до складу місц. господ., природоохор. заходів; інші заходи.

За внутрішньою будовою фінансова система – це…сукупність фін органів та інститутів, які упр. грош. потоками.

За джерелами фінансування витрати підприємства поділяють на…- забезпечені власними фінресурсами; -покриті залученими озиковими коштами;  - здійснені за рахунок наданих коштів.

За допомогою чого реалізується фінансова політика на практиці? Фінансова політика реалізується на практиці через фінансову стратегію і фінансову тактику.

За екон.змістом обєкта опод. податки под. на-доходи,на споживання,на майно.

За економічним змістом податки-це фін.відносини між державою та платн.податків з метою створення заг.-держ. центр. фонду грош.коштів,необх. для виконання держ. її ф-цій.

За зведеним бюджетом закріплені наступні доходи:  ПДВ, податолк на прибуток, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, плата за землю.

За способом стягнення податки бувають-розкладні і окладні.

За формою оподаткування податки ділять на -прямі і не прямі.

За формою організації фондовий ринок може бути… ринок грошей та ринок    капіталів.

Забезпеченням державного кредиту є_ - ощадна справа і державні позики.

Завдання фінансового планування включають в себе: 1) визначення об’єктів та джерел формування фінансових ресурсів, їх розподіл; 2) стимулювання збільшення об’ємів виробництва; 3) концентрація фінансових ресурсів на найбільшважливих напрямках; 4) увязка фінансових планів підприємств з фінансовими планами держави; 5) збалансованість всіх економічних ресурсів; 6) здійснення всіх видів контролю; 7) фінансові відносини юридичних і фізичних осіб, їх визначення; 8) впливають на формування раціональної структури матеріального виробництва.

Загальне управління фінансами здійснюють такі органи, як… Мінфін та НБУ.

Загальний фонд бюджету - це податкові, неподаткові надходження, доходи від опрацій капіталом, інші.

Загальнодержавні податки надходять до…державного та місцевих бюджетів.

Закріплені доходи – це …доходи, які повністю або частково (відповідно до заздалегідь встановлених , незмінних і єдиних нормативів) надходять до відповідних бюджетів.

Запозичення, які здійснюються шляхом надання даржавних гарантій, враховуються в складі боргу… начисленими процентами та величиною позики.

Застрахований-це юр.чи фіз.особа,якій належить страхове відшкодування при настанні страхового виплату.

Захищенні статті бюджету - це зар.плата, стипендія, медикаменти.

Зведені фін. показники: загальний обсяг фін. ресурсів, доходів і видатків бюджету, грошові надходження в економ. держави, розміри фонду споживання і фонду нагромадження, показники ефективності суспільного виробництва.

Зовнішній борг України – це… це її заборгованість перед кредиторами за межами країни.

Інвестор –це той хто купує цінні папери.

Індивідуальні фін. показники: - показники прибутку,  - різні види податків і відрахувань, - платежі населення, - окремі напрями видатків бюджету( економіка, управління, оборона, соц. гарантії).

Інструментами фондового ринку являється… короткострокові та довгострокові боргові зобов’язання.

Казначейський і комерційний вексель - це тотожні поняття? - Ні.

Казначейські векселі використовуються для… покриття бюджетного дефіциту з виплатою доходу у вигляді дисконту.

Капітал на фінансовому ринку може бути залучений за допомогою таких інструментів, як:… випуск цінних паперів, короткострокове та довгострокове зобов’зання.

Капітальний державний борг - це загальна сумма заборгованості і процентів,що мають бути сплачені за позиками.

Касовий дефіцит бюджету - це коли зарахування коштів на рахунки бюджету менша,ніж перерахування з них.

Касовий дефіцит бюджету - це субсидіюван-ня  (субсидії, дотації, субвенції).

Кількісний вплив фінансів полягає в…сумі фін. Ресурсів, що виділяються на ті чи інші цілі. Це первинна основа функціонування фін. Механізму.

Класичній фінансовій політиці притаманні такі риси: оптимальність і розподіл фінансових ресурсів.

Коефіцієнт обслуговування зовнішнього державного боргу визначається як відношення: …відношення всіх платежів по заборгованості до валютних надходжень держави, виражене в процентах. Сприятливим рівнем обл. прийняття виплат 25%

Комерційний кредит відображає…взаємовідносини купівлі-продажу між суб’єктами господарювання з відстрочкою платежу.

Консолідація державного боргу- це передача зобовязань за раніше випущенною позикою на нову позику з метою продовження терміну позики.

Короткострокові грошові ресурси можуть бути залученими за допомогою таких інструментів, як… скарбничні векселі, короткострокові комерційні векселі та банківські акценти.

Кошти, отримані від проведення приватьизації, надходять до …фонду держ. майна.

Макроекономічні показники, які лежать в основі складання бюджету, розробляються… Мін. Економіки.

МВФ здійснює кредитування…  для потреб вирівняння платіжного балансу, комунікаційне фінансування та допомогу найбіднішим країнам.

метод коефіцієнтів означає виконання фіна-нсових розрахунків на основі відповідних кое-фіцієнтів( коеф. інфляції, фін. стійкості, забез-печення власним оборотним капіталом).

Метод поджаткового регулювання суб’єктів ЗЕД включає в себе митне регулювання.

Метод фінансового регулювання включає в себе… Сальдовий та нормативний - визначальний характер дії фінансово-кредитного механізму.

Методи фін. планування: нормативний, балансовий, метод коефіцієнтів, програмний, прямого розрахунку, аналітичний, екстраполяції.

Метою випуску облігацій муніциальної позики є … для покриття бюджетного дефіциту чи на функціонування певних інвестиційних проектів.

Мито і держ. мито це тотожні поняття? НІ :  Мито - це непрямий податок, що стягується з товарів, які переміщаються через митний кордон країни, а держ мито - це плата, яка встановлена за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значеня.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку…1945, основною метою своєї діяльності передбачає сприяння розвитку економіки країн-членів МБРР шляхом надання довгострокових кредитів та гарантування приватних інвестицій

Міжнародні фінансові відносини характеризують грошові потоки: - між суб’єктами різних країн; - між підприємствами; - між урядами країн; - між підприємствами і урядами; - між громадянами і урядами.

Місцеві фін. - це сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формув. і використан. місцевих мфін. рес. ( місцеві бюджети, фондів накрпичення і споживання), це розподіл і перерозподіл суспільної вартості на місцевому рівні.

Місцеві фінанси підпорядковані такій сфері фін. системи, як … держ. фінанси.

Місціві фінанси включ. наступні ланки … централізовані і децентралізовані.

На  вторинному фондовому ринку здійснюються операції щодо…операції з перепродажу непогашених зобов’язань.

На Державне казначейство покладено такі функції…забезпечення повного і своєчасного виконання держбюджету.

На ДКРС покладено такі функції…здійснення фін. Контролю, ревізій фін органів з питань складання і виеконання бюджету, за ефективним цільовим використанням бюджет. Асигнувань безпосередньо у розпорядження бюджет. Коштів, ревізії фін-госп. діяльності підприємств і організацій державного сектора.

На ДПА покладено такі функції…розробка проектів податкового законодавства, проведення масово-роз’яснювальної роботи, контроль за правильним обчисленням податків та ін. платежів і своєчасністю їх сплати, накладення штрафних санкцій і адм. Стягнень на порушників, облік платників податків та надходжень їх до бюджету, міжнар. Співробітництво у сфері оподаткування.

На Міністерство фінансів покладено такі функції… вироблення основ і напрямків фін. Політики, розробка заходів щодо їх реалізації, організація бюджетного процесу (складання проекту бюдж., виконання), здійснення заходів мобілізаціїкоштів через держ. кредит та управління держ. боргом, регулювання фін. Діяльності суб’’ктів господарювання, орг-я ф-ня ринку цінн. Паперів, забезпечення фін/в держави з ін. країнами, міжнар. Орг., фін. Інстит., здійснення фін. Контролю.

На НБУ покладено такі функції…емісія грошей, орг-я функціон-ня кредти. Системи, нагляд за діяльністю комерційних банків, забезпечення проведення міжбанківських розрахунків та кред. Ком. Банків, реєстрація ком. Банків, видача ліцензій нга окремі види банківських операцій, встановлення економічних нормативів, розмірів обов’язкових резервів, виконання агентських послуг з розміщення держ цінних паперів і обслуговування державного боргу, орг-я касового виконання бюджету, проведення міжнародних розрахунків держави, валютне регулювання  і встановлення курсів валют валют чи вал. коридорів

На первинному фондовому ринку здійснюються операції щодо… купівлі-продажу цінних паперів (нові випуски зобов’язань).

На Рахункову палату покладено такі функції…здійсн. Контролю за склад і виконанн. Бюджету, контроль за залученням використанням і погашенням держ. позик, контроль у сфері інв-кр. Політики.

На фінансовому ринку здійснюються операції щодо … операції з купівлі і продажу  акцій, облігацій та інших паперів.

Надлишок бюджетних коштів має  місце,якщодоходи перевищують видатки.

Напрямами використання позабюджетних фондів місцевих органів влади є … - на соц.-екон. розв. терит., формув. субвенцій та ін. видатків, пов'язаних із розшир. відтвор.

Наслідками кредитної емісії як способу пок-риття бюджетного дефіциту, - є  дефляція

Недоліками непрямого оподаткування є…те, що розмір непрямих податків прямо не залежить від доходів

Недоліками прямого оподаткування є : мала гнучкість, виникнення проблем обліку об’єкта оподаткування і ухилення від сплати.

Незалежним видом фінансового контролю є…аудиторський.

Необхідність державного кредиту зумовлена-державним дефіцитом(під цільові проекти)

Необхідність появи місцевих фінансів зумовлена … забезпеченням функцій держави.

Необхідність страхування пов”язана з тим, що захищаються майнові інтереси     громадян.

Нерозподілені прибутки підприємств можеть використовуватися на  поповнення статутного фонду,  емісію цінних паперів.

Нормативний метод фін. план - використан-ня планових показників, що розраховуються на основі норм формування і використаня фінансових ресурсів всіх рівнів.

Об΄єктом купівлі-продажу на грошовому ринку є грошові капітали? - Так.

Об’єктивна необхідність фінансів полягає в… розподіл ВВП є необхід. Передумовою  забезпечення безперервності виробництва. Ф-си викон. Роль сполучної ланки між кількома виробничими циклами. Без них неможливе відтворення вироб.- ні просте ні розширене.

Обект оподатк.-вказує,що саме оподатк.ним та іншим податком.

Обєкт податку на прибуток пд-в визн-ся -балансовий прибуток не дор.валові доходи-валові витрати.

Облігаційні позики - це позики які  передбачають собою боргове зобовязання держави, за яким в установленні строки повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу.

Обов зковий платіж за послуги державі називається-податок.

Обслуговування держ. боргу - це … фонд оплати праці.

Обслуговування державного боргу - це … здійснення розрах. держави по своїм боргам + видатки.

Одиниця оподаткування-це одиниця виміру(фіз.чи грошового)обєкта оподатк.

Окладні податки-вст.спочатку ставок ,а відтак і розміру податку для кожного платника.

Оперативна оренда - це  господарська операція фіз. чи юрид. осіб, що передбачає передачу права користування осн. фондами на строк, що не перевищує строку їх амортизації, з обов’язковим їх поверненням, основні фонди залишаються на балансі орендодавця.

Оперативне управління фінансами здійсн.: КРУ, казначейство, рахункова палата, ДПА, аудиторська палата, фондова біржа, НБУ.

Організаційна структура страхового ринку включає в себе суб’’кти страхування (страхові компанії і , страхові попосередники агенти і брокери)

Орендна плата включає такі елементи :  сума відшкодувань вартості об’єкта лізингу, що амортизується, на строк, за який вноситься лізинговий платіж; сума, що сплачується лізингодавцю як %;  відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта;  інші витрати лізингодавця, передбачені.

Орендна плата сплачується за рахунок … її включають до до складу валових витрат

Основними формами міжнародних розрахун-ків виступають: іккассо та акредитив

Основною формою фінансового забезпечення потреб підприємств при комерційному розрахунку є… самофінансування.

Основою доходної частини місцевих бюджетів в У. виступають… власні та закріплені доходи, регул. Доходи (податки ПДВ, акциз, приб. податок з громадян).

Основою побудови бюджетної системи є-принцип єдності та автономності.

Основою фінансової системи являються державні фінанси? - Ні. Вони є основною сферою перерозподілу ВВП.

Особливості фінансових відносин підприє-мств невиробничої сфери з бюджетом поляга-ють у… регламентування рівня витрат.

Особливостями справляння місцевих податків і зборів є :  1)встановлення місцевимиорганами влади та управління; 2)  повністю зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Перевагами непрямого оподаткування є : те, що в абсолютному розмірі платить більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи;

Перевагами прямого оподаткування є…вони не включаються в ціну виробу

Перевищення поточних видатків бюджету над його поточними доходами:

Передумовами виникнення фінансів є роз-виток товарно-грошових відносин.

Перестрахування - це передача договору страхування від одного страховика до іншого

Підзвітність як принцип кошторисного фінансування означає… встановлення звітності організацій і установ, що перебувають на кошторисному фінансуванні, перед фінансуючими організаціями.

Підприємства виробничої сфери мають право покривати свої збитки за рахунок коштів позабюджетних фондів?…Ні.

Підприємство може покривати непередбачувані витрати і збитки за рахунок резервного фонду? так

Планово-директивній фінансовій політиці притаманні такі риси : - 80% фін. ресурсів розподіляється через державу; держава їх сильно централізує

Платежі за ресурси вкл. в себе-лісовий дохід,плата за спец. використ.прісних водних ресурсів,плата за спец. використ.надр при видоб.корисн.копалин.

Платник податку і носій под. завжди е одніею особою-п.п-це субектоподатк.,а носій кожного под. є кінцевий споживач.

Податки, які сплачуються при використанні доходу, це  податки на споживання ( це непрямі).

Податкова квота-це частка доходу,яка утримується.

Податковий кредит – це…кошти, шо податкові адміністрації залишають підприємствам, зменшуючи податок на прибуток за умови, якщо прибуток у розмірі зниженого податку реінвестується у виробництво.

Податковий механізм - це сукупність форм і методів справляння податків.

Податкові доходи  державного бюджету включають: непрямі податки (ПДВ, акциз, мито), прямі )под на прибуток, прибутковий податок з громадян), платежі за ресурси та інші платежі

Податок-цеобов язкові платежі юр. та фіз. осіб до бюджету.

Позабюджетні фонди відносяться до такої сфери фінансової системи, як… сфера державних фінансів.

Поточний бюджет - це … річний бюджет.

Поточний державний борг - це сума заборгованості,що підлягає погашеннюв поточному році й належних до сплати в цей період процентів з усіх випущених на даний момент позик.

Предмети зовн. держ. позик встановлюються: - при наявності вільних коштів, необхідності запозичення, терміні погашення, гарантій по поверненню.

При держ. кредиті держава виступає в якості: - позичальника коштів, а населення, підприємства, організації - кредиторами.

При управлінні фін. об’єктом управління виступає  різні види фін. відносин: держ. фін., фін. підприємств.

При управлінні фінансами об’єктом управління виступає… централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів.

Призначення оборотної касової готівки полягає у : …резерв фонду у розмірі 2% від обсягу видатків ДБУ для фінансування невідкладних витрат у нар. гост., соц - культ. та інших ьзаходів, що не могли  бути передбачені під час затвердж. ДБУ.

Призначення податків полягає у…стягуванні великої частки ВВП державою у своє розпорядження.

Призначення резервного фонду акціонерного товариства полягає в…для виплати дивідендів

Принцип наочності як принцип бюджетного устрою передбачає…висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання., відображення показників бюджетів у взаємозв’язку з загально-екон. показниками в Укр. І за її межами.

Принцип наочності як принцип бюджетного устрою передбачає…не підлягання секветру (зарпл., стипендії). Захищені статті ь- це селекти.

Принцип повноти як принцип бюджетного устрою передбачає  відображення в бюджеті всіх доходів і видатків.

Принципами кошторисного фінансуван-ня є… - плановість; - цільовий характер виділених коштів          ; - виділення коштів залежно від фактичних показників діяльності установи; - підзвітність.

Принципи здійснення неприбуткової діяльності є… - господарська і юридична обособленність;-самоокупність; - фінансова відповідальність.

Принципи складання бюджету на наступний рік визначаються… Каб. міном

Принципи фінансового планування включають в себе: - наукове обгрунтування планів; - предметно-цільовий принцип; - принцип демократичного централізму; - неперервність.

Прогресивна шкала оподатк. означає-заст. ставок.,розмір яких зростає в міру збільшення обсягів обєкта оподаткування.

Проект Державного бюджету складає…Каб. Мін.

Пропорційні ставки податку-це єдині ставки ,розмір яких зростає в міру обєкта оподаткування.

Реальні податки встановлюються персонально для кожного платника? - так.

Регресивна шкала оподатк. означає-заст.ставок,,які зменш. в міру зростання обекта оподаткування.

Регулювання валютних взаємовідносин… полягає в узгодженні валютної політики   країн.

Регулююча фін. політика - держава отримує свої доходи  на осові перерозподілу НД.

Регулюючі доходи – це…доходи, які закріплені за бюджетами вищого рівня, що передаються до бюджетів нижчого рівня за диференційованими і щорічно змінюваними нормативами відрахувань з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.

Реструктуризація державного боргу - це… зміна форми і строків погащення держ.    боргу.

Ринковий метод установлення курсу валют полягає… встановленні на основі механізму ціноутворення під впливом попиту і  пропозиції.

Ринок грошей являє собою… ринок короткотермінових зобов’зань.

Розділи кошторису: 1. доходи і видатки, 2. виробничі показники, 3. розрахунки та обгрунтування доходів та видатків.

Розкладні податки-встан.в заг.сумі до потреб держави в доходах,потім цю суму розкл. на окремі част.по територіальних одиницях,а на низчому рівні -між платниками.

Розподіл фінансових ресурсів відбувається виключно на добровільній основі? Розподіл фінансових ресурсів відбувається як на добровільній основі (розподіл прибутку підприємствами і фізичними особами) так і в обов’язковому порядку (податки, спеціальні фонди і т.д.).

Розподільча функція бюджету забезпечує … процес перерозподілу фін. рес. між різними підрозділами суспільного виробництва.

Самоокупність полягає у… покритті витрат з простого відтворення виробництва за рахунок отриманих доходів.

Самофінансування -  це форма фін. забезпечення таких підприємств як -  акціонерні, господарські товариства, приватні колективи.

Самофінансування є формою…фін. Забезпечення ( за рахунок власних коштів).

Самофінансування передбачає використання кредитів для задоволення виробничо-господарських потреб? Ні, бо кредит - це не власні кошти, а залучені

Сегментами фін-го ринку являється… ринок цінних паперів, ринок гролшей, кредитний ринок.

Секвестр – це…заборона, обмеження видатків, яке встановлюється державно. Владою, порпорційне скорочення держ0бюджету в %, яке здійснюється щомісячно до кінця поточного фінансового року у випадку невиконання доходної частини бюджету

Скільки рівнів бюджетної системи має федеративна держава-загальнодержавний та центральний.

Соціальне страхування і соціальне забезпечення – це тотожні поняття… Ні соціальне страхування  є однією з форм соціального забезпечення.Характерною рисою соц. страхування є фінансування соціальних виплат за рахунок внесків. Під соц. забезпеченням розум. Процес соц. захисту населення

Специфічним товаром на страховому ринку виступають-страхова послуга-конкретний вид страхування.

Специфічні ознаки фінансів підприємств - грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості ВВП, формування і використання грошових доходів і децентралізованих фондів.

Спеціальний фонд бюджету - це фонди цільового призначення ( соціального страхування, інноваційний фонд, утримання доріг , інші).

Страхова винагорода – це…винагорода для страхового агента, розмір обумовлюється агентською угодою (як правило. Відсотками від страхової премії)

Страхова премія – це…плата за страхування, яку страхувальник зобов’заний внести страховикові згідно договором страхування.

Страхова сума - це маштаби даної страхової операції, тобто розмір в якому застрахований той чи інший об’єкт.

Страхове відшкодування - це виплата страховиком застрахованому (або отримувачу) повної чи часткової суми збитків

Страхове поле - це наявність потенційних страхувальників з певного    виду  страхування.

Страхове свідоцтво – це…посвідчення про страхування (може прирівн. До страх. Договору)

Страховий агент - це страховий посередник, який діє від імені страховика.

Страховий агент здійснює діяльність від імені - страховика.

Страховий брокер зд. дія-ть від імені -страхувальника.

Страховий випадок – це… можлива подія, настання якої може спричинити збитки.

Страховий збиток – це… вартісна оцінка заподіяних застрахованому витрат.

Страховий портфель - це сукупність укладених певною компанією угод з того чи іншого виду страхування.

Страховий ризик – це…-ймовірна подія або сукупність подій на випадок настання яких проводиться страхування; - конкретний об’єкт або вид відповідальності; - розподіл між страховиком та страхувальником несприятливих економічних наслідків у разі настання страхового випадку.

Страховий ринок-це сукупність страхових компаній і послуг,що ними надаються.

Страховий тариф - це розмір плати  з одиниці страхової суми.

Страховик-це юр.особа-страх.компанія,яка діє на підставі від-ної ліцензії,берпучи на себе зобовязання щодо створення  олект. фонду і виплати з нього страх. відшкодування.

Страхові відносини охоплюють-страхові платежі,перестрахування,виплату страхового відшкодування,розміщення коштів на ф.рахунках,отримання доходів від розміщення коштів на ф.р.

Страхувальник-це юр.чи фіз.особа ,яка на підставі відповідної угоди зі страховиком сплачує страхові внески до страхового  фонду.

Страхування виконує слідуючі функції: ризикова, створення і використання страх. Резервів, заощадження, превентивна.

Страхування має слідуючі форми- обовязкове і добровільне.

Субєкт оподаткування -це фіз. або юр. особа ,яка його безп.сплачуе.

Субєктами страхування є-страховик,страхувальник і застрахований.

Суспільне призначення фінансів реалізується через таку їх функцію, як…розподільча.

Суспільне призначення фінансів реалізується через таку їх функцію, як… контольна (суспільний контроль, державний, відомчий, внутрішній, незалежний).

Сутність такого методу організації фінансової діяльності, як кошторисне фінансування полягає у… забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього ф-ня.

Сфери фінансової системи України охоплюють: ф. Суб’єктів господарювання, державні фін., міжнародні фін. , фін. Ринок.

Такий принцип бюджетного устрою, як принцип єдності передбачає… що всі ланки бюджету в сукупності становлять єдиний (зведений, консолідований) бюджет, який складається і затверджується в загальному обсязі. У бюджетів єдина правова база, єдина соц політика і стат. Документація.

Типами фін. політики є : класична, регулююча, планова - директивна.

У фін. термінології заст. кілька термінів,що від-ть платежі державі-плата,відрахування і внески,податки,збір.

Уніфікація державних позик являє собою: … об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше вилучених кількох позик обмінюються гна облігації нової позики.

Управління державним боргом здійснюється- для забезпечення платоспроможності держави, тобто погашення боргів.

Управління фінансами - це.. сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фін.  рес., що знаходяться в розпорядженні держ. органів управління.

Управління фінансами – це… органи управління та форми і методи управлінської діяльності.

Уряд може знизити податки для того, щоб знизити податковий тиск (збільшити податкові надходження).

Учасниками приватизаційного процесу можуть бутидержава, суб’єкти господарювання.

фін. план уряду - бюджет.

фін. план установ і організацій - це кошторис.

Фін. Положення держави вваж. контрольованим, якщо держ. борг: - коли вит-рати з обслуговування держ. боргу не пере-вищ.  25%-не співвідношення платежів на по-гашення кредитів і валютних надходжень

Фін. право - це сукупність юридичних норм, які регламентують фін. відносини щодо  формування, розподілу і використання фін. рес. усіх рівнів, посідає особливе місце у фін. механізмі. Впровадження у життя фін. права відбув з  доп. законодавства.

фін. рес. підприємств - це грошові засоби, що є в розпорядженні підприємств. Це всі  грошо-ві фонди й та частина грошових засобів, яка використовується в нефондовій формі. Форму-ються за заснування підприємств, за рахунок власних та прирівняних до них коштів, коштів, що мобілізуються на фін. ринку тощо.

Фінанси - це гроші? Ні. Самі по собі гроші не визначають суті фінансів, їх внутрішнього змісту і суспільного призначення. Гроші є лише обов΄язковою умовою існування.

Фінанси – це економічна наука, яка вив-чає явища і процеси, що здійснюються в дер-жаві при створенні та використанні фінансо-вих ресурсів усіх рівнів на цілі її економічного і соціального розвитку, а також ту сферу еко-номічних відносин, яка пов’язана з розпо-ділом та перерозподілом вартості суспільно-го продуктуЮ створеного у сфері виробни-цтва.

Фінанси впливають на такі стадії розширеного відтворення… Завдяки системі податків, які виштовхуться з загального кругообігу і вливаються назад як державні кошти, тобто розподіл та перерозподіл.

Фінанси можуть виконувати в конкретний момент часу або розподільчу або контрольну функцію.- Ні.Обидві ці функції функціонують одночасно.

Фінансова відповідальність полягає у… підприємство несе повну відповідальність за фінансові результати своєї діяльності.

Фінансова оренда - це … фін. оренда з правом викупу основних фондів, крім орендної плати сплачують відсотки за користування , потім основні фонди переходять у власність орендаря.

Фінансова політика – це… особлива сфера економічної діяльності держави, направлена на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання для забезпечення функцій держави.

Фінансова політика відноситься до надбудови? Так.

Фінансова система – це…сукупність відносно обособлених, вза'ємозв’язаних фын выдносин, які відображають спец. форми і методи розподілу та перерозподілу ВВП.

Фінансова стратегія передбачає…рішення великомасштабних задач, визначених економічною і соціальною стратегією, прогнозування осн. тенденцій розвитку фінансів, фолрмування концепції їх використання, вибір. Альтернативу, яка зумовлює природу і напрям організ. Фін відносин, стратег. Втручання у фін.  Діяльність шляхом планування.

Фінансова тактика спрямована на… вирішенні завдань конкретного етапу розвитку суспільства шляхом своєчасного перегрупування ФР і змінення способів організації фінансових відносин.

Фінансове планування – це… розробка фінплатежів, на основі яких  ведеться оперативне управління.

Фінансове право – це сукупність законодавчих актів з фінансового кредиту.

Фінансове регулювання соціальноеконо-мічних процесів реалізується через…застосовується на правовому регламентуванні розп. відносин ( сальдовий метод= виделення підчумкового елемента в розп. доходів, нормативний= всі елементи розподілу визначають за нормативами.

Фінансовий контроль – це… одна з форм  управління фінансами, особлива сфера контролю, зумовлена зумовлена фомуванням і використанням фінансових ресурсів в усіх структурних підрозділах економіки.

Фінансовий контроль на рівні місцевих органів влади та управління здійснюють… органи представницької та виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів насамперед через відповідні комісії Рад народних депутатів і місцеві фінансові органи.

Фінансовий механізм – це…сукупність фін. Методів і форм, інструм. і важелів впливу на соц-екон розвиток суспільства. Це сукупність форм і методів орг-ї ф. Відносин, за допомогою яких забезпечується розподіл та перерозподіл використання фондів грош. коштів усіх рівнів та їх вплив на соц-екон розвиток суспільства.

Фінансовий ринок - це частина грошового ринку? - Ні.

Фінансовий ринок це… це грошові відносини, що складаються в процесі купівлі-продажу фінансових активів під впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, рух якого встановлється в цінних паперах

Фінансові відносини охоплюють ту сферу економічних відносин, яка пов’язана з розпо-ділом та пр. розділом вартості суспільного продукту.

Фінансові відносини ширші за грошові відносини? Грошові відносини - цепрактичний предмет фін. відносин, а фін. Відносини охоплюють ще й обмінні та розподільчі відносини.

Фінансові пільги і санкції є елементом такого напрямку впливу фінансів на розширене відтворення, як…управління фінансово-кредитним механізмом.

Фінансові посередники – це… спеціа-лізовані інвестиційні компанії, банки, трастові компанії, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди та інші, котрі трансформують прямі вимоги в посередні шляхом придбання первинних цінних паперів та випуску    власних.

Фінансові результати – це… зіставлення регламентованим податковим законодавством валових доходів і валових витрат переважання перших над другим - прибуток, навпаки - збиток.

Фінансові ресурси – це…сума коштів, яка  спрямована в основні і оборотні засоби підприємства.

Фінансові ресурси підприємств – це… сума коштів спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства.

Фіскальна функція податків полягае у -централ.ВВП у бюджеті на загальносусп.потреби.

Фіскальні монополії - це митниця, ДПА.

Фондова біржа виконує такі функції… посередницьку, індикативну, регулятивну.

Фондова біржа являється… особливим посередником на ринку цінних паперів, виступаючи центром торгівлі між ними.

Формами фінансового забезпечення потреб розширеного відтворення є… самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування.

Формами фінансового контролю являються… Державний, відомчий, внутрішній, незалежний, суспільний.

Ф-ціями держ. кредиту є: - фіскальна і регулювальна.

Цільовий характер як принцип кошторисного фінансування означає… виділені кошти можуть бути спрямовані тільки на цілі, передбачені кошторисом.

Цінний папір – це… акція або облігація.

Чи використовувати для приватизації запозичені кошти?  Можна.

Чи відносяться фінанси до надбудови? Фінансові відносини - це елемент базису, а фінансова політика - це елемент надбудови.

Чи вірно, що будь-який місцевий бюджет вк-лючає загальний і спеціальний фонд?Ні.

Чи вірно, що головна умова зростання фінансових ресурсів - це зростання національного доходу - так.

Чи вірно, що держ. бюджет безпосередньо впливає на фін. плани  всіх господарюючих суб’єктів? впливає опосередковано.

Чи вірно, що держ. бюджет включ. в себе зведений бюджет? - Ні, навпаки, зведений включ. держ.включають готельний, ринковий курортний збори, збори за припаркування автотранспорту, за видачу ордера на квар-тиру, за участь у бігах на іподромі, за право використання місцевої символіки тощо.

Чи вірно, що єдина ставка податку є пропорційною? Так Єдина ставка- це єдиний для всіх платників розмір податку на одиницю оподаткування

Чи вірно, що за допомогою Державного бюджету можна контролювати, які соціальні процеси відбуваються в країні? Так

Чи вірно, що за часом проведення фінансовий контроль поділяють на довгий і короткостроковий?…Так.

Чи вірно, що зведений бюджет належить до економічних показників? НІ, не належить.

Чи вірно, що інституційними інвесторами являються фізичні та юридичні особи?Так.

Чи вірно, що майно є джерелом сплати майнових податків? Ні Так як джерело сплати податку- це дохід платника

Чи вірно, що місцеві податки в У. можуть встановлюватись місцевими органами влади виключно згідно спец. переліку, затвердженого ВРУ? - так. Можуть самі встановлювати лише за законом.

Чи вірно, що підприємства невиробничої сфери сплачують податкові відрахування ви-щестоящим організаціям?…До бюджету.

Чи вірно, що підприємствами невиробничої сфери, які знаходяться на повному бюджетному фінансуванні оподатковуються за спеціальними пільговими умовами?…Ні.На заг. підставах.

Чи вірно, що призначення фондового ринку полягає у забезпеченні емітентів основними фондами? - Ні.

Чи вірно, що соціальне забезпечення – це частина фінансів, що використовуються державою як економічний інструмент розподілу коштів для утримання та обслуговування непрацездатних членів суспільства? …соц. забезпечення - система розподільчих відносин у процесі яких створюються й використовуються фонди для матер. Забезпечення людей старості у разі втрати працездатності, при вагітності та в інших обумовлених законом випадках, за рахунок коштів спец. фондів, що акумулюються державою з внесків підприємств, організацій і установ згідно з визначеними нормами.

Чи вірно, що чим вищий ступінь розвитку країни,тим більший обсяг фінансових ресурсів перерозподіляється через її бюджетну систему?…Так.

Чи дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікерогорілче-ними та тютю новими  виробами?Ні.

Чи є бюджет осн. механізмом перерозподілу нац. доходу? - так.

Чи зобов’язаний емітент за пайовими цінними паперами повернути кошти, інвестовані вйого діяльність?…Ні.

Чи кредитна і грошова емісія як джерела фінансув. бюдж. дефіциту є тотожніми поняттями? НІ.

Чи може бути соц. страх. як ланка фінансової системи віднесена як до державних фінансів, так і до фінансів підприємств? -Так.

Чи може бути страхувальник і застрахований однією особою? Може, якщо страхувальник отримує страх відшкодування при настанні страхового випадку (а попередньо він платив страх. Внески),  наприклад, життя , майно( щось своє).

Чи може бюджетний дефіцит не бути пов’язаним з кризовими явищами в економіці країни? Так, коли необхідно зробити великі держ-вкладення

Чи може податок встановлюватись у вигляді надбавки до ціни продукції? Так (ПДВ)

Чи можуть зникнути фінансові відносини - вони можуть зникнути, якщо зникнуть держава та товарно-грошові відносини.

Чи надають боргові цінні папери їх власнику право на участь в управлінні справами емітента? - Ні.

Чи фінансовий контроль і контрольна функція фінансів – це тотожні поняття? контрольна функція фінансів - це прояв фін. Контролю у практичній діяльності.

Чистий дохід підпр. розподіляється  на відрахування на соц заходи, податки та інші платежі до бюджету, загальний прибуток. (Згідно з норм полож. бух. обліку).

Чистий прибуток використовується на : - створення резервного фонду,  - виплату дивідендів, - поповнення  статутного фонду, - інші напрямки використання.

Як визначається прибуток від реалізації продукції:різниця між ціною реаліз-ї і ПС.

Як визначається чистий прибуток підприємства? ЧП = Сума звичайної діяльності після оподаткування та надзвичайного прибутку (збитку) і податку з надзвичайного прибутку.

Який документ встановлює порядок надання і розміри закріплених доходів?.. місцеві бюджети

Який документ встановлює порядок надання і розміри регулюючих доходів? - Затв. ВРУ в з-ні про держ. бюджет на відпов. рік за поданням Президента.

Який з податків по своїй природі провокує інфляційні процеси в суспільстві? ПДВ168.

Які активи не відносяться до оборотних виробничих фондів?… основні фонди

Які є види місцевих бюджетів? -  бюджет області: обласний бюджет, міста обласного підпорядкування (міський і бюджети районів, що входять в структуру міста), бюджети районів (рйонні бюаджети, селищні та сільські бюджети, бюджети міст районного підпорядкування).

Якісний вплив фінансів полягає в…тому, яким чином зд. Формування фін ресурсів, якими каналами, в яких формах вони рухаються і на яких умовах вони виділяються і використовуються.

 Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?