(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Бухгалтерський облік: розв'язник задач - шпаргалка

Задача 1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.

Рішення:

Показники платоспроможності:

- Показник поточної платоспроможності = поточні активи / поточні пасиви = 210т. / 70т. = 3.

Показник платоспроможності більше, а отже, показник є помірно високим; на 1 долар поточної заборгованості припадає 3 долари поточних активів.

- Показник швидкої платоспроможності = швидкореал. активи / поточні пасиви = (210т.-84т.) / 70т. = 1,8.

- Показник абсолютної платоспроможності = (грошові кошти / поточні пасиви)*100% = (40т. / 70т.)*100% = 57,1%.

Якщо даний показник більше 20%, то це говорить про низьку ділову активність підприємства.

- Показник, що характеризує чистий роб. капітал: поточні активи – поточні пасиви = 210т. – 70т. = 140т.

За рахунок ЧРК (чистий робочий капітал) фірма розширює свою діяльність; підприємство є платоспроможним і конкурентноздатним, якщо показник ЧРК зростає.

Задача 2. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).

Рішення:

 

Показники заборгованості:

-  Показник заг. заборгованості = (довгосторк. + коротко строк.)/S Акт.*100% = (132т.+147т.)/500т = 56%.

Даний Показник відображає долю залучених коштів у форм-ні всієї S активів підприємства; Показник не повинен перевищувати 50% (повинен бути 25-30%).

-  відношення довгострок. заборгованості до власн. капіталу = довгострок.  заборгованість / власн. капітал = (132т./220т.)*100% = 60%.

Показник має значення для одержання довгострок. кредитів; не повинен перевищ. 50%.

Задача 3. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. запаси - 84000; дебітори - 69000 ( в т.ч. 3000 дол. - сумнівна заборгованість); основні засоби первісна вартість 300000, амортизація - 50000; обсяг продаж за рік становить 400000 дол., собівартість реалізації — 336000 дол. Визначити та прокоментувати показники оборотності засобів.

Рішення:

Показники оборотності:

-  коефіцієнт обор-ті запасів: вироб. собів-ть реалізації под-ції / величина запасів = 336т. / 84т. = 4 оборота;

тривалість 1-го оборота: 360/4 = 90 днів.

-  обор-ть дебіт. заборгованості = V продаж / S дебіт. заборгованості = 400т./66т. = 5,797 оборота;

Період поверн. дебіт. заборгованості = 360/5,797 = 62 дня.

Нормальним вваж-ся строк до 60 днів.

-  обор-ть осн. засобів = V продажу / S осн. засоби = 400т./250т. = 1,3 оборота.

-  Обор-ть всіх активів = V продажу / S всіх активів = 400т./500т. = 0,8 обротів.

Задача 4. Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівартість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чисгий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.

Рішення:

Показники рентабельності:

-  рентабельність по валов. доходу = (валов. доход / V продаж)*100% = (64т./400т.)*100% = 16%.

-  рентабельність по операц. приб. = (операц. приб. / V продаж)*100% = (28т./400т.)*100% = 7%.

-  рент-т по чист. приб. = (чист. приб. / V продаж)*100% = (16т./400т.)*100% = 4%.

Зважаючи на те, що оптим. є величина Показника в межах 6-12%, то в даному випадку Показник є дещо низьким.

-  рентабельність інвест-ня = (чист. прибуток / S Акт.)*100% = (16т./500т.) *100% = 3,2%.

Строк окупності = 100%/3,2% = 31,25 рр.

За даного рівня рентабельності кошти затрачені на форм-ня Акт. , можуть окупитися за 31,25 рр.

-  рентабельність власн. капіталу = (чист.прибуток / власн.капітал)*100% = (16т./275т.)*100% = 5,8.

Строк окупності капіталу = 100%/5,8% = 17 рр.

- доход на 1-у акцію = (чист. прибуток- дивід. на прив.акції) / кільк-ть звич. акцій = (16т.-0)/32т.шт.. = 0,5$.

Задача 5. Згідно касового апарату, виручка магазину за день становила 5500 дол. Фактична наявність грошей у касира- 5515 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням надлишку.

Рішення:

Дт “грош. кошти” - 5515$;

Кт “надлишок грошей по касі” – 15$;

Кт “дохід від реалізації” – 5500$.

Задача 6. Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за день — 8200 дол. Фактична наявність грошей в касі — 8190 дол. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.

Рішення:

Дт “грош. кошти” – 8190$; Дт “нестача грошей по касі” – 10$; Кт “дохід від реалізації” – 8200$.

Задача 7. Фірма створила фонд дрібних сум на місяць у розмірі 200 дол. Витрати за місяць: поштові витрати - 50 дол., представницькі - 60 дол., транспортні - 40 дол., канцелярські - ЗО дол.

Рішення:

Створ-ня фонду: Дт “фонд короткостр” – 200$; Кт “грош. кошти” – 200$.

Здійсн-ня витрат: Дт “пошт. Витрати” – 50$; представницькі – 60$; транспортні – 40$; канцелярські – 30$. Кт “грош. кошти” – 180$.

Задача 8. Корпорація "А" придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації "К" за ціною 50 дол. кожна. Брокерські послуги становлять 2000 дол. В кінці року корпорація "А" одержала дивіденди у розмірі 7 дол. з кожної акції.

Рішення:

Факт. собів-ть куплених акцій = 1000*50+2000 = 52т. $.

Дт “коротко строк. фін. вклад. (акції)” – 52т. $; Кт “грош. кошти”- 52т.$.

S див-дів = 1000*7$ = 7т.$.

Дт “грош. коши” – 7т. $; Кт “фін доходи (див-ди)” – 7т. $.

Задача 9. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (акції корпорації "К" 500 шт. за фактичною собівартістю 40000 дол.) 31.12.2000р. одержано дивіденди 7 дол. на кожну акцію. 25.01.2001р. компанія продала всі акції: варіант № 1 - за 45000 дол.; варіант № 2 - за 38000 дол.

Рішення:

31.12: Дт “грош. кошти” – 500*7$ = 3500$; Кт “фін. доходи (див-ди)” – 3500$.

25.01: 1) Дт “грош. кошти” – 45т.$; Кт “оротко строк. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Кт “прибуток від реалізації акцій” – 5т.$.

2) Дт “грош. кошти” – 38т. $; Кт “короткострок. фін. вклад. (акції)” – 40т.$; Дт “збиток від реалізації акцій” – 2т.

Задача 10. Компанія придбала 1.01.2000р. 80 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку (1.07. та 2.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). 31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що відносяться до звітного періоду.

Рішення:

1.01.2000: Дт “короткострок.фін вклад. (обліг.)” – 80*1000 = 80000$+2т. = 82т.$.

80т.*12%*6/12 = 4800$/півроку;

1.07.2000 – Кт “фін. доходи” – 4800; Дт “грош. кошти” – 4800.

Задача 11. Компанія "Д" має в активах короткострокові фінансові інвестиції (облігації компанії "К" за фактичною собівартістю 65000 дол., в т.ч. брокерські витрати - 5000 дол., 12% річних). 1.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити). Наступний термін одержання процентів -2.01.2001р., але компанія продала 1.09.2000 р. всі облігації за 68000 дол.

Рішення:

%: 6/12*60т.*0,12 = 7200$ = 3600$.

1.07: Дт “грош. кошти” - 3600$; Кт “фін. доходи” - 3600$.

1.09: % за 2-а місяці: 60т.*2/12*0,12 = 1200$

Дт “грош. кошти” – 69200; Кт “коротко строк. фін. вклад-ня” – 65т.; Кт “фін. доходи” – 1200; Кт “прибуток від реалізації облігацій” – 3т.

Задача 12. Відвантажено готову продукцію клієнту: договірна ціна - 20000 дол., ПДВ - 15% (визначити). Через п'ятнадцять днів клієнт оплатив повністю рахунок - фактуру підприємства.

Рішення:

S ПДВ = 20т.*0,15 = 3т.$.

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 23т.; Кт “дохід від реалізації” – 20т.; Кт “розрахуноки з бюджетом” – 3т.

Через 15 днів: Дт “грош. кошти” – 23т.; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 23т.

Задача 13. Підприємство відвантажило товари клієнту (5.12.2000р.) на умовах 2/н 10. Договірна ціна товарів 15000 дол. 13.12.2000р. надійшли гроші від клієнта з урахуванням зазначеної умови.

Рішення:

Знижка = 15т.*0,02 = 300.

5.12: Дт “рахуноки до одерж-ня” – 15т.; Кт “доходи від реалізації” – 15т.

13.12: Дт “грош. кошти” – 14700; Дт “знижка” – 300;

Кт “рахуноки до одерж-ня” – 15т.

Задача 14. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна -10500 дол., комерційна знижка - 500, розрахункова знижка - 2% (визначити), ПДВ (10%) - визначити. Через певний час згідно рахунку та договору надійшли гроші від покупця.

Рішення:

До оплати: 10500-500-200$ = 9800$.

ПДВ: 9800*0,1 = 980$.

Разом по рахуноку: 10780.

Дт “рахуноки до одержання” - 10780$; Кт”дохід від реалізації” – 10т.;

Дт “фін. витрати” - 200$; Кт “розрахуноки з бюджетом (ПДВ)” - 980$;

Дт “грош. кошти” – 10780; Кт “рахуноки до одержання” – 10780.

Задача 15. За результатами кварталу підприємство надало клієнту "К" комерційну знижку у розмірі 4500 дол. з договірної ціни проданих товарів, ПДВ на знижку - 10% (визначити). В кінці звітного періоду здійснено регулювання доходу від реалізації на суму наданої знижки.

Рішення:

ПДВ = 4500*0,1 = 450$.

Дт “дохід від реалізації” - 4950$; Кт “комерц. знижки надані” - 4500$; Кт “розрахуноки з бюджетом (ПДВ)” - 450$.

Задача 16. Фірма оцінює свого дебітора "К" борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12.2000р.) Створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2001р. дебітор перерахував в остаточний рахунок 15000 дол.

Рішення:

S сумнівного боргу = 30т.*0,6 = 18т.

31.12.2000: Дт “витрати по сумнівн. боргах” – 18т.; Кт “резерв для сумн. боргів” – 18т.

25.02.2001: Дт “грош. кошти” – 15т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 15т.; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 30т.

Дт “резерв для сумн. боргів” – 3т.; Кт “доходи від сумн. резервів” – 3т.

Задача 17. Фірма оцінює клієнта "К", борг якого становить 20000 дол., неплатоспроможнім на 70%. 31.12.2000р. створено резерв сумнівних боргів. 1 5.02.2001р. клієнт перерахував в остаточний розрахунок 4000 дол.

Рішення:

Сумнівний борг = 20т.*0,7 = 14т.

31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 14т.; Кт “резерв дл сумн. боргів” – 14т.

15.02: Дт “грош. кошти” – 4т.; Дт “резерв для сумн. боргів” – 16т.; Кт “рахунок до одерж-ня” – 20т.

Донарах-ня: Дт “витрати по створ. резерву” – 2т.; Кт “необх. сума резерву для сумн. боргів” – 2т.

Задача 18. Обсяг продаж компанії "Д" за звітний період становить 700000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно 4%; 8%; 6%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 25.02.2001р. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в остаточний розрахунок 3000 дол. з загальної суми боргу 7000 дол.

Рішення:

(4+8+6)/3 = 6% - середн.%.

Резерв: 700т.*0,06 = 42т.

31.12: Дт “витрати по сумн. боргах” – 42т.; Кт “”резерв сумн. боргів – 42т.

25.02: Дт “грош.кошти” – 3т.; Дт “резерв сумн. боргів” – 4т.; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 7т.

Задача 19. Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець року становить 60000 дол. Несплати за попередні три роки: 7%; 5%; 9%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1300 дол.

Рішення:

(7+5+9)/3 = 7% - серед. %.

Сума резерву сумн. боргів: 60т.*0,07 = 4200$.

Дт “витрати по сумн. боргах” - 4000$; Кт “резерв сумн. бргів” – 4000$.

Дт “резерв сумн. боргів” - 1300$; Кт “рахуноки до одерж-ня” - 1300$.

Задача 20. Клієнт "Й" має заборгованість в сумі 2500 дол. 31.12.2000р. фірма оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 15 березня 2001 року дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійшли на рахунок фірми.

Рішення:

Дт “витрати по сумн. боргах” – 2500; Кт “рахуноки до одерж-ня” –2500;

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 1500; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 1500;

Дт “грош.кошти” – 1500; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 1500.

Задача 21. Клієнт "Р" перерахував на рахунок підприємства раніше списану дебіторську заборгованість в сумі 450 дол. Ця сума була списана минулого року (при складанні фінансової звітності) за рахунок резерву сумнівних боргів.

Рішення:

Дт “рахуноки до одерж-ня” - 450$; Кт “рахуноки до одерж-ня” - 450$;

Дт “грош. кошти” - 450$; Кт “фін. доходи (сумн. борги)” - 450$.

Задача 22. Від покупця "К" одержано (1.07.2000р.) вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя 18000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) покупець оплатив номінальну вартість векселя і проценти.

Рішення:

1.07: Дт “векселі одержані” – 18т.; Кт “рахуноки до одерж-ня” – 18т.

S %: 18т.*0,12*3/12 = 540$.

1.10: Дт “грош. кошти” – 18540; Кт “векселі одержані” – 18т.; Кт “доходи по %” – 540$.

Задача 23. 1.07.2000р. від клієнта "К" одержано вексель під 12% річних строком на 3 місяці в покриття дебіторської заборгованості на суму 12000 дол. Через три місяці (1.10.2000р.) клієнт не зміг сплатити вексель в строк, про Ідо повідомив письмово.

Рішення:

1.07: Дт “векселі до одерж-ня” – 12т.; Кт “рахунок до одержання” – 12т.

1.10: 12т.*12%*3/12 = 360$.

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 12360$; Кт “векселі до одержання” – 12т.; Кт “доходи по %” - 360$.

Задача 24. Підприємство продало дебіторську заборгованість (заборгованість клієнта "В" у розмірі 40000 дол. спеціалізованій фінансовій компанії. Комісійні на користь фінансової компанії — 5%. Гроші надійшли на рахунок підприємства (визначити).

Рішення:

S коміс. = 40т.*0,05 = 2т.

Дт “грош. кошти” – 38т.; Дт “фін. витрати” – 2т.; Кт “рахуноки до одержання” – 40т.

Задача 25. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Догговірна ціпа 5000 дол., ПДВ - 10%. Фірма застосовує систему постійного обліку запасів.

Рішення:

Система пост. обліку запасів.

Дт “складські запаси” - 5000$; Дт “розрахуноки з бюджетом (ПДВ)” - 500$; Кт “рахуноки до сплати” – 5500. $;

Задача 26. Рахунок постачальника: куплено матеріали в кредит. Договірна ціпа 2000 дол., ПДВ - 15%. Фірма застосовує систему періодичного обліку запасів.

Рішення:

S ПДВ = 2т.*0,15 = 300$.

Дт “витрати на закупівлю” - 2000$; Дт “розрахуноки з бюджетом (ПДВ)” - 300$; Кт “рахуноки до сплати” - 2300$;

Задача 27. Залишок товарів на початок місяця - 12000 дол., на кінець місяця -10000 дол. Куплено товарів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених (реалізованих) товарів та відрегулювати в обліку суму залишків на кінець місяця (система періодичного обліку — США).

Рішення:

Система період. обліку США.

Дт “витрати на закупівлю” – 40т. - Кт “рахуноки до сплати”.

Зап. початок + Надх-ня = Реаліз-ція + Зап. кінець.

Списали початк. Залишок запасів:

Дт “фін. рез-ти за звітн. період” – 12т.; Кт “складські запаси” – 12т.

Собів-ть реалізов. товарів = 12т. + 40т. – 10т. = 42т..

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 42т.; Кт “доход від реалізації” – 42т.

Спис-ся кінець залишка: Дт “склад. запаси” – 10т.; Кт “фін. рез-тат” – 10т.

Задача 28. Залишок матеріалів на початок місяця - 6000 дол., на кінець місяця 11000 дол. Куплено матеріалів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець місяця (система періодичного обліку запасів - західна Європа).

Рішення:

Система період. обліку запасів – ЗЄВ.

Собів-ть = 6т. + 40т. – 11т. = 35т.

1) Списання зал. запасів на поч. міс.:

Дт “зміна зал-в запасів” – 6т.; Кт “склад. запаси” – 6т.

2) купівля товарів:

Дт “витрати на закупівлю” – 40т.; Кт “рахуноки до сплати” – 40т.

3) реалізація товарів:

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 35т.; Кт “доход від реалізації” – 35т.

4) спис-ня зал. запасів на кінець місяця:

Дт “склад. запаси” – 11т.; Кт “зміна зал-в запасів” – 11т.

Задача 29. Залишок товару "І," на 1.04.2000р. становить 20 піт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04.-30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт;25.04. - 30 шт.

Визначити методом ФІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.

Рішення:

Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.

10*55 = 550$.

Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 550 = 3950$.

Задача 30. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000р. становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць: 10.04.   - 30 шт. по 50 дол.; 24.04. - 40шт.по55дол. Продано за місяць: 15.04.-50шт.; 25.04. -30шт. Визначити методом ЛІФО собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.

Рішення:

Залишок на кін. міс. = 20 + 30 + 40 – 80 = 10шт.

10*50$ = 500$.

Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.

Задача 31. Залишок товару "Ь" на 1.04.2000 року становить 20 шт по 40 дол. Куплено за місяць : 10.04. - 30 шт. по 50 дол., 24,04.- 40 шт. по 55 дол. Продано за місяць: 1 5.04. - 50 шт, 25.04. — 30 шт.

Визначити методом середньозваженої собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.

Рішення:

(800 + 1500 + 2200)/(20 + 30 + 40) = 50$.

Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.

10*50$ = 500$.

Р (собів-ть) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.

Задача 32. На дату складання балансу є такі дані:фактична собівартість залишку запасів - 9000 дол., ринкова (чиста реалізаційма) вартість - 7000 дол. >Іка вартість запасів повинна бути відображена в балансі? Відобразити в обліку знецінення запасів методом прямого списання та методом нарахування резерву на знецінення.

Рішення:

Система пост. обліку.

Знецінення запасів на 2т.$.

Дт “збитки від знецінення запасів” – 2т.; Кт “склад. запаси” – 2т.;

Дт “витрати на створ-ня резерву” – 2т.; Кт “резерв на знецін-ня запасів” – 2т.

Задача 33. Рахунок постачальника. Куплено устаткування для офісу: договірна ціна 50000 дол., ПДВ - 18%. У цьому ж місяці введено в експлуатацію гараж, збудований своїми силами, фактична собівартість якого становить 35000 дол. Рахунок постачальника оплачено грошима протягом місяця.

Рішення:

1)  куплено устатк-ня – 50т.; ПДВ – 18%.

Дт “устатк-ня” – 50т. $;

Дт “розрахуноки з бюджетом (ПДВ)” = 50т.*0,18 = 9т. $;

Кт “рахуноки до сплати” – 59т.$.

2)  введено в експлуатацію гарант. варт-ть – 35т.$

Дт “осн. запаси” – 35т. $; Кт “незаверш. будівн-во” – 35т.$.

Оплачено: Дт “рахуноки до сплати”; Кт “грош. кошти”.

Задача 34. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата 30000 дол., Амортизація за період експлуатації 20000дол. Договірна ціна реалізації 1 5000 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.

Рішення:

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 15т. $; Дт “аморт. устатк-ня” – 20т. $;

Кт “устатк-ня” – 30т. $; Кт “прибуток від реалізації” – 5т. $.

Задача 35. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість верстата - 1 5000дол., амортизація за період експлуатації - 10000 дол. Договірна ціна реалізації 3500 дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою США.

Рішення:

За методикою США:

Дт “рахуноки до одерж-ня” – 3500т. $; Дт “аморт-ція” – 10т. $;

Дт “збитки від реалізації осн. засобів” – 1500; Кт “устатк-ня” – 15т. $;

Задача 36. Компанія продала в кредит устаткування, первісна вартість якого становить 30000 дол. За час експлуатації нараховано амортизацію устаткування 20000 дол. Договірна ціна реалізації 15000дол. Відобразити в обліку вибуття устаткування за методикою західноєвропейських країн.

Рішення:

Методика ЗЄ-их країн.

Списання бал. варт-ті:

Дт “аморт-ція устатк-ня” – 20т. $; Дт “втрати по неаморт. Варт-ті” – 10т.; Кт “устатк-ня” – 30т. $.

Надходж-ня доходів:

Дт “рахуноки до одерж- ня” – 15т.; Кт “доходи від реалізації” – 15т.

Задача 37. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість устаткування 2000 дол. Нарахувати суму амортизації за перший рік експлуатації прямолінійним методом та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

Рішення:

Річна сума аморт-ції:

(перв. варт-ть – лікв. варт-ть)/(кільк-ть рр.. експл-ції) = (42т. – 2т.)/5р. = 8т.

N лін. аморт-ції = 100%/5 = 20%

Дт “витрати на аморт-цію” – 8т.; Кт аморт-ція“ – 8т.

Задача 38. Первісна вартість устаткування 42000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації методом подвійної норми та відобразити її в обліку.

Рішення:

N аморт. = 100%/5 = 20%.

20%*2 = 40%

1 – 42т.; N аморт. – 40%; річна сума аморт. – 16800; заг. варт-ть на кін. року – 25200.

Дт “витрати на аморт-цію” – 16800; Кт “аморт. устатк-ня” – 16800.

Задача 39. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації за перший рік експлуатації устаткування методом суми цифр років експлуатації та відобразити її в обліку.

Рішення:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

1; перв-лікв – 30т.; доля – 5/15; сума аморт. – 10т.; зал варт-ть на кін. року – 20т.

Дт “витрати на аморт.” – 10т.; Кт “аморт. устатк-ня” – 10т.

Задача 40. Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації виробничим методом за перший звітний період та відобразити її в облік>. Кількість продукції "А" до випуску за 5 років експлуатації - 6000 шт. В перший звітний період виготовлено 800 шт.

Рішення:

Ставка аморт. = (32т. – 2т.)/6т. = 5.

1 період: 800од.;

Сума аморт. = 5$*800 = 4т.$.

Дт “витрати на аморт.” – 4т.; Кт “аморт.” – 4т.

Задача 41. Корпорація придбала в кредит родовище калійної солі, запаси якого становлять 5 млн.тон, за 3 млн. дол.. В перший звітний період видобуто і реалізовано 400000 тон. Визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період, відобразити в обліку операції придбання та амортизації родовища.

Рішення:

Придбання : Дт “Природні ресурси” 3 млн, Кт “Рахунки до сплати” 3 млн.

3 млн / 5 млн т солі = 0,6 дол/тона (ставка амортизації).

річна сума амортизації = 0,6*400000 тон = 240000 дол.

Дт “Витрати на виснаження” 240000, Кт “Виснаження родовищ” 240000

Задача 42. Рахунок постачальника. Куплено товари за договірною ціною 8000 дол., ПДВ - 10% (визначити). Через 15 днів рахунок постачальника оплачено грошима з рахунку в комерційному банку.

Рішення:

Дт “Витрати на закупівлю” 8000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 800 (8000*0,1), Кт “Рахунки до сплати” 8800.

Задача 43. Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 20000дол., комерційна знижка 5 %, розрахункова знижка 2 % із суми після комерційної знижки. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Рішення:

Комерц знижка 5%(20000*0,05=1000$); нетто комерційне =19000$; розрах знижка 2%((20000-1000)*0,02=380$) ® Сума = 20000-1000-380 =18620$

Рахунок постачальника:

Дт “Витрати на покупку” 19000, Кт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Фінансовий дохід” 380.

Оплата: Дт “Рахунки до сплати” 18620, Кт “Грошові кошти” 18620

Задача 44. Дані рахунку постачальника: договірна ціна куплених товарів 7000 дол., ПДВ - 5% (визначити). Рахунок постачальника оплачено банківським чеком. Відобразити в обліку розрахунки по заборгованості постачальнику за системи періодичного та постійного обліку запасів.

Рішення:

Система постійного обліку: Дт “Складські запаси” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати”; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.

Система періодичного обліку: Дт “Витрати на покупку” 7000, Дт “Розрахунки з бюджетом (ПДВ)” 350, Кт “Рахунки до сплати” 7350; Дт “Рахунки до сплати” 7350, Кт “Рахунки в банку” 7350.

Задача 45. Борг підприємства постачальнику "Р" становить 15000 дол. 1.08.2000р. підприємство акцептувало переказний вексель на 15000 дол. на три місяці за умови 12% річних. Через три місяці (1.11.2000р.) сплачено вексель і належні відсотки.

Рішення:

Дт “Рахунки до сплати” 15000; Кт “Векселі видані” 15000.

%=(15000*12% / 100%)*3/12=450

Дт “Векселі видані” 15000; Дт “Фінансові витрати (% по векселях)” 450; Кт “Грошові кошти” 15450.

Задача 46. Нарахована зарплату персоналу фірми 25000 дол. Утримано: прибутковий податок 3700 дол., обов'язкове соціальне страхування 2300 дол. Виплачено зарплату працівникам фірми (визначити). Перераховано також заборгованість по утриманнях із зарплати.

Рішення:

Нарахована з/п: Дт “витрати на оплату праці” 250000, Кт “Розрахунки з персоналом” 25000

Утримано: Дт “Розрахунки з персоналом” 6000, Кт “Витрати на податки (відрахування)” 6000

Виплата з/п: Дт “З/п до сплати” 19000, Кт “Грошові кошти” 19000

Перераховано заборгованість по утриманню із з/п: Дт “Витрати на податки та відрахування” 6000, Кт “Соціальні відрахування до сплати” 2300, Кт “Прибутковий податок до сплати” 3700.

Задача 47. Сума нарахованої зарплати працівникам фірми за звітніий період становить 40000 дол. Фірма здійснила нарахування на соціальне страхування 15%, до фонду зайнятості 4%, на додаткове пенсійне забезпечення 2400 дол. Перераховано заборгованість по нарахуванню на зарплату у тому ж місяці.

Рішення:

Дт “Витрати на оплату праці” 40000, Кт “Розрахунки з персоналом” 40000 ; Дт “Витрати на відрахування” 10000, Кт “Соц страх” (40000*0,15) 6000, Кт “Фонд зайнятості”1600, Кт “Додаткове пенсійне забезпечення” 2400; Дт “Розрахунки з персоналом” 30000, Кт “Грошові кошти”30000.

Задача 48. Компанія "К" випустила 1.01.2000р. 1000 піт. довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до ціни дорівнює 100. Сплата процентів інвесторам 2 рази на рік: 1 липня та 1 січня наступного року. Відобразити в обліку операції випуску та сплати процентів за перший рік.

Рішення:

1,01,01 Дт “Грошові кошти” 100т., Кт “Облігації до сплати”100т.

% за півріччя = 100т.*12%*6/12=6000

1.07. Дт “Фінансові витрати (% по облігаціях)”6000, Кт “Грошові кошти” 6000

31.12. Регулююча бух проводка: Дт “Фін витрати (% по облігаціях)” 6000, Кт “% по облігаціях до сплати” 6000

1.01.02 Дт “% по облігаціях до сплати” 6000, Кт “Грошові кошти”6000

Задача 49. 1.01.2000р. компанія випустила (реалізувала) 1000 піт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, за 12% річних. Квота до ціни 95. 1.07.2000р. компанія виплатила інвесторам відсотки по облігаціях за пів року з погашенням (амортизацію) відповідної суми дисконту.

Рішення:

Дт “Грошові кошти” 95000, Дт “Дисконт по облігаціях” 5000, Кт “Довгострокові Облігації до сплати”100 000.

Дисконт по облігаціях – 5000

100т.*12%*6/12=6000 (за півріччя);

5000(дисконт)/ 8=625 (в один платіжний період)

Сплата %: Дт “Фін витрати” 6625 (6000+625), Кт “Дисконт по облігаціях” 625, Кт “Грошові кошти” 6000.

Задача 50. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.2000р. 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, процентна ставка 12 %. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07. та 1.01. 1.07.2000р. компанія виплатила відсотки по облігаціях з погашенням відповідної суми премії.

Рішення:

1.01.2000 Дт “Грошові кошти” 105000, Кт “Облігації до сплати” 100000, Кт “Премії по облігаціях” 5000

Премії по облігаціях +5000

100 000 * 12% / 100%* (6/12)= 6000

Амортизація премії=5000/8=625

1.07. перша сплата %: Дт “Фін витрати” 5375, Дт “Премія по облігаціях” 625, Кт “Грошові кошти” 6000.

31.12.Регулюючий запис: Дт “фін витрати” 5375, Дт “премії по облігаціях”625, Кт “% по облігаціях до сплати” 6000

1.01.                       Дт “% по облігаціях до сплати” 6000, Кт “Грошові кошти” 6000.

Задача 51. Компанія випустила (реалізувала) 1.01.2000р. 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100дол. кожна, на 4 роки за умови 12% річних. Квота до ціни 108. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку операцію випуску облігацій та остаточне погашення зобов'язані» по них через 4 роки (1.01.2004р.) .

Рішення:

1.01.2000 Дт “грошові кошти” 108000, Кт “облігації до сплати” 100000, Кт “Премії по облігаціях”8000.

% за =100000* 0,12*6/12=6000

1.01.04. Дт “Облігації до сплати” 100000, Дт “% по облігаціях”6000, Кт “Грошові кошти” 106000

Задача 52. Випущено (реалізовано) довгострокові облігації 1.01.2000р.: 1000шт., номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 92. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку випуск облігацій та остаточне погашення облігацій по них через 4 роки (1.01.2004 р.).

Рішення:

1,01,00Дт “Грошові кошти” 92000, Кт “Облігації до сплати” 100000, Дт “Дисконт по облігаціях”8000

% за = 100 000*0,18* (6/12)=6000

1.01.04. Дт “Облігації до сплати” 100000, Дт “% по облігаціях”6000, Кт “Грошові кошти” 106000,

Задача 53. Компанія випустила 1.01.2000р. довгострокові облігації: 1000 шт., номіналом 100дол кожна, на 4 роки. Квота до ціни 92. Виплата процентів 1.07. та 1.01. Відобразити в обліку сплату процентів інвесторам 1.07.2000р. з відповідною амортизацією дисконту та остаточне погашення зобов'язані, по облігаціях через 4 роки. (1.01.2,004 року).

Рішення:

01,01 Дт “Грошові кошти” 92000; Дт Дисконт 8000

Кт “Облігації до сплати” 100 000

1.07.00. Дт “Фін витрати” 7000, Кт “Дисконт по облігаціях”1000, Кт “Грошові кошти”6000.

Дисконт = 8000/8=1000

31.12.00. регулюючий запис: Дт “Фін витрати”7000, Кт “Дисконт по облігаціях”1000, Кт “% по облігаціях” 6000

1.01.04. Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000;Дт “Відсотки по облігаціях” 6000 Кт “Грошові кошти”106000.

Задача 54. Випущено (реалізовано) 1.01.2000р. довгострокові облігації: 1000шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціпи 108. Виплата процентів 1.07. та 1.01. наступного року. Відобразити в обліку операції сплати відсотків інвесторам 1.07.2000р. з відповідною амортизацією премії та остаточне погашення зобов'язань по облігаціях через 4 роки ( 1.01. 2004 року).

Рішення:

01,01, Дт “Грошові кошти” 108 000; Кт “Довгострокові облігації” 100 000; Дт “Премія” 8000

8000/8=1000 (премія в один платіжний період)

1.07.00. Дт “Фін витрати”5000, Дт “Премія по облігаціях”1000, Кт “Грош кошти”6000

31.12.00. регулюючий запис: Дт “Фін витрати”5000, Дт “Премія”1000, Кт “% по облігаціях”6000

1.01.04 викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Відсотки по облігаціях” 6000, Кт “Грошові кошти”106000

Задача 55. Компанія випустила 1.01.2000 року довгострокові облігації: 1000шт, номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 95. Виплата відсотків 1.07. та 2.01. наступного року. Відобразити в обліку операції випуску облігацій та сплати відсотків за перший рік (з відповідним погашенням дисконту).

Рішення:

1.01.00 Випуск: Дт “Грошові кошти”95000, Дт “Дисконт по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000

1.07.00. Дт “Фін витрати”6625, Кт “Дисконт по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

100000+48000-95000=53000

53000/8=6625(сплата грошей в один період) 5000/8=625(дисконт за один період)

31.12. регулююча проводка: Дт “фін витрати (% по облігаціях)”6625, Кт “Дисконт”625, Кт “% по облігаціях до сплати”6000

2.01.01. оплата %: Дт “% по облігаціях до сплати”6000, Кт “Грошові кошти”6000

Задача 56. Випущено 1.01.2000 року довгострокові облігації: 10000шт, номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07. та 2.01. наступного року. Відобразити в обліку випуск облігацій та сплату процентів за перший рік (з відповідною амортизацією премії).

Рішення:

1.01.00Випуск: Дт “Грошові кошти”105000, Кт “Премія по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000

100000+48000-105000=43000 43000/8=5375 5000/8=625

1.07.00. Дт “Фін витрати”5375, Дт “Премія по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

31.12. регулююча проводка: Дт “фін витрати (% по облігаціях)”5375, Дт “Премія”625, Кт “% по облігаціях до сплати”6000

2.01.01. оплата %: Дт “% по облігаціях до сплати”6000, Кт “Грошові кошти”6000

Задача 57. Після п'ятого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігація з квотою 103 до номіналу. Довідка: було випущено 1000 шт., облігації! номіналом 100 дол. кожна на 4 роки 12% річних, квота до ціпи 100, сплата процентів 1.07. та 1.01.

Рішення:

100000+48000-100000=48000

48000/8=6000

Випуск: Дт “Грошові кошти”100000, Кт “Облігації до сплати”100000

Сплата %: Дт “Фін витрати”6000, Кт “Грошові кошти”6000

Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Кт “Грошові кошти”103000, Дт “Збитки від викупу облігацій” 3000

Задача 58. Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Довідка: облігації випущено на 4 роки, 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, 12% річних, квота до ціни 95, сплата процентів 1.07. та 1.01. :

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”95000, Дт “Дисконт по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000

5000/8=625(оплата дисконту в один платіжний період)

100000*12%*6/12=6000 (% за півріччя)

Сплата %: Дт “Фін витрати”6625, Кт “Дисконт по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

Викуп після 6-го платіжного періоду:

8-6=2 2*625=1250 (недоамортизований дисконт)

Дт “Облігації до сплати”100000, Кт “Дисконт по облігаціях”1250, Кт “Грошові кошти”104000, Дт “Збитки від викупу”5250

Задача 59. Компанія викупила після шостого платіжного періоду всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Ці облігації були випущені у кількості 1000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних з оплатою процентів 1.07. та 2.02. Квота до ціни 108.

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”108000, Кт “Премія по облігаціях”8000, Кт “Облігації до сплати”100000

5000/8=625(оплата дисконту в один платіжний період)

Сплата %: Дт “Фін витрати”6625, Кт “Дисконт по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

8000/8 періодів=1000(премія за один період) 100000*12%*6/12=6000

Дт “Фін витрати”6000, Дт “Премія по облігаціях”1000, Кт “Грошові кошти”7000

2*1000=2000(недоамортизована премія)

Викп: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Премія по облігаціях”2000, Кт “Грошові кошти”104000, Дт “Збитки від викупу”2000

Задача 60. Після четвертого платіжного періоду компанія викупила на фондовій біржі всі свої довгострокові облігації за 85600 дол. Довідка : облігації біли випущені в кількості 1000 шт, номіналом 100дол. кожна, на 4 роки, 12% річних та квотою до ціни 105. Виплата відсотків 1.07. та 1.01.

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”105000, Кт “Премія по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000

Виплата %: 5000/8=625(премія за один період)

Дт “Фін витрати”6625, Кт “Премія по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

4*625=2500(недоамортизована премія)

Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Премія”2500, Кт “Грошові кошти”85000, Кт “Прибутки від викупу”17500

Задача 61. За бажанням володарів, корпорація після п'ятого платіжного періоду конвертує довгострокові облігації в прості акції вартістю 10 дол. кожна за умови обміну облігації 100 дол. на шість простих акцій. Раніше було випущено 1000 шт. облігацій номіналом 100 дол. кожна на 4 роки, квота 100 на 12% річних . Процент сплачується два рази в рік.

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”105000, Кт “Премія по облігаціях”5000, Кт “Облігації до сплати”100000

Виплата %: 5000/8=625(премія за один період)

Дт “Фін витрати”6625, Кт “Премія по облігаціях”625, Кт “Грошові кошти”6000

4*625=2500(недоамортизована премія)

Викуп: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Премія”2500, Кт “Грошові кошти”85000, Кт “Прибутки від викупу”17500

Задача 62. Корпорація після п'ятого платіжного періоду конвертувала 1000 піт. довгострокових облігацій в прості акції номіналом кожна 10 дол. Умова конвертації: одна облігація в 100 дол. обмінюється на шість простих акцій. Довідка: облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, квота 92, 12% річних та з оплатою відсотків по півріччях.

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”92000, Дт “Дисконт по облігаціях”8000, Кт “Облігації до сплати”100000

Виплата %: Дт “Фін витрати”7000, Кт “Дисконт”1000, Кт “Грошові кошти”6000

8000/8=1000

100000+48000-92000=56000 56000/8=7000

3 періоди*1000=3000(недоамортизований дисконт)

Конвертація: Дт “Облігації до сплати”100000, Кт “Дисконт недоамортизований”3000, Кт “Статутний капітал”60000, Кт “Додатковий капітал”37000

Задача 63. Після шостого платіжного періоду корпорація конвертувала в прості акції 1000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, які були випущені на 4 роки та реалізовані з квотою 108. Оплата відсотків здійснювалась 1.07. та 1.01. Умова конвертації: одна облігація обмінюється па 7 простих акцій номіналом 10 дол.

Рішення:

Випуск: Дт “Грошові кошти”108000, Кт “Премія по облігаціях”8000, Кт “Облігації до сплати”100000

Виплата %: Дт “Фін витрати”5000, Дт “Премія”1000, Кт “Грошові кошти”6000

100000+48000-108000=40000 40000/8=5000 2 періоди*1000=2000(недоамортизована премія)

Конвертація: Дт “Облігації до сплати”100000, Дт “Премія недоамортизований”2000, Кт “Статутний капітал”70000, Кт “Додатковий капітал”32000

Задача 64. Компанія випустила довгостроковий заставний вексель номінальною вартістю 120000 дол. на 5 років за умови 10% річних. Виплата заборгованості по векселю здійснюється кожні півроку. Піврічна сума виплат становить І8000 дол. Відобразити в обліку випуск векселя та перший платіж 30.06.2000 року.

Рішення:

Випуск векселів: Дт “Грошові кошти”120000, Кт “Довгострокові векселі видані”120000,

30.06. Виплата % та частини основної суми: Дт “Довгострокові векселі видані”12000, Дт “Фін витратия”6000, Кт “Грошові кошти”18000

120000/5років*6/12=12000дол

120000*0,10*6/12=6000дол (%)

Задача 65. Фірма придбала устаткування первісною вартістю 15000 дол. на правах фінансового лізингу, строком на 5 років та за умови 10% річних. Сума річних платежів складає 2500 дол. Відобразити в обліку фінансову Оренду устаткування (придбання) та сплату зобов'язань по ній за перший рік.

Рішення:

Придбане устаткування: Дт “Основні засоби (устаткування по лізингу)”15000, Кт “Заборгованість по фін лізингу”15000

Сплата заборгованості за 1 рік: 15000*0,10*5=750 за рік = 1500

Дт “Заборгованість по фін лізингу”1000, Дт “Фін витрати”1500, Кт “Грош кошти”2500

Задача 66. Корпорація випустила 50000 шт. простих акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна. Реалізація акцій відбулася за такими цінами: - 20000шт. акцій реалізовано за номінального вартістю; - 30000шт. акцій реалізовано по 15 доларів за акцію.

Рішення:

1)  реалізація за номінальною вартістю: Дт “Грошові кошти”200000, Кт “Статутний капітал (прості акції)” 200000

2)  Дт “Грошові кошти”450000, Кт “Статутний капітал (прості акції)”300000, Кт “Додатковий капітал (прості акції)”150000

Задача 67. Корпорація випустила 30000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Для перших 20000 шт. акцій дирекція оголосила вартість 10 дол. за кожну, але фактично вони були реалізовані по 12 дол. за акцію. Решту 10000 ті. акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною. 13 дол. кожна.

Рішення:

Дт “Грошові кошти” (12дол*20000) 240000, Кт “Статутний капітал (прості акції)” 200000, Кт “Додатковий капітал (прості акції)”40000; Дт “Грошові кошти”130000, Кт “Статутний капітал ”130000

Задача 68. Корпорація випустила 10000 шт. привілейованих акцій номіналом 20 дол. кожна. Реалізація акцій відбулася за такими цінами: - 6000 шт. акцій реалізовано за номінальною вартістю; - 4000 шт. акцій реалізовано по 25 дол. кожна.

Рішення:

Дт “Грошові кошти” (20дол*6000) 120000, Кт “Статутний капітал (привілейовані акції)” 120000;

Дт “Грошові кошти” (4000*25)100000, Кт “Статутний капітал (привілейовані акції)” (4000*20) 80000, Кт “Додатковий капітал (привілейовані акції)”20000

Задача 69. Корпорація випустила 25000 шт. простих акцій номінальною вартістю 20 дол. та реалізувала їх по 25 дол. Через рік здійснено додатковий випуск простих акцій - 10000 шт. номіналом 20 дол., при цьому 3000 акцій було сплачено грошима, а в оплату решти було одержано: устаткування на 55000 дол., будівлю на 60000 дол. та патент на винахід на 25000 дол.

Рішення:

01.01.00. Дт “Грошові кошти” (25000*25) 625000, Кт “Статутний капітал ” (25000*25) 500000, Кт “Додатковий капітал (прості акції)” 125000;

01.01.01.

Статутний капітал: 10000*20=200000

Дт “Грошові кошти” (3000*20)60000, Дт “Устаткування”55000, Дт “Будівля”60000, Дт “Патент на винахід”25000, Кт “Статутний капітал (прості акції)” 200000

Задача 70. Корпорація викупила 1.09.2000 року прості акції власної емісії: 7000 шт. за фактичною, ціною 15 дол. кожна. 13.10.2000 року корпорація реалізувала повторно раніше викуплені акції своїм управлінцям: 5000 шт. за ціною 15 дол. (ціна викупу). Номінальна ціна акцій першого випуску 10 дол. кожна.

Рішення:

1.09.00. Дт “Викуплені власні акції” (7000*15дол)105000, Кт “Грошові кошти” 105000

13.10.00. реалізація: Дт “Грошові кошти” (5000*10) 50000, Кт “Викуплені власні акції”(5000*15)75000, Дт “нерозподілений прибуток” 25000

Задача 71. 1.09.2000р. корпорація викупила 7000 шт. простих акцій власної емісії на фондовій біржі за ціною. 15 дол. кожна. Первісне акції випускались за ціною 10 дол. (номінальна вартість).20.10.2000р.: здійснено повторний випуск (реалізацію) раніше викуплених акцій: 40рО;шт. за ціною 20 дол.

Рішення:

1.09.00. викуп акцій: Дт “Викуплені власні акції” (7000*15дол)105000, Кт “Грошові кошти” 105000.

20.10.00. реалізація: Дт “Грошові кошти” (4000*20) 80000, Кт “Викуплені власні акції”(4000*15)60000, Кт “Додатковий оплачений капітал (внаслідок викупу акцій)” 20000

Задача 72. Корпорація викупила 1.09.2000р, на фондовій біржі 9000 шт. простих акцій власної емісії за ціною 15 дол. Первісно акції були випущені за номінальною вартістю 10 дол. кожна. 25.10.2000р. Корпорація реалізувала 5000 шт. акцій своїм службовцям за ціною 12 дол. кожна. Негативна різниця погашена за рахунок нерозподіленого прибутку.

Рішення:

1.09.00. Викуп: Дт “Викуплені власні акції” (9000*15дол)135000, Кт “Грошові кошти” 135000

25.10.00. реалізація: Дт “Грошові кошти” (5000*12) 60000, Кт “Викуплені власні акції”(5000*15)75000, Дт “нерозподілений прибуток” 15000

Задача 73. Корпорація викупила 1.09.2000р. власні прості акції- 5000 шт. за ціною 15 дол. кожна. Первісне номінальна вартість акції становила 10 дол., а реалізація здійснювалась за ціною 12 дол. кожна. 25.10.2000р. корпорація прийняла рішення остаточно вилучити з обігу всі 5000 шт. викуплених акцій та знищила їх.

Рішення:

1.09.00. Викуп: Дт “Викуплені власні акції” 75000, Кт “Грошові кошти” (5000*15)75000

вилучення з обігу та викуплення : Дт “Статутний капітал”50000, Дт “Додатковий капітал”10000, Дт “Нерозподілений прибуток”15000, Кт “Викуплені власні акції” 75000

Задача 74. Корпорація випустила (реалізувала) 1000 привілейованих конвертованих акцій за номінальною вартістю 100 дол. кожна. Через рік здійснена конвертація всіх привілейованих акцій в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 3 (три) простих номіналом 20 дол. кожна.

Рішення:

Дт “Грошові кошти”(1000*100)100000, Кт “Статутний капітал (привілейовані акції)” 100000

Конвертація: 1000*3*20=60000дол (статутний капітал®в простих акціях)

Дт “Статутний капітал (привілейовані акції)”100000, Кт “Статутний капітал (прості акції)”60000, Кт “Додатковий капітал (прості акції)” 40000

Задача 75. Корпорація випустила 1000 привілейованих акцій номіналом 100 дол. кожна. Реалізація їх здійснилась за ціною 130 дол. кожна. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 6 простих номіналом 10 дол. кожна. Через рік після випуску всі привілейовані акції конвертовані в прості.

Рішення:

Дт “Грошові кошти”130000, Кт “Статутний капітал (привілейовані акції)” 100000, Кт “Додатковий капітал (привілейовані акції)” 30000

Конвертація: 1000*6*10=60000дол (статутний капітал®в простих акціях)

Дт “Статутний капітал (привілейовані акції)”100000, Дт “Додатковий капітал (привілейовані акції)”30000, Кт “Статутний капітал (прості акції)”60000, Кт “Додатковий капітал (прості акції)” 70000

Задача 76. Організаційні витрати, що пов'язані зі створенням корпорації становлять 16000дол. 6000 дол. було сплачено грошима, для оплати решти 10000 дол. виділено 700 шт. простих акцій номінальною вартістю 10 дол. кожна.

Рішення:

Дт “Нематеріальні активи”16000, Кт “Грошові кошти”6000, Кт “Статутний капітал (прості акції)”7000, Кт “Додатковий капітал”3000

Задача 77. Рада директорів корпорації оголосила 5 березня дивіденди у розмірі 0,5 дол. на кожну з 90 тисяч штук простих акцій в обігу. Реєстрація акціонерів відбулася 20 березня, виплату дивідендів Здійснено 5 квітня.

Відбулося оголошення дивідендів 5.03.

Рішення:

Сума дивідендів=90000*0,5=45000дол

5.03. Дт “Нерозподілений прибуток”45000, Кт “Дивіденди до сплати”45000

Реєстрація володарів акцій 20.03. не записується

Виплата дивідендів(5.04.): Дт “Дивіденди до сплати”45000, Кт “Грошові кошти” 45000

Задача 78. Рада директорів корпорації оголосила 15.03. дивіденди з виплатою їх простими акціями у розмірі 10% кількості акцій в обігу. В обігу знаходиться 90 тис. простих акцій номіналом 10 дол. кожна. Ринкова ціна становить 15 дол. за акцію. Реєстрація акціонерів відбулася 27.03., виплату дивідендів акціями здійснено 15.04.

Рішення:

Оголошення виплати дивідендів: Дт “Нерозподілений прибуток”135000, Кт “Акції, що підлягають розподілу” (9000*10) 90000, Кт “Додатковий капітал оплачений” (9000*5) 45000.

15.04. Дт “Статутний капітал (прості акції до розподілу)” 90000, Кт “Статутний капітал (прості акції )” 90000.

Задача 79. Перераховано до бюджету податок на прибуток у сумі 6000 дол. (авансові платежі). В кінці звітного періоду визначено загальну суму податку до сплати - 7200 дол. З бюджетом компанія здійснила остаточні розрахунки.

Рішення:

Авансові платежі:

Дт “Розрахунки з бюджетом”6000, Кт “рахунки в банку”6000

Загальна сума в кінці року=7200дол.

Нарахування податку на прибуток: Дт “Витрати по податку на прибуток”7200, Кт “Розрахунки з бюджетом”7200

Заборгованість перед бюджетом: Дт “Розрахунки з бюджетом”1200, Кт “Грошові кошти (рахунки в банку)” 1200

Задача 80. В кінці року визначено чистий прибуток компанії у розмірі 245000 дол. та реінвестовано його, тобто приєднано до нерозподіленого прибутку. В наступному році використано частину нерозподіленого прибутку, а саме: нараховано та сплачено дивіденди - 35000 дол., направлено на збільшення резервного капіталу - 50000 дол., направлено на збільшення статутного капіталу - 65000 дол.

Рішення:

Дт “Фін результати”245000, Кт “Нерозподілений прибуток”245000

Розподіл прибутку: Дт “Нерозподілений прибуток”95000, Кт “Дивіденди до сплати”35000, Кт “Фін результати (резервний капітал)”50000, Кт “Статутний капітал”65000; Дт “Дивіденди до сплати”35000, Кт “Грошові кошти”35000.Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?