(5 голоса, среднее 4.60 из 5)

Економіка підприємства: 343 питань та відповідей

1. Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

2. Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називают: цехом

3. Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у першу чергу, на забезпечення ...умов конкуренції

4. Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі п-цької д-сті: класична та іноваційна

5. Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну

6. Бізнес-план може розроблятися з метою: р-ку управл. функцій

 

7. Боргові цінні папери: за якими емітент бере на себе зобов"язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в уп-ні справами емітента

8. Будівельна компанія є суб'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих в ній: до 200 осіб

9. В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на: вклади у сферу виробництва, соц сферу тощо

10. В результаті проведення реконструкції діючого п-ва за необхідністю можуть бути: впровадженні нові технології, модернізація та заміна фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування

11. В розрахунки     виробничої     потужності     підприємства     не враховусться: устаткування, що знаходиться на складі п-ва

12. В умовах ринку до економічної функції держави відноситься: ств-ня правових основ функц-ня ринкової ек-ки

13. В якій   частини   договору   вказуються   юридичні   адреси   сторін (партнерів): заключна частина

14. Ведучим(головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків, є: грошово- кредитний

15. Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу скоригованого на процентну ставку

16. Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як: сума чистого доходу з врахуванням виплат (дивідентів)

17. Величина грошового потоку по реальним інвестиціям визначається як: сума чистого доходу та аморт. відрахувань

18. Величина інтегрального ефекту залежить від:

19. Величина чистих капіталовкладень визначається як: величина валових кап вклад зменш на розмір аморт

20. Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об’єднань: асоціації

21. Визначіть умови, які приводять до порушення чинного антимонопольного законодавства при створенні асоціації: асоціація ств. як договірна особа, яка не є госп. т-вом або п-вом

22. Використання якого з теоретично можливих засобів держ. регул-ня оплати праці е неприйнятним для держав з ринковою економікою? установлення єдиної держ. тарифної с-ми оплати праці найманого працівника для п-в всіх форм власності

23. Винагороди працівникам за підсумки роботи за рік у складі коштів, які спрямовуються на споживання, належать до: фонду матер. стимулювання

24. Винаходом може бути технічне рішення яке має: оригінальність, певну технічну ознаку, та дає позит. ефект

25. Виплати матеріальної допомоги робітникам підприємства по тимчасовій непрацездатності належать до: фонду основної з-п

26. Виробнича потужність багатономенклатурннх виробництв: визн окремо для кожного виду виробів

27. Виробнича потужність підприємства - це: мах можливий річний випуск пр-ції у номенклатурі та асортименті за умов найбільш повного викор-ня вироби, устаткування

28. Виробнича потужність підприємства визначається за: усією номенклатурою профільної пр-ції

29. Виробнича потужність підприємства установлюється виходячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва.

30. Виробнича структура підприємства залежить від: рівня спеціалізації, від місця знаходження, вироби, профіль п-ва, обсяги виробництва пр-ції

31. Виробничі  підрозділи  підприємства,  що  займаються  підготовкою та випробуванням нових виробів називають: експериментальні цехи

32. Вироби, підрозділи п-ва, які виконують головні технологічні процеси і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції, називають: провідними

33. Відповідно до теорії Маслоу ієрархія задоволення потреб людей відбиває рух ...тільки від нижнього до верхнього рівня потреб

34. Відтворювальна структура інвестицій - це співвідношення довгострокових витрат на: просте і роширене відтворення основних фондів

35. Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами називають: іноземними інв-ціями

36. Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує його: надійність

37. Внутрішня норма дохідності — це: дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю

38. Вхідна виробнича потужність п-ва - це: проектна виробню., потужність

39. Галузь п-ті—це: специфічна окремаланка матер.в-ва пр-ції чи надання послуг

40. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення називається: стратегію п-ва

41. Генеральні та галузеві тарифні угоди укладаються між: власниками п-в, на яких зайнята більшість найманих робітників та повноваженими органами держ викон влади

42. Головна мета бізнес-плану - це: випуск запланованого обсягу пр-ції

43. Головна тенденція  зміни відтворю вальної структури інвестицій впродовж останніх років полягає: в значному збільшенні частки витрат на техн переобладнання та реконструкцію діючих п-в у більшості галузей виробн, сфери

44. Головне розбіжжя між п-вом та установою полягає в: тому, що установа відноситься до невиробн. сфери, не виробляють пр-цію, а надають послуги

45. Головною метою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є: збільшення обсягів діяльності п-ва та його частки на ринку

46. Державне регулювання економіки в умовах ринку -це: вплив д-ви на дію законів ринку

47. Державний соціальний захист реалізується через...впровадження допомоги сім’ям з низькими доходами

48. Дивізіональна організаційна стр-ра уп-ня - це структура, де кожний виробн. підрозділ корпорації має власну досить розгалужену с-му уп-ня

49. Директирування - інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: мотивації, лідерства, комунікації

50. Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається-дисконтною ставкою проекту

51. Диференціація та координація самої управлінської праці, форм-ня рівнів упр-ня п-ва здійснюється за допомогою: вертикального поділу праці

52. Для п-тв з дискретним процесом в-ва мах можливий фонд часу роботи устаткування визначається, як: календарний фонд часу за мінусом часу необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування

53. До аспектів, що х-ть відмінності між стратегічним та тактичним плануванням відносять: частковий аспект, відмінності за охопленням сфер впливу, сутнісно-з містові відмінності

54. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать: емісія акцій п-ва

55. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать: доходи від реалізації нематер активів

56. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: доходи від пайової участі у діяльності спільних п-в

57. До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать такі положення як: предмет договору і к-сть товарів

58. До малих пром. п-ств в У-ні відносяться господарюючи суб'єкти з чисельністю працюючих: до 200 осіб

59. До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: метод "Мак-Кінгі"

60. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих належать: гнучкі робочі графіки

61. До основних економічних функцій держави не відноситься: планування оперативної діяльності суб"єктів ек. Відносин

62. До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості не відносяться: хімізація п-ті

63. До основних принципів податкової системи в Україні належать: принцип збалансованості загальнодержавних і місцевих податків

64. До основних тенденцій орг-ного прогресу відносяться: прискорення темпів р-тку окремих і посилення взаємозв'язків усіх сусп форм ор-ції виробництва, активізація людського чинника через здійснення кадрової п-ки

65. До погодинної форми оплати праці належать: проста почасова, почасово-преміальна, за посадовими окладами

66. До показників, що характеризують рівень прогресивності технології відносять: стр-ра техн процесів за трудомісткістю; частка нових технологій за обсягом, середній вік застосовуваних техн процесів, коефіцієнт викор-ня сировини і матеріалів

67. До  показників,  що  характеризують  технічний  рівень  устаткування відносять: продуктивність(потужність), надійність, питома металомісткість, середній строк екплуатації, частка прогресивних видів обладнання в заг к-ті

68. До принципів державного регулювання належать: мін втручання держ органів в ек процеси; вплив відповідних владних стр-р на р-ток соц-ек процесів за допомогою встановлюваних д-вою ек регуляторів і нормативів

69. До складу адаптивних стр-р уп-ня неналежать: дивізіон орг-ні стр-ри уп-ня

70. До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання: мін з-п

71. Довговічність - це ...властивість виробу тривалий час зберігати свою працездатність

72. Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, які погашаються не раніше ніж ...через 5 років

73. Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств здійснюється на основі: с-ми тарифних угод

74. Договірні в-ни, які встановлюються між п-цями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату(успіху) за рахунок обміну наслідками своєї діяльності називають: партнерські зв’язки

75. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є: доходом від реалізації матер цінностей і майна

76. Економічна сторона матеріально-технічного забезпечення є...виникнення певних в-н між л-ми в процесі здійснення постачальницько-збутових ф-цій

77. Економічні методи управління діяльністю підприємства реалізують матер. інтереси участі л-ни у вироби, процесах, мотиви примусового х-ру і соц. поведінки л-ни

78. Ефективність виробництва є синонімом: продуктивності с-ми

79. Ефективність   виробничо-господарської   діяльності   характеризує: рівень прибутковості виробництва

80. З розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича стру ктура: спрощується

81. За економічним змістом показники, через які виражаються планові завдання, поділяються на: натуральні і вартісні

82. За змістом технічний рівень...вужчий за поняття якості

83. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутр і зовнішні

84. За роллю у процесі виробництва інновації підрозділяються на: науково-техн. та соц-культурні

85. За ступенем збільшення ефекту ефективність виробництва може бути: первісна та мультиплікаційна, синергічна

86. За формами власності інвестиції поділяються на: держ., приватні, іноземні, спільні

87. За яким критерієм інвестиції поділяються на реальні та фінансові за об'єктами вкладання коштів:  За об'єктами вкладання коштів

88. За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та стратегічні? за причиною виникнення

89. За яким критерієм основні підрозділи цехової вироби, стр-ри поділ, на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи? За х-ром д-ті

90. За якою організаційною структурою управління виконавці одночасно підпорядковані всім функціональним керівникам? функціональною

91. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва виступає: нововведення

92. Загальна та порівняльна ефективність витрат це: ознака за якою визначається мета ефективності (продуктивності)

93. Заключним розділом плану розвитку п-ва є: виробн. програма

94. Закон попиту передбачає, що...при зростанні ціни на продукцію відбувається скорочення попиту

95. Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється в ...збільшенні пропоцизії

96. Заробіток робітника, що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції, є заробіток при: прямій відрядній с-мі

97. Зв'язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління називають: лінійними зв'язками

98. Згідно теорії ієрархії потреб Маслоу, потреби людей виокремлюються у ...п"ять основних груп

99. Згідно чинного зак-ва У-ни не дозволяється займатися п-цькою д-тю таким категоріям громадян: президентові, депутатам, військовослужбовцям, органам СБУ, міліції, держ. Службовцям

100. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю конкретних заходів техн. р-тку

101. Зустрічна поставка є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: товарообміну

102. Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення вильються в інновацію називаються: нововведенням

103. Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об'єктів та їх взаємовідношення, називаеться: база даних

104. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є власне джерело формування інвест. Рерурсів

105. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: прямі і непрямі

106. Інвестиційна діяльність  підприємства  може  здійснюватись  за  рахунок таких джерел: власні; позичкові; залучені

107. Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення позикових інвестиційних ресурсів.

108. Інновації, що забезпечують виживання п-ва, як реакція на новов-ня, що здійснюють конкуренти назив: реактивними інноваціями

109. Інновації, що носять упреждаюший характер із метою одержання конкурентних переваг у перспективі, називаються: стратегічними інноваціями

110. Інноваційна діяльність - це ...впровадження будь-чого нового щодо організації або її безпосереднього оточення

111. Інноваційний лаг - це: проміжок часу між виникненням новини і втіленням її у нововведення

112. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються: технічними новов-нями

113. Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації виробництва, називаються: організаційні новов-ня

114. Інформаційний продукт-це результат інформаційної діяльності, який ... відображає стан об’єктів та їх взаємовідношення…

115. Класична модель п-цтва орієнтована на: мах ефективне викор-ня наявних ресурсів п-ва

116. Ключовими об'єктами організаційного прогресу є: удосконалення ор-ції в-ва,поліпшення ор-ції праці, раціоналізація елементів госп. мех-му

117. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує: рівень прогресивності технології

118. Коефіцієнт готовності обладнання це: комплексний показник якості знарядь праці

119. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ відображає співвідношення: обсягу випуску продукції до норми її випуску

120. Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ характеризує рівень використання устаткування: як по продуктивності, так і за часом

121. Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення: середньорічної в-ті машин та устаткування до к-ті робітників у найбільшій зміні

122. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення... величин поточної і проектної потужності

123. Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення поточних активів високої ліквідності до короткострокових зобов"язань

124. Коефіцієнт фінансового лівереджу це: відношення заборгованості до власного к-лу

125. Коефіцієнт, що визн. к-ть застосованих пристроїв, оснастки та інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається: коефіцієнтом технологічної оснащеності в-ва

126. Колективний договір укладається: на всіх п-вах, де викор-ся наймана праця

127. Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: фінансових в-н

128. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається: процедурою реструктуризації п-ва

129. Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: виплату певних відсотків від свого доходу як матер (грошову) винагороду

130. Комплексні показники якості продукції: відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно

131. Контроль - це процес: вимірювання досягнутих за певний проміжок часу рез-тів д-ті, зіставлення фактично досягнутих рез-тів із запланованими, коригування оцінюваних показників

132. Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається: активним

133. Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним

134. Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:К Маркса

135. Корисність будь-яких товарів відбиває їх: споживна вартість

136. Основна частина договору складається із специфічних умов, які х-ні для конкретних угод і охоплюють: к-ть товарів; якість товару; ціна товару; засадні умови поставки; форма оплати; термін поставки; маркування; упаковка, тара, порядок здаьамгія-приймання товару; відповідальність сторін; додаткові застереження

137. Лінійно-функціональна структура є найбільш ефективною організаційною структурою управління на: п-ві, цеху

138. Ліцензування є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: торгівлі

139. Маржинальний прибуток - це: обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат

140. Маржинальний прибуток слугує критерієм оцінки змоги підприємства покривати ...змінні витрати

141. Матеріально-технічне забезпечення - це...постачання необхідних матер ресурсів

142. Метод вибору генерал, стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на в-во від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається: метод кривих освоєння

143. Метод здійснення підприємницької діяльності , за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім'я та товарний знак в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзингом

144. Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органоліптичним методом

145. Метод прогнозу, що грунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: метод експерементальних оцінок

146. Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів і витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це: нормативний метод

147. Методи управління - це: способи впливу на окремих робітників та вироби. колективи вцілому, необхідних для досягнення цілей п-ва

148. Метою проведення модернізації є: удосконалення діючого вироби, устаткування та проведення повного або часткового переобладнання виробництва

149. Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: мех-м оплати праці та мех-м соц захисту

150. Міжфункціональні зв'язки мають місце: між підрозділами одного й того ж рівня уп-ня

151. Мінімальна заробітна плата - це: встановлення д-вою розмір з-п менше якого не І може здійсн оплата за фактично виконану роботу (повний місяць)

152. На вибір орг-ної стр-ри уп-ня безпосередньо впливають: стратегія п-ва

153. Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжн. бізнесу та елементи  міжнародного співробітництва як: комплекси територіально-виробн.  і багатосторонніх зв"язків

154. На   обсяг  інвестицій   впливає: рентабельність  (прибутковість) проекту, можливі ризики

155. На п-вах, де здійсн. багатостадійні процеси в-ва, характерною ознакою яких є: послідовність    процесів     переробки     сировини,    використовується     комбінаторська виробнича структура.

156. На якому    етапі    процесу    економічного    управління   технічним    розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку? програмування (плануванння)робіт

157. Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по...простим і привілейованим

158. Найкращих   результатів   підприємство   можна  досягти   за рахунок: мінімізації витрат на в-во

159. Наступним заходом після занесення підприємства до реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є: поглиблений аналіз техніко-ек та фінан стану п-ва

160. Наукова політика - це: п-ка спрямована на досл-ня, розробку, і впровадження інновацій різного х-ру

161. Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: держ комітет У-ни із стандартизації, метрології і сертифікації

162. Нематеріальні активи – це…права на викор-ння об’єктів пром. та інтел. власності, а також інші майнові права

163. Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних п-тв, є: локальні новов-ня

164. Об'єктами організаційного прогресу є: удоскон. орг.вир-ва, рац. елем. госп.

165. Об'єктивний метод означає: оцінку рівня якості пр-ції за допомогою стендових випробовувань

166. Об'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарсті є: суспільний поділ праці

167. Об'єктивно обумовлені заг. напрями або сфери д-сті, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: ф-ції упр-ня

168. Об'єктом винаходу може бутн: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмі культура клітин рослин і тварин) і спосіб

169. Об'єктом корисної моделі може бути: конструктивне викор-ня пристрою

170. Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті: до оцінки їхньої реальної в-ті, яка забезпечує отримання очікуваної норми інвестування прибутку

171. Обсяг реалізованої продукції - це: обсяг товарної пр-ції, виготовленої та відвантаженої за даний період

172. Оплата праці - це: будь-який заробіток, що за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги

173. Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують ...беззбиткове виробництво пр-ції

174. Організаційна структура управління - це: форма с-ми уп-ня, яка визн. склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів

175. Основна (тарифна) частина заробітної плати працівника не залежить від: рез-тів госп діяльності п-ва, на якому він працює

176. Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це: кризовий стан п-ва

177. Основна заробітна плата — це: будь-який заробіток, що залежить від рез-тів працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами

178. Основна частина договору складається із спсцифіч. умов, котрі є характерними для конкретної угоди і охоплюють: предмет договору й

179. Основними елементами держ. с-ми підтримки п-цької д-сті є: форм-ня дійової ринкової інфрастр-ри та прискорення р-тку малого бізнесу

180. Основними перевагами лінійної орган-ої стр-рн управління-ня є: чіткість взаємов-н, однозначність команд, оперативність, підготовки та реалізації управлінських рішень, надійний контроль

181. Основною умовою одержання  підприємством  певної суми прибутку є: перевищення доходів над витратами

182. Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю) про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має назву: оферта

183. Пайові цінні папери це: за якими емітент не несе зобов"язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам право на участь в уп-ні справами емітента

184. Патент – це: документ, виданий держ- органом, який дає суб"єкту п-цької діяльності виключне право викор. зазначене в патенті техн. рішення

185. П-ва з комплексною вироби, стр-рою мають: усю сукупність основних та допоміжних цехів

186. П-во набуває прав юридичної особи з дня: державної реєстрації

187. Передача власником права використання нематеріальних   ресурсів іншій зацікавленій особі здійснюється у формі ...ліцензії

188. Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки: прогнозування зовн середовища і внутр умов д-ті

189. Період окупності інвестицій характеризує: період часу (к-ть років чи місяців), впродовж якого повертається авансовий к-л у вигляді приведеного до теперішньої в-ті грошового потоку

190. Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається: до певної ек. межі, перевищення якоїунеможливлює подальше підвищення ефективності в-ва

191. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючі виробничих площ можливо за рахунок проведення: капітального ремонту устаткування

192. Підприємницька діяльність у сфері посередництва має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів

193. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в формі: агентування

194. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується: доволі важким освоєнням ринків

195. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але яки має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до: об’єктів що потенційно піддаються реорганізації

196. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній цілі ...зберігаються й розвиваються

197. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення: капітального ремонту, заміни спрацьованого устаткування новим такого самого техн рівня, техн. доозброєння п-ва

198. Планування – це… процес визначення мети, передбачення майбутнього роз витку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату.

199. Планування - це: процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період

200. Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування називається: перспективним

201. Податкова система України є триступеневою і складається: з прямих і непрямих податків, обов’язкових платежів, зборів

202. Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це: довгострокові кредити банку, емісія облігацій п-ва, податковий інвест. Кредит, інвест. лізинг, інвест. селенг

203. Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури капітальних вкладень є: поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструменти та інвентар за відносного зменшення питомої ваги в-ті будівельно-монтажних робіт

204. Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це: виразність та оригінальність форми

205. Показники якості виготовлення продукції характеризують: техн рівень пр-ції

206. Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в економічній теорії називають: комплексними

207. Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються: заг показником якості

208. Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів) є: показник ефект-ті застосовуваних ресурсів

209. Поняття обліковий відсоток відноситься до: ставки дисконту

210. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені є: дилери

211. Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних цілях мають: усі суб’єкти п-цької діяльності, які зареєстрували місце походження товару

212. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом

213. Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом

214. Право розпоряджатися виробленою пр-цією належить: засновникам п-ва

215. Правове регул-ня в-н, котрі виникають у процесі реал-ції ек. інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права — договірне право

216. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації і втримання суб'єктом підприємництва: свідоцтва

217. Практика суч. госп-ня свідчить про наявність ек. проблем ств-ня і функц-ня і міжн. спільних п-тв, а саме: інерційність ек. мислення та брак досвіду високопрофесійного менеджменту

218. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність організаційно-структурних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме: відсутність і недосконалість необхідних законодавчих актів

219. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність соціальне-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підпрнємств, а саме: різноманітних перепон пов"язані з реєстрацією п-в, чиновницьке свавілля, корупція, криміналіст тощо

220. Предметна стр-ра в-ва поширена на п-вах: великосерійного й масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами пр-ції

221. При відрядній формі оплата праці проводиться за: нормами і розцінками, І встановленими за розрядом виконуваних робіт

222. При  проведенні  процесу санації першочергово  необхідно  сформувати: цілі та стратегії санації

223. Прибуток - це: частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробн і комерц д-ть

224. Прибуток від реалізації продукції- це: різниця між обсягом реалізованої пр-ції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та повною собів-тю

225. Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу "А" і групу "Б": призначення вироблюваної пр-ції

226. Пріоритетними напрямками НТП є: застосування прогресивних базових технологій, також нових синтетичних, композиційних, керамічних і ін. Матеріалів із заданими властивостями

227. Проведення реструктуризації підприємства можливо шляхом: перепрофілювання п-ва

228. Прогноз   на   основі   індикаторів  -   це: прогнозування   за  однією   або   кількома передумовами

229. Програмне забезпечення - це...сукупність програм, які викор-ся у роботі з комп'ютером

230. Продуктивність праці - це: продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю роб. часу ств. певні споживні в-ті

231. Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: в-ва

232. Пропозиція, щодо використання уже якось обгрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається: нововведенням

233. Процес   виробництва   на    підприємстві   здійснюється    при    взаємодії   таких чинників: предметів праці та персоналу, засобів праці

234. Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв'язку з реалізацією місія підприємства називають: мотивація

235. Процес фінансового оздоровлення починається з ...виявлення та аналізу причин фінан кризи

236. Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: місія

237. Раціоналізаторська пропозиція - це ...техн рішення, яке є новим і корисним для п-ва або установи, до якої воно подане

238. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву: початкові інв-ції

239. Резонансний ефект має місце, коли ...якесь нововведення в певній галузі активізує і стимулює розвиток ін. явищ у вирорб. Сфері

240. Результатом горизонтального поділу праці є: форм-ня підрозділів виробництва, які виконують певні частини заг трансформаційного процесу

241. Результатом інноваційних процесів є: новини

242. Резюме бізнес-плану це: короткий опис змісту бізнес-плану

243. Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається як...відношення заг прибутку п-ва до середньої величини активів балансу п-ва

244. Рентабельність власного капіталу - це: відношення чистого прибутку до власного к-лу

245. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:   відношення прибутку, що вкладається в ціну, до ціни виробу

246. Рентабельність під-ва – це: відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у % до витрат коштів або к-лу

247. Рентабельність продукції визначається як: співвідношення балансового прибутку І та обсягу реалізації пр-ції

248. Рентабельність сукупних активів характеризує: ефект-ть викор-ня всього наявного майна п-ва

249. Рентабельність це: відносний показник діяльності п-ва

250. Реструктуризації підприємства має бути спрямована насамперед на: підвищення конкурентоспроможності пр-ції

251. Реструктуризація включає в себе наступні складові: пошук можливості отримання ін джерел доходів

252. Реструктуризація підприємства пов'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентноспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається: управлінською реструктуризацією

253. Ринки   досконалої   та   монополістичної   конкуренції   мають   спільну   рису: випускають однорідні вироби

254. Ринок- це ...мех-м взаємодії покупців і продавців, взаємо-ни попиту і пропозиції

255. Ринок товарів і послуг знаходиться у рівновазі, якщо: попит = пропозиції

256. Рівень використання устаткування по продуктивності визначає:

257. Рівень якості , за якого заг величина  сусп  витрат на в-во і використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною, називається: оптимальним рівнем якості пр-ції

258. Робототехнічні   і   роторно-конвейєрні   комплекси   є   одним   із      пріоритетних напрямків НТП, а саме: механізації та автоматизації в-ва

259. Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства ...з найменшими витратами часу та сусп праці

260. Розвиток науки визначається: потребами техн. прогресу

261. Розвиток  техніко-технологічної        бази         підприємства         здійснюється шляхом: модернізації, техн. переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва

262. Розрахунок    відношення    одержаного    прибутку   до    обсягу    застосовуваних виробничих фондів є: показником заг рентабельності п-ва

263. Сегментація ринку - це: розподіл ринку на окремі частини (сегменти) - група п-в, товарів, споживачів, яким притаманні певні спільні ознаки

264. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це: відношення добутку дебіторської забаргованості та к-ті календарних днів у розрахунковому періодів до обсягів продажів за розрахунковий період

265. Сертифікат продукції- це документ, який ...засвідчує рівень якості пр-ції

266. Система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи,

267. називається: програмою санації

268. Система санаційних заходів розробляється на основі: стратегії санації

269. Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається: місією п-ва

270. Систему  взаємовідносин,  котра  встановлюється  між  підприємцем  і  фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця    його    вимогу    до    того    чи    іншого    партнера    щодо    оплати    боргу називають: факторинг

271. Скорочення тривалості робочого тижня - це: соц. ефект

272. Cоціально-психологїчні методи управління діяльністю підприємства І реалізують: мотиви соц. поведінки л-ни (змістовність праці,можливість до прояву ініціативи, соц. визнання праці)

273. Специфічна     діяльність      з      формування      структури      певного      суб'єкта господарювання,   координації  внутрішніх   підрозділів,   розподілення   повноважень   і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями є однією із функцій управління, а саме: організація

274. Спільна п-цька д-ть - це: ліцензування, уп-ня, за контрактом

275. Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької діяльності з відносно високим рівнем інтернаціоналізації.

276. Статутна доля вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна товариства: АТ

277. Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечу є: довготермінову конкурентоспроможність п-ва

278. Суб'єкти якого добровільного об'єднання підприємств і організацій втрачають свою юридичну і господарську самостійність? холдингу

279. Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція називають: виробн.дільниця

280. Суть організаційного процесу полягає в удосконаленні існуючих і застосування нових методів і форм орг-ції в-ва та праці, елементів госп мех-му в усіх ланках уп-ня ек-кою

281. Тарифна система оплати праці робітників включає: тарифні ставки, сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник, регіональні та галузеві коефіцієнти

282. Тарифна система оплати праці розробляється і використовується для: розподілу робіт працівників залежно від складності та кваліфікації за певною с-мою

283. Техн. новини обумовлюють перш за все відповідні: організац. новов-ня

284. Технічна сторона матеріально-технічного забезпечення пов'язана з...переміщенням матер ресурсів та їх підготовкою для процесу в-ва

285. Технічний розвиток підприємства - це процес форм-ня та удосконалення техніко-технологічної бази п-ва, зорієнтований на кінцеві рез-ти

286. Технологічна виробнича структура переважно використовується на підприємствах: одиничного в-ва

287. Товарна продукція - це: готова до реалізації виготовлена пр-ція, яка зберігається на складі п-ва

288. Товарний знак фірми повинен бути: оригінальним, індивідуальним, упізнавальним та привабливим для споживачів і мати індивідуальний і правовий захист

289. У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на: держ., приватні

290. Управління - це: процес планування,орг-ції, мотивації, контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей орг-ції

291. Управління розподілом прибутку акціонерного товариства здійснюється на основі розробленої ...схеми розподілу за шляхом їх викор-ня

292. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства: усім майном (солідарно)

293. Учасники якого товариства не мають права від свого імені і в своїх інтересах здійснювати дії, однакові з цілями діяльності товариства, а також приймати участь у товариствах (крім акціонерних) з аналогічною метою діяльності: ТзОВ

 

294. Факторинг є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: фінан. в-н

295. Фінансовими називаються інвестиції ...які викор-ся для придбання акцій, облігацій та ін ЦП

296. Фінансові інвестиції - це...вкладення коштів у різноманітні фінан. інструменти (активи), з-поміж яких найбільшу питому вагу займають вкладення коштів у ЦП

297. Фінансові інвестиції здійснюються за рахунок: купівлі ЦП будь-якого емітента

298. Фінансування інвестиційного проекту придбання цінних паперів держави здійснюється наступним методом фінансування: повне самофінансування

299. Форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції") обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безгрошовій основі називається: бартерні операції

300. Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчанзоотримувачу право: виробляти і продавати певні види пр-ції під власним товарним знаком

301. Функціональна організаційна стр-ра уп-ня - це структура управління,  яка забезпечу є компетентне керівництво стосовно кожної управлінської ф-ції

302. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком і І забезпечується правовою охороною за умов його ...новизни

303. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком, якщо І воно є: новим і придатним до пром. виготовлення

304. Цілі    та    пріоритети    технічного    розвитку    підприємства    визначаються    у відповідності ...до заг. стратегії п-ва

305. Частка технічного та економічно застарілого устаткування у загальному парку дозволяє визначити: техн. рівень устаткування

306. Чи відрізняється величина грошового потоку по фінансовим інструментам інвестування від величини грошового потоку при реальних інвестиціях? Так, в грощовому потоці по фін. інструм. відсутн. показник аморт. відрахувань

307. Чи відрізняються поняття "капітальні вкладення" та “інвестиції”? КВ-періодично здійснювані довгострокові витрати к-лу на відтворення основних фондів, об"єктів соц і інфрастр-ри п-ва; Ін-ції-довгострокові вкладення к-лу і п-цьку діяльність для одержання прибутку

308. Чинником об'єднання товарів в асортимент не є: зв"язок товарів за задумом

309. Чистий приведений дохід визначається як: різниця між теперішньою в-тю грошового потоку і сумою інвест. Коштів за проектом, що реалізується

310. Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: отр-ня лише права використ. назву ін. фірми та її товарний знак

311. Широкомасштабною формою міжнародного бізнесу з відносно високим рівнем інтернаціоналізації є: спільне п-цтво

312. Широтою товарного асортименту називається: заг чисельність  груп товарів асортиментів

313. Що означає символ R, який проставлений у верхньому або нижньому правому куті товарного знаку? даний товарний знак зареєстрований і має правовий захист

314. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) повинна бути зазначена у: преамбулі

315. Як повинна відноситися держава до монополії в умовах ринкової економіки? Боротися з монополізмом за допомогою антимонопольного законодавства

316. Яка група показників якості продукції відображає ступінь використання винаходів при проектуванні виробів? патентно правові показники

317. Яка з систем використовує за планово-облікову одиницю деталь певного найменування? подетальна система оперативного план-ня

318. Яка класифікаційна ознака має найбільш суттєве значення для інвестора при виборі акції, як об'єкта фінансового інвестування? Х-р зобов'язань емітента

319. Яка класифікаційна ознака розподілу облігацій має істотне значення для інвестора з позиції рівня їх ризиків? особливості реєстрації та обігу

320. Який вид реструктуризація підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства?  Організаційно-правова

321. Який з напрямків д-ті п-ва є найважливішим джерелом інформації для виробників щодо надійності та довговічності виготовлених технічних засобів? Виробнича діяльність та післяпродажний сервіс

322. Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу розподілу підприємств за розмірами? Чисельність працюючих

323. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до непрямої регламентації? Створення ринкової інфрастр-ри

324. Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до прямої регламентації? Встановлення податкових пільг

325. Який із напрямків д-ті є визначальним для оцінки і регул-ня всіх елементів в с-мі госп-ня на п-ві? Післяпродажний сервіс

326. Які з господарських товариств діють лише на підставі установчого договору: ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне т-во

327. Які з господарських товариств діють на підставі установчого договору і статуту: АТ, ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне т-во

328. Які з наведених заходів є основними складовими комерційної орг системи збуту прод підпр

329. Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають виробн. д-ть п-ва: аналіз внутр. і зовн. середовища

330. Які із нижченаведених показників х-ть ступінь технічної оснащеності праці персоналу? фондоозброєність та енергоозброєність праці

331. Які об'єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту? винахід

332. Які суб'єкти п-цтва, що госп-ть на споживчому ринку, не є юриднч. особами: Холдингові компанії

333. Які фактори впливають на формування стратегічних цілей діяльності підприсмства? зміни зовн середовища функціонування п-ва через держ регул-ня

334. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві? виготовляють пр-цію, що викор. для забезпечення власних потреб усередині самого п-ва

335. Які функції виконують побічні цехи на підприємстві? Займаються утилізацією, переробкою та виготовленням пр-ції з відходів основного в-ва

336. Які цехи ви готов люють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства? Основні цехи

337. Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована на сторону замовнику? допоміжні

338. Які ЦП, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими інструментами інвестування діяльності підприємства? опціони

339. Якій функції управління відповідає дане визначення: об"єктивно зумовлені заг. напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне кооперування спільної праці

340. Якість продуктів харчування характеризується показниками: калорійність і термін зберігання придатним для споживання

341. Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше одиниці, то: запланована вироби, програма п-ва нижча за його потенційні можливості

342. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: чистим франчайзингом

343. Які і нижченаведеннх нематеріальних ресурсів не є об'єктами промислової власності? Об"єктами є винаходи, пром зразки, корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговуванняПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?