(0 голоса, среднее 0 из 5)

Питання та відповіді: інвестиційні ресурси

121. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутрішні (вітчизняні) й зовнішні (іноземні). Внутрішні поділяються на фінансові та реальні, а зовнішні – на прямі й портфельні.

122. У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на: власні та запозичені.

123. За формами власності інвестиції поділяються на:  приватні та державні.

124. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: (фінансові та реальні.)

125. Фінансовими називаються інвестиції, які означають використання  наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або  держава.

126. Чи відрізняються поняття “капітальні вкладення” та “інвестиції”?  Капітальними вкладеннями називають реальні (виробничі) інвестиції.

127. Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватись за рахунок таких джерел: (бюджетних інвестиційних асигнувань, позичкових фінансових коштів, залучених фінансових коштів).

128. Величина чистих капіталовкладень визначається як: із загального обсягу капітальних вкладень треба виключити розмір амортизаційних відрахувань, котрі використовуються, як відомо, на просте відтворення основних фондів та іншого майна підприємства.

129. За яким критерієм інвестиції поділяються на реальні та фінансові? На реальні та фінансові поділяються внутрішні інвестиції. Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном).

130. Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це:

131. Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є __________ джерело формування інвестиційних ресурсів

132. До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать:

133. Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами називають: іноземними інвестиціями.

134. Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення _________ інвестиційних ресурсів.

135. На обсяг інвестицій впливає:

136. Фінансування інвестиційного проекту придбання цінних паперів держави здійснюється наступним методом фінансування:

137. Фінансові інвестиції здійснюються за рахунок: капіталу.

138. Період окупності інвестицій характеризує:

139. Внутрішня норма дохідності – це: дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається

140. Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається: внутрішньою нормою дохідності.

141. Величина грошового потоку  по реальним інвестиціям визначається як: сума чистого доходу підприємства та безготівкових витрат (зокрема амортиз. відрахувань).

142. Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву:

143. Чистий приведений дохід визначається як: різниця між теперішньою вартістю грошового потоку і сумою інвестиційних коштів за проектом, що реалізується, тобто відображає абсолютну економічну ефекту від реалізації інвестицій.

144. Відтворювальна структура інвестицій – це співвідношення довгострокових витрат на: просте й розширене (техн. переозброєння і реконструкція, нове будівництво) відтворення основних фондів.

145. Головна тенденція  зміни відтворювальної структури інвестицій впродовж останніх років полягає : в значному збільшення частки витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств у більшості галузей виробничої сфери.

146. Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури капітальних вкладень є: поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструмент та інвентар за відносного зменшення питомої ваги вартості будівельно-монтажних робіт.

147. Фінансові інвестиції – це вкладення (використання) капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

148. Які цінні папери, що обертаються на фондовому ринку,  не є  фінансовими інструментами інвестування діяльності підприємства? (Опціони.)

149. Пайові цінні папери це: цінні папери, за якими емітент не несе зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім власникам право на участь в управління справами емітента та одержання частини майна за ліквідації емітента.

150. Боргові цінні папери це: цінні папери, за якими емітент бере на себе зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в управлінні справами емітента.

151. Яка класифікаційна ознака  має найбільш суттєве значення для інвестора при виборі акції, як об’єкта фінансового інвестування? (Особливості реєстрації та обігу.)

152. Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по... (Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейованими і простими.)

153. Яка класифікаційна ознака розподілу облігацій має істотне значення для інвестора з позиції рівня їх ризиків? (Облігації випускаються двох видів: 1) облігації внутрішньої державної та місцевої позик; 2) облігації підприємств. Вони можуть бути іменними та на пред’явника, відсотковими та безвідсотковими (цільовими), такими, що вільно обертаються або з обмеженими обігом.)

154. В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення має розподіл облігацій на: (Облігації випускаються двох видів: 1) облігації внутрішньої державної та місцевої позик; 2) облігації підприємств. Вони можуть бути іменними та на пред’явника, відсотковими та безвідсотковими (цільовими), такими, що вільно обертаються або з обмеженими обігом.)

155. Чи відрізняється величина грошового потоку по фінансовим інструментам інвестування від величини грошового потоку при реальних інвестиціях?

156. Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті:

157.  Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як: (Пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов’язання повернути кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у статутному фонді, надають їхнім власникам право на участь в управління справами емітента та одержання частини майна за ліквідації емітента.)

158. Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як: (Боргові цінні папери, за якими емітент бере на себе зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але які не дають їхнім власникам права на участь в управлінні справами емітента.)

159. Сума періодично виплачуваних відсотків та вартість їх реалізації по закінченню термінаПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?