(3 голоса, среднее 5.00 из 5)

Інвестиційний аналіз - тести та відповіді

1. Визначте правильну відповідь.
Інвестиційні рішення це:
а. Рішення пов'язані з придбанням активів.
б. Рішення пов'язані з залученням коштів для фінансування інвестицій
в. Рішення пов'язані з реалізацією окремого інвестиційного проекту.

2. Визначте правильну відповідь.
Бюджетування капіталу це:
а. Складання бюджету капіталу.
б. Складання бюджету інвестиційного проекту.
в. Вкладання капіталу у активи вартість яких перевищує їх ціну.

3. Визначте правильну відповідь.
Ціллю фірми з точки зору бюджетування капіталу є:
а. Максимізація прибутку і мінімізація витрат.
б. Створення максимально можливої величини багатства для акціонерів.
в. Захоплення і утримання максимально можливої долі ринку.

4. Визначте правильну відповідь.
Інвестиційна програма це:
а. Програма реалізації інвестиційного проекту.
б. Програма планування сукупних та індивідуальних грошових потоків як по окремим проектам так і по напрямам діяльності фірми.
в. Система взаємопов'язаних інвестиційних проектів, що мають спільні цілі, єдині джерела фінансування і органи управління.

5. Визначте правильну відповідь.
Інвестиційний проект це:
а. Визначений перелік документів та рекомендацій необхідних для реалізації інвестиційної пропозиції.
б. Сукупність заходів, що передбачають певні вкладання капіталу з метою отримання прибутку або соціального ефекту у майбутньому.
в. Сукупність різних видів діяльності спрямованих на реалізацію інвестиційної стратегії.

6. Визначте правильну відповідь.
Багатство створюється тоді, коли:
а. Коли зростає дохід підприємства і зменшуються витрати.
б. Гроші використовуються не у якості грошей а у якості капіталу.
в. Ринкова вартість продукції перевищує ринкову вартість витрат.
г. Отриманий прибуток не розподіляється між акціонерами а реінвестується.
д. Коли зростає органічна структура капіталу.

7. Визначте правильну відповідь.
Амортизаційні відрахування
а. Відносять до залучених джерел фінансування.
б. Відносять до запозичених джерел фінансування.
в. Відносять до власних джерел фінансування.
г. Не є джерелом фінансування інвестицій.

8. Визначте правильну відповідь.
До причин які зумовлюють зміну вартості грошей у часі відносять такі фактори як: (має бути комбінація відповідей (б) та (в))
а. Ставка рефінансування та облікова ставка центрального банку.
б. Інфляція та перевага особистих витрат.
в. Інвестиційні можливості та ризик.
г. Амортизаційна політика підприємства, що обумовлює перенесення поточної вартості основних фондів рівними частинами на вартість продукції, що випускається.
д. Комбінація а) та в).
є. Комбінація а) та б).

9. Яке (які ) з тверджень є хибним (и)?
а. Чиста теперішня вартість завжди більша за теперішню вартість.
б. Інвестиційні витрати здійснені не на початку реалізації інвестиційного проекту повинні дисконтуватися.
в. Теперішня вартість завжди більша за чисту теперішню вартість.
г. Комбінація а) та б).
д. Жодного.
є. усі

10. Дайте правильне закінчення твердження.
Чим вищий ризик очікуваних грошових потоків, тим:
а. Тим вищу ставку дисконтування необхідно використати.
б. Тим вищою буде їх теперішня вартість.
в. Тим нижчою буде їх теперішня вартість.
г. Тим нижчою буде прибутковість інвестиційного проекту.

11. Дайте правильне закінчення твердження.
Внутрішня норма дохідності це:
а. Це ставка дохідності розрахована не по компанії загалом, а лише по окремому виду її діяльності.
б. Величина обернена до чистої теперішньої вартості.
в. Ставка дисконтування при якій чиста теперішня вартість дорівнює нулю.
г. Це коефіцієнт який дає змогу врахувати амортизацію при визначенні процентної ставки за якою буде фінансуватися інвестиційний проект.

12. Визначте яке з тверджень є вірним.
а. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати відмінні проекти.
б. Індекс прибутковості не враховує вартість грошей у часі, але дає можливість порівнювати відмінні грошові потоки.
в. Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати відмінні проекти.
д. Жодного вірного.

13. Визначте яке з тверджень є хибним. (якщо знайти вірне, то (б))
Постаудит:
а. Показує якість існуючих інвестиційних рішень.
б. Показує якість майбутніх інвестиційних рішень.
в. Знаходить причини для ініціювання діяльності по внесенню коректив в уже існуючі проекти.
г. Знаходить причини для внесення коректив в уже реалізовані проекти.

14. Визначте яке з тверджень є хибним.
а. Якщо PI > 1 то NPV > 0
б. Якщо PI < 0 то IRR <1
в. Якщо NPV>0 то PI>1
г. Комбінація a) та в)
д. Жодного

15. Визначте яке з тверджень є вірним.
а. PV>NPV
б. Якщо РІ < 2 тоді NPV <0
в. Якщо PV >0 тоді NPV>0
г. Комбінація a) та c)
д. Усі вірні
є. Жодного

16. Дайте правильне закінчення твердження.
Життєвий цикл проекту це:
а. Період між вкладанням коштів у виробництво та реалізацією товару.
б. Час за який кошти інвестовані у проект здійснюють обіг за формулою Г-Т-Г’.
в. Проміжок часу від моменту народження ідеї до закінчення її експлуатації.
г. Період від моменту отримання позики до моменту її погашення.
д. Плановий показник, який встановлюють на початку реалізації інвестиційного проекту.

17. Дайте правильне закінчення твердження.
Внутрішня норма дохідності важливий показник оскільки:
а. Її легко і зручно розраховувати.
б. Вона дає можливість порівняти відмінні проекти.
в. Може бути напряму використана для прийняття рішень.
г. Комбінація а) та в)
д. Комбінація б) та в)
є. Комбінація а) та б)

18. Дайте повне правильне закінчення твердження.
Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є наступні недоліки:
а. Не враховують вартість грошей у часі.
б. Вимагають суб'єктивного встановлення терміну.
в. Не дають інформації стосовно того, чи створює цей проект багатство.
г. Можуть ігнорувати значні виплати поза межею точки окупності.
д. Комбінація в) та г).
є. Комбінація б), в) та г).
ж. Комбінація а) та в)

19. Яка (які) з наведених нижче комбінацій методів оцінки ефективності проектів не містить застарілих методів?
а. чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності, строк окупності.
б. індекс дохідності, внутрішня норма прибутку, чистий приведений доход
в. період окупності , строк окупності, чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності
г. чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності, індекс дохідності
д. коефіцієнт ефективності, строк окупності
е. жодна з наведених
є. варіанти б), в), д)

20. Який (які ) з приведених нижче методів оцінки не враховує (враховують) фактор часу, реінвестування амортизаційних відрахувань?
а) період окупності
б) коефіцієнт ефективності
в) чистий приведений доход
г) внутрішня норма дохідності
д) індекс дохідності
е) жодний з наведених не враховує
є) усі

21. Який з варіантів твердження вірний ?
Основу грошового потоку по інвестиціям складають:
а. доход за певний період та суми амортизації матеріальних та нематеріальних активів.
б. нерозподілений прибуток та дебіторська заборгованість
в. прибуток та кредиторська заборгованість
г. чистий прибуток та суми амортизації матеріальних та нематеріальних активів.
д. середньоарифметичні значення різниці між доходами і збитками за досліджуваний період часу.
е. жодний з наведених
є. усі разом

23. Яке з наведених визначень є вірним? Чистий приведений дохід це:
а. метод аналізу, який розраховується як різниця між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного об’єкту і сумою інвестованих у його реалізацію коштів.
б. сума інвестиційних коштів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту (при вкладанні коштів у різний час, що також приведена до теперішньої вартості)
в. різниця між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного об’єкту і сумою інвестованих у його реалізацію коштів
г. співвідношення суми грошових потоків у теперішній вартості та суми інвестованих коштів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту
д. співвідношення суми інвестиційних коштів, що направляються на реалізацію інвестиційних проектів та середньої суми грошового потоку
е. усі визначення невірні

24. Яке (які ) з визначень є вірними?
Внутрішня норма дохідності –
а. норма дохідності яка розраховується як середньозважене значення дохідності проектів, які планується реалізувати
б. величина дохідності яка визначається компанією на основі середніх (по галузі) показників рентабельності
в. характеризується дисконтною ставкою, при якій чистий приведений доходу процесі інвестування буде приведено до нуля
г. характеризується дисконтною ставкою, при якій майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих коштів
д. співвідношення суми грошових потоків у теперішній вартості та суми інвестованих коштів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту
е. в) і г)
є. а) і в)

25. За яких умов вартість грошей у часі зростає?
а. деномінації
б. інфляції
в. стагнації
г. політики прискореної амортизації
д. дефляції
е. економічного буму
є. кредитної рестрикції
ж. комбінації факторів д) і є)
з. жодного з факторів

26. Вадою (вадами) такого методу аналізу як коефіцієнт ефективності є те, що (можливо (є)):
а. не враховується фактор часу
б. немає можливості використати прискорену амортизацію
в. прибуток приводиться до теперішньої вартості, а обсяг інвестованих коштів - ні
г. він є зворотним до показника періоду окупності але не враховує напрям руху грошового потоку (потоків)
д. ні об’єм інвестованих коштів ні прибуток не приводяться до теперішньої вартості
е. показником повернення інвестованого капіталу є лише прибуток
є. а), д), е)
ж. усе перераховане
з. вад не має

27. Перевагою такого методу оцінки реальних інвестицій як строк окупності є (або), або)):
а. швидкість, простота, точність прогнозу
б. урахування вартості грошей у часі
в. можливість урахування амортизаційних відрахувань
г. можливість порівняння проектів різної тривалості та вартості
д. аналітичний зв’язок з такими показниками як індекс дохідності та чиста теперішня вартість
е. а) за виключенням простоти
є. немає переваг у зазначених комбінаціях
ж. поєднання е) та г)

28. Які з наведених методів (комбінацій методів) оцінки можуть і штучно занижувати коефіцієнт ефективності, і завищувати строк окупності проектів?
а. коефіцієнт ефективності + індекс дохідності
б. строк окупності + чистий приведений доход + індекс дохідності
в. коефіцієнт ефективності + строк окупності
г. чистий приведений доход + період окупності + внутрішня норма дохідності
д. строк окупності + внутрішня норма дохідності + індекс дохідності
е. усі
є. ні один

29. У випадкіу суперечливих показників ефективності інвестиційних проектів за основу необхідно взяти показник
а. PI
б. NPV
в. IRR
г. РР

30. В умовах інфляції при оцінці проекту коригується
а. різниця по курсу валюти
б. індекс кореляції
в. прогнозний грошовий потік
г. норма амортизації виражена у стабільних цінахПохожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?