(0 голоса, среднее 0 из 5)

«Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства» та «Продуктивність і ефективність праці» - задачі з розв’язками (22 задачі)

1. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Задача 1.1

Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 20,47 млн.осіб, у сфері послуг 15,25 млн. осіб. Відповідно в базисному періоді було 19,85 млн. осіб.

Розв’язок

 

базис

%

Звітний

%

Мат. вироб

20,47

57,3

19,85

55,4

Сфера послуг

15,25

42,7

15,98

44,6

всього

35,72

100

35,83

100

 

Задача 1.2

У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення країни складала 19,9 млн. осіб, з яких 9,4 млн. зайняті на матеріальному виробництві, а всі інші – в обслуговування. На плануемий рік очікується збільшення чисельності зайнятих в економічній діяльності  на 0,6 млн. і в той час, зменшення чисельності зайнятих в матеріальному виробництві на 0,3 млн. осіб.

Розв’язок

е= Е1/Е *100%

е – рівень зайнятості у певній галузі в %

Е1- чисельність зайнятих в певній галузі

Е – загальна чисельність зайнятих

 

Задача 1.3

Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис. безробітних.

Розв’язок

1) знаходимо базу економічно активного населення (S)

S=496*0,72=357,12

2) Знаходимо чисельність економічно активного населення (LF)

LF = 357,12 тис -117,8 тис.+29,3тис.= =268,62 тис.осіб

3) Знаходимо рівень економічної активності

LF=268,62/357,12 *100% = 75,2%

4) Знаходимо рівень безробіття (U)

U= 29,3/268,62 *100%=10,9%

 

2. Продуктивність і ефективність праці

Задача 2.1

Бригада із п’яти осіб за 21 робочий день базисного періоду виготовила 1260 деталей; у звітному за 22 робочі дні – 1540. Визначити індекс та відсоток зростання денної продуктивності праці одного робітника.

Розв’язок:

В=Q/T  Q(1роб)баз=1260.5=252 деталі  Q(1 роб)зв=1540.5=308 деталей

Вбаз=252/21=12 деталей Взв=308/22=14деталей ндексПП=14/12=1.17%ПП=14/12=17%

Задача 2.2

Визначити відсоток зниження трудомісткості та зростання продуктивності праці за даними таблиці

Виріб

План випуску

Звітний

Базисний

1

900

4

4

2

1200

4

5

3

2600

3

6

 

Розв’язок:

900+1200+2600=4700 шт.

Трудом.баз=(4*900+5*1200+6*2600)4700 = 4,55

Трудом.зв.= (4*900+4*1200+3*2600)/4700 = 3,45

Дельта ПП=(Трбаз/Трзвіт)*100-100 = 31,9%

 

Задача 2.3

Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі даних таблиці

Показник

базисний

звітний

Обсяг виробництва

1900000

2100000

Питома вага поставок

7,5

5,3

Середня ПВП

550

550

Розв’язок:

ЧПбаз=1757500грн

ЧПзвіт=1988700грн

ППбаз=3195,45 грн

ППзв=3615,8 Іпп=1,13

 

 

Задача 2.4

Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис год, у звітному періоді відповідно 56,7 тис нормо годин і 42 тис год

Розв’язок

ППбаз=50/40

Позв=56,7/42=1.35

Іпп=1.35/1.25=1.08

 

Задача 2.5

Бригада лісорубів із трьох осіб за 20 робочих днів базисного періоду заготовила 1000 м3 деревини; у звітньому за 21 робочий день 1210 м3. Визначити індекс та процент зростання продуктивності праці одного робітника

Розв’язок

ППбаз=50м3  ППзв=57,62 м3 Іпп=1.15

На 1 робітника ППбаз=16,67м3

ППзв=19,21м3 Іпп=1,15

 

Задача 2.6

Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно – чистої продукції на основі даних табл.. Чисельність ПВП у базисному періоді 1650 осіб, у звітному – 1530 осіб

Норматив чистої продукції

Звітний

Базисний

1

14400

930

850

2

19800

340

300

3

16200

130

130

Розв’язок

НЧПбаз=850*14400+300*19800+130*16200=20286 тис

НЧПзв=930*14400+340*19800+130*16200=22230тис

ППбаз=12295грн

ППзв=22230/1530=14529грн

Іпп=1.18

 

Задача 2.7

Видобуток  вугілля у шахті в базисному періоді становив 2310 тис т, у звітному – 2548 тис т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному – 2750 осіб.

Розв’язок

Ппбаз=871,7 т Ппзв=926,5 т

Іпп=1.06

Абсол.вимір=54,8 т

 

Задача 2.8

На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.

Розв’язок

Тр=25/28*100=89% знизилась на 11%

%ПП=11/(100-11)*100=12,36%

 

Задача 2.9

Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис год., у звітному періоді відповідно – 56,7 тис нормо-годин і 42тис год.

Розв’язок

ППбаз=50/40=1.25

Позв=56.7/42=1.35

Іпп=1.35/1.25=1.08

 

Задача 2.10

У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді виробляв 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.

Розв’язок

В=Взв/Вбаз=50/40=1.25

%зростання В=(50/40)*100-100=25%

 

Задача 2.11

Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними наведеними у таблиці

План випуску виробів

Звітний

Базисний

1

950

3

5

2

1730

5

6

3

3950

4

4

Розв’язок

950+1730+3950=6630

Трбаз=  (5*950+6*1730+4*3950)/6630 = 4.67 н/год

Трзв= (3*950+5*1730+4*3950)/6630 = 4.11 н/год

дельтаПП=(Трбаз/Трзв)*100-100=13.6%

 

Задача 2.12

Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн.., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітна плата основних робітників з урахуванням – 9.5%, цехові витрати – 13%, загальнозаводські витрати – 11.5%, сировина та основні матеріали – 42%, кооперовані поставки – 17%. Середньооблікова чисельність ПВП – 525 осіб.

Розв’язок

НВО=3550тис*(0.095+0.13+0.115)=1207т

ПП=1455.5/525=435 грн

 

Задача 2.13

На обробку деталі витрачали 35хв.Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 32 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці

Розв’язок

32/35*100=91.4% Трудомісткість знизилась на 8.6%

%ПП=8.6/100-8.6*100=9.41%

 

Задача 2.14

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в таблиці

Базисний

Звітний

Обсяг

Чисельність

Обсяг

Чисельність

1

21000

51

19000

39

2

25000

48

32000

57

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Розв’язок

№1 ППбаз=21000/51=411.76

ППзв=487.18   Іпп=1.18

№2 ППбаз=25000/48=520.83

Позв=32000/57=561.4  Іпп=1.078

ППзагбаз=(21000+25000)/(51+48) = 464.65

ППзагзв=(19000+32000)/(39+57) = 531.25

Іппзаг=1.14

 

Задача 2.15

Протягом п’яти років планується  підвищення продуктивності праці на 17%. За перший рік продуктивність праці зросла на 2.5%, а за другий на 2.1%. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки

Розв’язок

1.025*1.021*Х3=1.17 Х3=1.118 х=1.038

 

Задача 2.16

Обсяг продуктивності праці зріс на 6%, чисельність працівників знизилась на 3%, фондовіддача підвищилась на 1%, матеріаломісткість зросла на 2%. Визначити зростання продуктивності праці індексовим методом

Розв’язок

1.06/0.97*1.01/1.02=1.082

1.06*1.03*1.01*0.98=1.08

 

Задача 2.17

Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд.грн, зріс на 12%. Дефлятор цін склав 107%. Чисельність зайнятих зменшилась на 2%.

Визначити індекс, відсоток зростання і відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.

Розв’язок

ВВП ном(зв)=160млрд*1.12=179,2 млрд

ВВП реальний(зв)= 179.2/1.07=

=167.48 млрд.

І= (179.2млрд/0.98х)/160млрд/х = 1.14

 

Задача 2.18

Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції)

Показники

№1

№2

Обсяг вал. пр.

7,2 млн.

-

Матеріальні витрати

3,8 млн.

-

Амортизаційні витрати

70 тис.

-

Фонд заробітної плати

-

1,5 млн.

Прибуток

-

2415 тис.

Чисельність ПВП

620

750

Розв’язок

ППчп=  (ВП – М)/ Чпвп;         ППчп= (ЗП+Пр)/Чпвп

ППчп – продуктивність праці за чистою продукцією

ВП -  валова продукція

М – всі матеріальні витрати

Чпвп  - чисельність промислово виробничого персоналу

ЗП – заробітна плата

Пр – прибуток

ПП1 = (7.2 тис – (3.8млн+70тис))/620 = 5371 (грн.)

ПП2 = (1.5тис – (3.8млн+2415тис))/750 = 5220 (грн.)

Задача 2.19

Підрахуйте як змінився виробіток в основних робітників в умовно – натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці

 

Базовий

Звітний

Коефіцієнт

Вартість

Цукор-сир

3700

3200

1,0

2,0

Цукор-піс

2050

2200

1,8

3,5

Цукор-раф

1750

1900

2,1

4,4

Чисельність

170

170

 

 

Чисельність ПВП

550

540

 

 

Розв’язок

Вбаз = (3700*1+2059*1.8+1750*2.1)/170 = 62,1 умов.тон

Взв=(3200*1+2200*1.8+1900*2.1)/170 = 65.6 умов.тон

І= 65,6/62,1 = 1.056

ППбаз = (3700*2*1000+2050*3.5*1000+1750*4.4*1000)/550 = 14000(грн.)

ППзв=(3200*2*1000+2200*3.5*1000++1900*4.4*1000)/540 = 15481,5 (грн.)

Іпп=15481,5/14000=1.106 або 10,6%Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?