Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

Макроекономіка – тести з відповідями. Тестовий модуль 1

1.1. Чистий прибуток від інвестування - це:
А. Валовий прибуток мінус відсотки
Б. Валовий прибуток мінус податок на прибуток
В. Валовий прибуток мінус амортизація
Г. Всі відповіді помилкові

1.2. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:
А. МО + поточні рахунки
Б. МО + розрахункові рахунки
В. МО + строкові депозити
Г. М2 - строкові депозити

Подробнее...

(4 голоса, среднее 4.25 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями (теми 7-12)

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.
Тема 8. Фіскальна політика.
Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика.
Тема 10. Механізм зовнішньо економічної діяльності.
Тема 11. Ринок праці та соціальна політика.
Тема 12. Економічне зростання

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.

1. У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію:
+А. Купує продукти та ресурси.
+Б. Отримує податки.
В. Сплачує податки.
Г. Отримує трансферти.

2. Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:
+А. Зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді.
Б. Зарплата е абсолютно гнучкою.
В. Неповна зайнятість — це наслідок лише зовнішніх причин.
Г. Повна зайнятість — це норма ринкової економіки.

Подробнее...

(17 голоса, среднее 4.06 из 5)

Макроекономіка – тести з відповідями (теми 1-6)

Тема 1. Макроекономіка як наука.
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
Тема 3. Макроекономічна нестабільність.
Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція.
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції.
Тема 6. Сукупні видатки і ВВП.

Тема 1. Макроекономіка як наука.

1. Головним завданням макроекономіки є забезпечення суспільства знаннями, необхідними для:
А. Зростання обсягів виробництва.
Б. Збільшення обсягів виробництва.
В. Збільшення економічних ресурсів.
+Г. Підвищення ефективності економіки.

2. Об'єктом макроекономіки є:
А. Виробничі відносини.
Б. Продуктивні сили.
+В. Економічна система.
Г. Приватна економіка.

Подробнее...

(15 голоса, среднее 4.27 из 5)

Маркетинг - ответы на 97 тестовых вопроса

Маркетинг возник:

В начале ХХ века.

В чем состоит ограничение возможностей применения маркетинга на современном отечественном рынке?:

На незрелом возможен только незрелый маркетинг

Схема взаимосвязанных действий маркетинга включает:

планирование и внедрение в жизнь замысла

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Фінансовий облік – тести з відповідями (40 питань)

1. Можна віднести до категорії "мале підприємство" підприємство з чисельністю 5 чол., обсягом виручки від реалізації продукції за рік 1,2 млн. грн.

a) Так

b) Ні

2. Може бути джерелом фінансування малого підприємства кредиторська заборгованість

a) Так

b) Ні

Подробнее...

Фінанси – тести з відповідями

  1. Оформлення корпорацією своїх відносин з іншими суб’єктами фінансового ринку. Договорами или соглашениями, т.е. имеют юр силу
  2. Вплив корпорації на зовнішнє фінансове середовище. Корпорація не може впливати, може приймати її такою якою вона є та враховувати її наслідки.
  3. Основні стадії вартісного циклу. Конкурентна позиція, прбутковість, формування внутрышнього грошового потоку, ринкова вартість цінних паперів (ЦП), які випускає корпорація, доступ корпорації до фондів фінансового ринку, формування загальної суми інвестиційних фондів, що утворюються із зовнішніх та внутрішніх джерел, фомування ресурсів корпорації для зміцнення конкурентної позиції

    Подробнее...

(10 голоса, среднее 4.40 из 5)

Фінанси – тести з відповідями

Авальний кредит — це: кредит, який надається банками у вигляді гарантійної   послуги; авальний кредит;

Акредитив — це…розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

Акредитив відзивний — це такий, що його...можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

Акредитив безвідзивний — це такий, що...може бути анульований чи змінений, але тільки після згоди продавця, для якого його було відкрито;

Амортизація — це ... Процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

Балансовий метод — це ... Економіко-математичне моделювання. Розрахунково-аналітичний метод. Нормативний метод.

Подробнее...

(3 голоса, среднее 2.33 из 5)

Менеджмент - тести з відповідями

Базові категорії, на які спирається теорія "життєвого циклу" Херсі-Бланшара: зрілість.

Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша: погоджувалися з тим, що фактори середовища впливають на структуру, але вважали, що такий вплив не може бути однаковим на різні структурні одиниці однієї і тієї самої організації. Вони висунули гіпотезу, а потім і довели, що кожний структурний підрозділ організації має своє власне унікальне середовище, відповідно до якого і повинна здійснюватися його організаційна побудова

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?