Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

Питання та відповіді: реструктуризація і санація суб’єктів господарювання

324. За ступенем збільшення ефекту ефективність виробництва може бути: первинною, мультиплікаційною, синергічною.

325. Резонансний ефект має місце, коли якесь нововведення в певній галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері.

326. Величина інтегрального ефекту залежить від: практичної реалізації того чи того управлінського рішення.

327. Загальна та порівняльна ефективність витрат це:

Подробнее...

Питання та відповіді: фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства

293. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лізинг) , дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов’язаннями, роялті, надходження від екон. санкцій тощо.

294. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать:  (доходи від реалізації нематеріальних активів).

295. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є: прибутком від позареалізаційних операцій.

296. Прибуток – це: та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.

297. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

Подробнее...

(2 голоса, среднее 4.00 из 5)

Питання та відповіді: продуктивність, мотивація та оплата праці

272. Продуктивність праці це: ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Рівень ПП визначається кількістю продукції, що виробляє один працівник за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається на вир-ва одиниці продукції.

273. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих належать: збагачення праці, гнучкі робочі графіка, охорона праці, програми підвищення якості праці, просування по службі, участь у прийнятті рішень на більш високому рівні.

Подробнее...

Питання та відповіді: виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

244. Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу “А” і групу “Б”:  поділ за екон. призначенням. Група “А” – засоби вир-ва (засоби праці і предмети праці), група “В” – предмети споживання (продовольчі і непродовольчі товари).

Подробнее...

Питання та відповіді: прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства

213. Прогноз – це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому.

214. Прогнозування розвитку (стану) підприємства – це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану (рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.

215. Метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: (прогноз на основі індикаторів).

216. Прогноз на основі індикаторів – це: метод прогнозу, що ґрунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів

217. Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки:

Подробнее...

Питання та відповіді: інноваційні процеси

189. Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:

190. Розвиток науки визначається: (потребами технічного прогресу).

191. Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення.

Подробнее...

(3 голоса, среднее 4.33 из 5)

Питання та відповіді: техніко-технологічна база підприємства

160. Технічний розвиток підприємства – це процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

161. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом модернізації, технічного переозброєння, реконструкції, розширення, нового будівництва.

162. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення капітального ремонту устаткування, технічного доозброєння підприємства, заміни спрацьованого устаткування новим такого самого технічного рівня.

Подробнее...

Питання та відповіді: інвестиційні ресурси

121. За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутрішні (вітчизняні) й зовнішні (іноземні). Внутрішні поділяються на фінансові та реальні, а зовнішні – на прямі й портфельні.

122. У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на: власні та запозичені.

123. За формами власності інвестиції поділяються на:  приватні та державні.

124. Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: (фінансові та реальні.)

125. Фінансовими називаються інвестиції, які означають використання  наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або  держава.

126. Чи відрізняються поняття “капітальні вкладення” та “інвестиції”?  Капітальними вкладеннями називають реальні (виробничі) інвестиції.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?