Экономический портал - Решебник, решение задач по экономике

Питання та відповіді: нематеріальні ресурси та активи

101. Об’єктом винаходу може бути: продукт і спосіб.

102. Винаходом може бути технічне рішення яке має: новизну, винахідницький рівень, промислову придатність.

103. Об’єктом корисної моделі може бути: конструктивне вирішення пристрою або його складових частин.

104. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком і забезпечується правовою охороною за умов його новизни та промислової придатності.

105. Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається промисловим зразком, якщо воно є: новим, тобто якщо сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні та (або) ергономічні особливості виробу, не стала загальнодоступною у світі до дня фіксації його пріоритету.

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Питання та відповіді: основи підприємницької діяльності

67. Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: що незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної фірми (надавати такі самі послуги).

68. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод ведення бізнесу називають: франчайзингом.

69. Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчайзоотримувачу право: використовувати товарний знак фірми (франчайзодавця) в обмін на розповсюдження продукцію цієї фірми.

70. Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: право господарювати від імені і під торговельною маркою франчайзодавця з виплатою йому певного відсотку від свого доходу як матеріальної (грошової) винагороди.

Подробнее...

Питання та відповіді: управління підприємством

43. Галузь промисловості – це :

44. Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: мотивацією.

45. Якій функції управління відповідає дане визначення:

планування - це процес визначення мети, передбачення майбутнього розвитку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів організації для досягнення загального результату.

46. Специфічна діяльність з формування структури певного суб’єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілення повноважень і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями  є однією із функцій управління, а саме: організація.

47. Директирування – інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: (? лідерство чи регулювання, чи комунікація)

48. Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв’язку з реалізацією місії підприємства називають:

Подробнее...

(2 голоса, среднее 5.00 из 5)

Питання та відповіді: підприємство як суб’єкт господарювання

1. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня: його державної реєстрації.

2. Які суб’єкти підприємництва, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами? Приватні особи.

3. Право розпоряджатися виробленою продукцією належить:  (засновникам підприємства).

4. Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу розподілу підприємств за розмірами? Кількість працівників.

5. Головне розбіжжя між підприємством та установою полягає в:

Подробнее...

(5 голоса, среднее 4.60 из 5)

Економіка підприємства: 343 питань та відповідей

1. Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

2. Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією називают: цехом

3. Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у першу чергу, на забезпечення ...умов конкуренції

4. Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі п-цької д-сті: класична та іноваційна

5. Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну

6. Бізнес-план може розроблятися з метою: р-ку управл. функцій

Подробнее...

(1 голос, среднее 5.00 из 5)

Бухгалтерський облік: розв'язник задач - шпаргалка

Задача 1. Поточні (оборотні) активи компанії становлять 210000 дол., в т.ч. грошові кошти 40000, запаси - 84000; поточна (короткострокова) заборгованість становить 70000 дол.; довгострокові пасиви - 35000 дол.; власний капітал - 275000. Визначити та прокоментувати показники платоспроможності компанії.

Рішення:

Показники платоспроможності:

- Показник поточної платоспроможності = поточні активи / поточні пасиви = 210т. / 70т. = 3.

Показник платоспроможності більше, а отже, показник є помірно високим; на 1 долар поточної заборгованості припадає 3 долари поточних активів.

- Показник швидкої платоспроможності = швидкореал. активи / поточні пасиви = (210т.-84т.) / 70т. = 1,8.

- Показник абсолютної платоспроможності = (грошові кошти / поточні пасиви)*100% = (40т. / 70т.)*100% = 57,1%.

Якщо даний показник більше 20%, то це говорить про низьку ділову активність підприємства.

- Показник, що характеризує чистий роб. капітал: поточні активи – поточні пасиви = 210т. – 70т. = 140т.

За рахунок ЧРК (чистий робочий капітал) фірма розширює свою діяльність; підприємство є платоспроможним і конкурентноздатним, якщо показник ЧРК зростає.

Задача 2. Активи компанії становлять 500000 дол., в т.ч. оборотні - 210000, необоротні - 290000. Заборгованість: поточна - 148000, довгострокова 132000. Власний капітал компанії - 220000 дол. Визначити та прокоментувати показники заборгованості (структури капіталу).

Рішення:

Подробнее...

Задача 12.
Определение коэффициента нарастания затрат при неравномерном нарастании затрат

Определенить коэффициент нарастания затрат при неравномерном нарастании затрат, если плановая себестоиомтсь равна 15 000 руб., длительность производственного цикла — 4 месяца, затраты за 1 месяц — 2 000 руб., второй — 8 тыс., третий — 3 тыс., четвертый месяц — 2 тыс. руб.

Подробнее...

Задача 11.
Определение коэффициента нарастания затрат при равномерном нарастании затрат

Определенить коэффициент нарастания затрат по технологическому процессу с равномерным нарастанием затрат, если при изготовлении единовременные затраты составляют 40 тыс. руб., последующие — 80 тыс. руб.

Подробнее...

Голосование

В каком направлении должна двигаться Украина?